Homepage

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

Wymagania dla kandydatów

 

 

Stanowisko objęte konkursem:

- Stanowisko adiunkta w Zakładzie Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych

Dziedzina i dyscyplina naukowa:

- Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wymagania w zakresie dorobku naukowego oraz doświadczenia zawodowego:

Kandydat powinien posiadać:

- stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii; doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku; doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska lub doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

- udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wód i ścieków metodami sorpcji,

- doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych nad zdolnościami sorpcyjnymi materiałów różnego pochodzenia,

- umiejętność interpretacji wyników badań składu mineralnego, grup funkcyjnych i morfologii powierzchni minerałów, skał i odpadów stałych, oraz umiejętność określenia wpływu tych właściwości na zdolności sorpcyjne,

- doświadczenie w przygotowaniu i kierowaniu projektami badawczymi,

- umiejętność korzystania z programów komputerowych (arkuszy kalkulacyjnych, programów graficznych),

- praktyczna znajomość języka angielskiego,

- prawo jazdy kategorii „B”.

Warunki mieszkaniowe:

Instytut nie zapewnia mieszkania

Wymagane dokumenty i załączniki:

- Podanie skierowane do dyrektora Instytutu

- Życiorys naukowy i wykaz publikacji

- Potwierdzenie nadania stopnia doktora

- Potwierdzenie udziału w projektach badawczych

- Opinia przełożonego lub promotora pracy doktorskiej

 

Czas trwania konkursu:

05.10.2020 - 03.11.2020

Adres nadania zgłoszeń:

IPIŚ PAN 41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34.

Sposób powiadomienia o wynikach:

Strona internetowa Instytutu: www.ipis.pan.pl, tablica ogłoszeń, www.bip.nauka.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 listopada 2020 r.

Aktualności

Our location