Homepage

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

W pkt. 1-11 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 20 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

1

Nazwa Jednostki

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze, woj. śląskie

3

Numer telefonu

+48 32 2716481

4

Numer faks

+48 32 2717470

5

Adres e-mail

6

Adres strony www

www.ipis.zabrze.pl

7 Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /IPIS_PAN/SkrytkaESP

8

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Dyrektor,  Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka

9

Numer NIP

648-000-67-20

10

Numer REGON

000558009

11

Identyfikator gminy1

247801 1

12

Status organizacyjny

Uczelnia wyższa

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

x

Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni

Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Polska Akademia Umiejętności

Fundacja

Stowarzyszenie

Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

Przedsiębiorstwo

 

13

Podmiot sprawujący nadzór2:

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

Uczelnia wojskowa

Uczelnia służb państwowych

Uczelnia artystyczna

Uczelnia medyczna

Uczelnia morska

Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy

Nie dotyczy

x

 

14

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2:

Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

AUU - uniwersytet

AUT – uniwersytet techniczny

AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym

AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym

AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym

AUPI – uniwersytet o innym profilu

AP - politechnika

AA - akademia

AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w jednej dyscyplinie

ZZ – uczelnia zawodowa

Nie dotyczy

x

 

15

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

x

Nie

 

16

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

x

Nie

 

17

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak

x

Nie

 

18

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak

x

Nie

Nie dotyczy

 

19

Forma prawna

Przedsiębiorstwo państwowe

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

x

Inna forma prawna

 

20

Wielkość przedsiębiorstwa

Mikro

Małe

Średnie

x

Duże (inne)

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

1 Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.

2Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

3 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.

 

 

Executive Director

Prof. PhD DSc Eng. Marianna Czaplicka

tel. +48 32 271 70 40 w. 108
e-mail:

 


Deputy Director for General Affairs

PhD. Eng. Sebastian Stefaniak

tel. +48 32 271 64 81 w. 222
e-mail: 

 

RADA NAUKOWA
INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W KADENCJI 2019–2022

 

Przewodnicząca Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA – Członek Korespondent PAN

 

Zastępcy Przewodniczącej

Dr hab. inż. Izabela SÓWKA prof. PWroc.

Dr hab. Ireny SZWACH, prof. ICSO

Sekretarz

Dr hab. Marzena RACHWAŁ

Profesorowie reprezentujący Wydział IV PAN

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – Członek Korespondent PAN

Prof. dr hab. inż. Lucjan PAWŁOWSKI – Członek Korespondent PAN

Samodzielni pracownicy naukowi spoza IPIŚ PAN

Prof. dr hab. inż. Wojciech FRANUS

Dr hab. inż. Krzysztof GALOS, prof. SGSMiE PAN

Prof. dr hab. Janusz JANECZEK

Prof. dr hab. inż. Krystyna KONIECZNY

Dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. SGSP

Dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. PW

Prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA

Prof. dr hab. inż. Grzegorz MALINA

Dr hab. Aleksander PIETRUCZUK, prof. GIF PAN

Dr hab. inż. Izabela SÓWKA, prof. PWroc.

Dr hab. Iwona SZWACH, prof. ICSO

Prof. dr hab. inż. Krzysztof WARMUZIŃSKI

Prof. dr hab. inż. Tomasz WINNICKI

Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w IPIŚ PAN w pełnym wymiarze czasu

Prof. dr hab. inż. Michał BODZEK

Dr hab. Magdalena JABŁOŃSKA-CZAPLA

Prof. dr hab. inż. Marianna CZAPLICKA

Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA – Członek Korespondent PAN

Prof. dr hab. inż. Joanna KYZIOŁ-KOMOSIŃSKA

Dr hab. inż. Maciej KOSTECKI, prof. IPIŚ PAN

Prof. dr hab. Tadeusz MAGIERA

Dr hab. inż. Jerzy MAZIERSKI

Dr hab. Rajmund MICHALSKI, prof. IPIŚ PAN

Dr hab. Marzena RACHWAŁ

Prof. dr hab. inż. Irena TWARDOWSKA

Pracownicy IPIŚ PAN z grupy asystentów i adiunktów zatrudnieni w IPIŚ PAN w pełnym wymiarze czasu

dr inż. Agnieszka DZIENISZEWSKA

mgr Ewa MISZCZAK

dr Magdalena PAJĄK

dr Małgorzata WAWER

 

 


 

There are three main fields that cover the total of environmental science--the Institute contributes to each of them with the activities listed below:

Air Protection:

· Physical and chemical composition of primary and secondary aerosols as indicators of the aerosol health and environmental impacts

· Air pollution effect on climate

· Loads and composition of hazardous--and other--air pollutants coming from industrial and energy producing installations

· Physicochemical properties of substances released to the atmosphere

· Methods for determining emission factors

· Local and regional air quality management

Protection of Water Resources:

· Methods for recovery of industrial water from wastewater

· Recovery of biogenic elements from municipal and industrial wastewater

· Applicability of minerals (peats, lignites, clays, bentonites, diatomites) and waste as sorbents of heavy metals and organic pollutants in remediation of water, soil and wastewater

· Methods for lakes and anthropogenic reservoirs restoration

Earth Surface Protection:

· Physicochemical properties of waste

· Environmental effects of point and surface land contamination--e.g., by waste dumps

· Neutralization and recovery of waste

· Periods of adverse activity of solid industrial waste in the environment; guidelines for safe use and dumping

· Measures against adverse environmental effects of waste

· Theoretical bases for soilless--natural and technological -- reclamation of derelict industrial lands such as:

  • Excavations after open-pit mining of sand, gravel clay, and loam
  • Waste dumps after mining and processing of hard coal, subsidence troughs and settling basins
  • Waste dumps after excavation and processing of zinc, lead and iron ores
  • Waste dumps and settling basins after power industry activities
  • Waste dumps and settling basins after soda production (Mątwy)
  • Dumped overburden from brown coal deposits after open-pit mining (Turów, Żary, Konin)
  • Lands contaminated and chemically transformed by gases (SO2, NOx, PAH) or dusts emitted to the atmosphere

· Chemical sequential extraction in determination of forms of chemical binding of metals in waste and other environmental samples

· Formation of magnetic and geochemical technogenic anomalies

· Magnetic susceptibility of soil as indicator of industrial contamination

· Use of geothermal energy and waste heat from power plant cooling water for heating soil for the agricultural purposes

In cooperation with industry, administrative units, planning and design offices, etc., the Institute carries out contracted works:

· Monitoring of selected substances in atmospheric air (Hg, PM1, PM2.5, VOC, OC/EC), calibration and inter-calibration of samplers

· Implementation of new techniques for air pollution monitoring

· Environmental expertises to support investment processes or activity of industrial installations

· Techniques for protection of particular components of the environment

· Preparation of documentation to support environmental decision making for companies and industrial plants

· Evaluation of quality of particular components of the environment

· Guidelines for waste management

· Actual and suspected environmental impacts of existing and projected, active and inactive industrial facilities

· Reclamation of waste dumps and derelict industrial terrains

Effects of reclamation of limnic ecosystem on quality of water resources

 

The Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences:

Issues its own periodicals:

· Archives of Environmental Protection, a quarterly, appearing from May 1975 (up to 2006--Archiwum Ochrony Środowiska), publishes original scientific works; since 2006 mentioned by Thompson Scientific in Biological Abstracts and BIOSIS Preview

· Prace i Studia (Works and Studies)--appearing from February 1969, publishes doctoral and habilitation (post-doctoral) dissertation theses and monographs

Cooperates with foreign scientific institutions--coordinates and realises international scientific projects (MAGPROX, SOWA, E2SP, COST 633, SAFEMANMIN)

Is a member of scientific networks:

- International:

- International Thematic Scientific Network for Environmental Technologies (ENVITECH-Net),

- Polish Thematic Network for Problems of Air Pollution and Climate (AIRCLIM-NET)

- Polish:

- Przyjazna Rzeka (Friendly River)

- Środowisko a Zdrowie (Environment and Health)

- Polska Platforma Technologiczna Środowiska (Polish Environmental Technology Platform)

- Platforma Innowacji Technologicznych Regionu Opolskiego (Platform for Technological Innovation in the Opole Region)

Holds and co-organises conferences (Air Protection in Theory and Practice--every other year since 1996; Ion Chromatography--a Modern Method for Determination of Anions and Cations in Waters and Wastewaters; International Symposium on Soil, Sediment and Dust Magnetism--SoilSEDUMA)

Posses modern laboratory equipment (gas and ion chromatographs, spectrometers ED-XRF, FTIR, ICP-MS, FAAS, specialized instrumentation for sampling and physicochemical analyses of suspended dust)

Has accredited laboratory (since 2008) that analyses environmental samples as well as substances emitted from industrial processes in situ.

Workers of the Institute deliver lectures at many Silesian universities and are lecturers at the Silesian Environmental Postgraduate Study whose co-organizer is the Institute is.

Aktualności

Our location