Homepage

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

 

Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA profesor zwyczajny


GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 • technologie, zasady i wymogi związane z przyrodniczym zagospodarowaniem odpadów mineralnych oraz organicznych, w tym głównie osadów ściekowych i kompostów z odpadów komunalnych (interakcja ze środowiskiem)
 • odzysk niekonwencjonalnych nośników energii, w tym ciepła odpadowego z procesów technologicznych oraz energii wód geotermalnych
 • procesy fizykochemiczne i biologiczne podgrzewanych gleb 
 • interakcja odpadów ze środowiskiem
 • dobór procesów unieszkodliwiania i odzysku odpadów, w oparciu o ich fizyczne i chemiczne właściwości 
 • sorpcja zanieczyszczeń organicznych na odpadowych sorbentach organicznych i mineralnych
 • przemiany związków chloroorganicznych w procesie tlenowego i beztlenowego rozkładu zanieczyszczonych odpadów organicznych
 • rekultywacja biologiczna składowisk odpadów, w tym głównie energetycznych i komunalnych.

DOROBEK NAUKOWY - ponad 265 pozycji opublikowanych, w tym:

 • 13 monografii (autorskie i we współautorstwie), w tym monografia Podstawy gospodarki odpadami, która doczekała się aż 6 wydań (+ dodruki) w PWN (każde wydanie uaktualniane w ok. 30%); 
 • 187 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym 47 z listy filadelfijskiej, m.in. w: Tabaco Control, Water Air and Soil Pollution, Chemosphere, Ecological Engineering, Przemysł Chemiczny, Polish Journal of Environmental Studies, Organohalogen Compounds, Archives of Environmental Protection, Environmental Engineering, Ecological Chemistry and Engineering, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polish Journal of Chemical Technology.

FUNKCJE W NAUCE

 • 2001-2012 - dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 
 • od 2002 r. do nadal - kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego 
 • od 1996 r. członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, a od 2007-2015 -przewodnicząca, w pozostałych kadencjach i obecnej 2016-2019 członek Prezydium

Członkostwo i funkcje w organizacjach zawodowych i naukowych (wybrane):

Rady Naukowe

 • Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze (od 1993 do nadal, od 2015 –Przewodnicząca)
 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków (d 1996 do nadal) 
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (2003 do nadal)
 • Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach (2008 do nadal ) 
 • Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego (2002 do nadal)
 • Studium Doktoranckiego Przyrodniczo Technicznego UO Opole ( od 2012)
 • Rada Wydziału Przyrodniczo Technicznego UO (1993 do nadal)
 •  

Komitety Redakcyjne czasopism naukowych – funkcja

 • Seria monografii Prace i Studia (ed.IPIŚ PAN) Redaktor Naczelny (od 2004) 
 • Archiwum Ochrony Środowiska - Archives of Environmental Protection od 2004 r. Redaktor Naczelny, lista filadelfijska, IF 0,9 (za 2015)
 • Seria monografii Studia Inżynierii Środowiska wyd. przez Komitet Inżynierii Środowiska PAN (członek od 2002 do nadal)
 • Rocznik Ochrona Środowiska wyd. Koszalin – od 2012 lista filadelfijska 
 • Ochrona i Inżynieria Środowiska (kwartalnik) wyd. przez Polit. Częstochowską, pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (od 2002 do nadal) lista MNISW 
 • Inżynieria Ekologiczna wyd. PTIE (od 2003 do nadal) lista MNISW 
 • Journal of Ecological Engineering lista MNISW) lista MNISW
 • Journal of Sustainable Mining wyd. GIG Katowice lista MNISW
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” (od 2009) lista MNISW 
 • Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903) wyd. Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej lista MNISW
 • Wydawnictwa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2006 członek)


Ponadto przedstawiciel PAN w:

 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Euro-CASE kadencji 2015-2018
 • Standing Committee for Life, Earth and Environmental Science (LESC) in European Science Foundation do 2014 
 • międzyresortowym Komitecie sterującym (Biała Księga Komisji Europejskiej) sektorowe strategie adaptacji do zmian klimatu
 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Europejską Fundacją Nauki 2011-2014 (Prezes PAN)

została także

 • wybrana przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na członka Zespołu ds. rozwoju Bazy Ekspertów NCBiR 2. Kadencje (nadal)
 • powołana rozp. MNiSW - Zespół interdyscyplinarny do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – członek
 • powoływana do wielu innych gremiów naukowych, w tym do paneli ekspertów w NCN, NCBiR


KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ, RECENZJE I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Promocja: 4 doktorów nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska (+4 w trakcie) ok. 200 inżynierów i magistrów Ochrony Środowiska;
 • Recenzje: 25 rozpraw doktorskich (w tym 22 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 29 dorobku i rozpraw habilitacyjnych (w tym 20 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 10 wniosków do tytułów profesorskich dla n. techn. (dysc. Inżynieria Środowiska), 5 wniosków na stanowisko profesora ndzw., jeden na stanowisko prof. zwycz. oraz ok. 150 recenzji dla wydawnictw krajowych i zagranicznych, śr.10 recenzji/rok dla (KBN, MNiSW, NCN,NCBiR).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • w Uniwersytecie Opolskim wykłady m.in. z przedmiotów: Technologie w gospodarce odpadami, Rekultywacja, Ochrona gleb, Bioremediacja gruntów, Technologie Bioenergetyczne
 • w Śląskim Środowiskowym Studium Doktoranckim z zakresu: Technologie w Gospodarce Odpadami, kierunek Inżynieria Środowiska (od 2003 do nadal) i kierunek Zrównoważone Technologie Energetyczne i Środowiskowe - tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami (od 2015 ); Studium Doktoranckie Uniwersytetu Opolskiego – Kierunek Biologia - tematyka wykładów Ochrona Środowiska – wybrane zagadnienia; Studium Doktoranckie wydz. Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1996-1998, tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami.

INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ 

Komisje:

 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami O / PAN Katowice od 1997 do nadal – członek
 • Wojewódzka (woj. Śląskie) Komisja ds. Ocen oddziaływania na środowisko - członek od 2003 do nadal
 • Komisja egzaminacyjna ds. przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami przy Wojewodzie/Marszałku Opolskim od 2002 r. - do nadal przewodnicząca 
 • Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej od 2006 r. 
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej od 2009 r.
 • Komitet Konsultacyjny projektu LIFE COGENERATION PL realizowanego dla potrzeb gospodarki odpadami regionu (i nie tylko); współfinansowany ze środków UE, NFOŚ i GW.


NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA, w tym m.in.:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2011 
 • Medal Edukacji Narodowej 2010
 • Zloty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi 
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1996r.
 • 8-krotnie nagrody I i II stopnia JM Rektora UO
 • Statuetka OPOLSKA OZE w kategorii Działalność na rzecz Promocji Ekoenergetyki Certyfikat Kapituły Opolskiej Nagrody w dziedzinie OZE - 2014.

 Monografie

 • Rosik-Dulewska Cz. (red.) (2003). Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 58. ss. 120.
 • Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. (2009). Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA - aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne.
 • Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.) (2010). Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Rosik-Dulewska Cz. , Kostecki M. (2011). Inżynieria Środowiska stan obecny i perspektywy rozwoju. Seria Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Wyd. IPIŚ PAN-KIŚ PAN Zabrze, ss. 156.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2015). Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. VI zaktualizowane (w ok.40%), PWN, ss. 400.
 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S. (2015). Mobility of heavy metals in areas surrounding mine waste Dumas, Lambert Academia Publishing, ss. 156.
 • Rosik-Dulewska Cz., Nocoń K., Karwaczyńska U. (2016). Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 87, ss. 187.

Rozdziały w monografiach

 • Rosik-Dulewska Cz. (1996). Mineralne surowce odpadowe przemysłu energetycznego. Cz.I. Metody ich gospodarczego wykorzystania. Cz.II. Metody składowania bezpiecznego dla środowiska. pt. Inicjatywy gospodarcze i legislacyjne w zakresie zarządzania środowiskiem w aspekcie jego ochrony w Krakowie. /W/ Biuletyn KIŚ PAN, Nr 26, ss. 317-328.
 • Rosik-Dulewska Cz. Grabda M. (2002). Rola cieplnej energii odpadowej oraz energii wód geotermalnych w ochronie środowiska przyrodniczego. /W/ Energia Geotermalna w kopalniach podziemnych (Geothermal energy in underground mines), Wyd. Wydział Nauk o Ziemi U. Śl., Polska Geotermalna Asocjacja, Sosnowiec, ss. 21-27.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2003). Zagrożenia dla środowiska wynikające z przyrodniczego wykorzystania kompostów z odpadów komunalnych. /W/ Obwałowania cieków wodnych i poboczy szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne, Wyd. PAN, ss. 62-70.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2003). Environmental impact of sewage sludge application for non-industrial purposes, /W/ Polish research on the way UE, Plenum/Kluwer, New York, ss. 259-273.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2005). Recykling odpadów organicznych. /W/ Odzysk odpadów, technologie i możliwości, Wyd. IGSMiE PAN Kraków, ss. 42-54.
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk. (2007). Impact of leachate from unsealed municipal landifill site on surface and ground water quality, /W/ Environmental Engineering – Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.). Taylor & Francis Group, London, ss. 233-238.
 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Ramus K. (2008). Changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH's) content in urban waste composting process, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and Francis Group, London, ss. 85-91.
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2008). The impact of municipal landfill on the concentration of heavy metals in genetic soil horizons, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and Francis Group, London, ss. 117-125.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M. (2010). The potential of metal-complex dyes removal from wastewater the sorption method onto organic matter rich substances, /W/ Environmental Engineering III. (red.) Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski, Taylor & Francis Group London, ss. 197-203.
 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. (2010). The possibilities of using waste compost to remove aromatic hydrocarbons from a solution. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.) Taylor & Francis Group London, pp. 237-243.
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2010). Leaching of soluble components from fertilizers based on sewage sludge and ashes. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.), Taylor & Francis Group London, pp. 417-425.

Lista filadelfiska

 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Shibata E., Nakamura T., Rosik-Dulewska Cz. (2004). Prediction of Water Solubilities for Selected PCDDs/PCCDFs with COSMO-RS model, Organohalogen Compounds, vol. 66, ss. 2331-2337.
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. (2004). Dynamic of Changes of Pollution Underground Waters Parameters in Range of Non-Sealed Municipial Landfill Pression, Olsztyn, vol. 13, Supplement III, Polish Journal of Environmental Studies, ss. 206-214.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2004). Alternatives and Effects of Utilizing Waste Energy from Power Engineering Together with Hydrothermal Energy for Needs of Crops Production, vol. 13, Supplement III, Polish Journal of Environmental Studies, ss. 297-300.
 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Czaplicka M., Dulewska-Rosik Cz., Shibata E., Nakamura T. (2005). Fate of PCDD/PCDF’s during mechanical-biological sludge treatment, Chemosphere, Vol. 61, ss. 389-397.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2005). Recykling odpadów organicznych, kompostowanie czy fermentacja metanowa – za i przeciw, Gospodarka Surowcami Mineralnymi i Energią, 4.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz. (2007). Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III) – (Effect of carbon content in biolites on Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) AND Cr(III) ions uptake), Przemysł Chemiczny, 10, ss. 983-984.
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2008). Leaching of PAHs from fly ash - sludge blends, Archives of Environmental Protection, 34 (3), ss. 41-47
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Kocela A. (2008). Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków, Przemysł Chemiczny, 5, ss. 501-506.
 • Rosik-Dulewska Cz., Głowala K., Karwaczyńska U., Robak J. (2008). Elution of heavy metals from granulates produced from municipal sewage deposits and fly-ash of hard and Brown coal in the aspect of recycling for fertilization purposes, Archives of Environmental Protection, vol. 34, (2), ss. 63-71
 • Pyta H., Rosik-Dulewska Cz., Czaplicka M. (2009). Speciation of ambient mercury in the upper Silesia region, Poland, Water Air and Soil Pollution, 199, ss. 233-240
 • Kyzioł-Komosińska J., Barba F., Callejas P., Rosik-Dulewska C. (2010). Beidellite and other natural low-cost sorbents to remove chromium and cadmium from water and wasterwater, Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio, 49, 2, ss. 121-128
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pajak M., Jarzyna M. (2010). Removal of direct dyes from wastewater by sorption onto smectite clay, Archives of Environmental Protection, 36 (3), 2010, ss. 3-14
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M. (2011). Compost as biosorbent for removal of acid dyes from the wastewater generated by the textile industry, Archives of Environmental Protection, 37/4.
 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. (2013). Degradation of Diesel Oil on Municipal Solid Waste Composts and Sorbents in Laboratory, Rocznik Ochrona Środowiska, 15, ss. 766-779.
 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2013). Metale ciężkie w granulatach popiołowo-osadowych wykorzystywanych do celów nawozowych, Przemysł Chemiczny, 92/8 ss. 1520-1524.
 • Goniewicz M., Knysak J., Gawron M., Kurek J., Prokopowicz A., Sobczak A., Jablonska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Havel Ch., Jacob III P., Benowitz N. (2014). Levels of selected carcinogens and toxicants in vapor from electronic cigarettes, Tobacco Control, 23, 2, ss. 133-140, Published Online First 6 March 2013, doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M., Krzyżewska I. (2014). Removal of Cr(III) ions from water and wastewater by sorption onto peats and clays occurring in an overburden of lignite beds in Central Poland, Environment Protection Engineering, 40, 1, ss. 5-22.
 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Kochanowska K. (2014). The influence of biomass ash on the migration of heavy metals in the flooded soil profile - model experiment, Archives of Environmental Protection, 4, ss. 3-16.
 • Joanna Kyzioł-Komosińska, Czesława Rosik-Dulewska, Magdalena Pająk, Iwona Krzyżewska, Agnieszka Dzieniszewska (2014). Adsorption of anionic dyes onto natural, thermally and chemically modified smectite clays, Polish Journal of Chemical Technology, 16, 4, 33.
 • Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska, Elwira Wiśniewska (2015). Possibilities of coffee spent ground use as a slow action organo-mineral fertilizer, Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 422-437.
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Franus M., Antoszczyszyn-Szpicka P., Czupioł J., Krzyżewska I. (2015). Sorption capacities of the natural and synthetic zeolites for the Cu(II) ions, Polish Journal of Environmental Studies, 24, 3, ss. 1111-1123.
 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S., Zerzucha P. (2015). Research into the metal/metalloid movements in soil and groundwater in the areas surrounding the coal waste dump Hałda Ruda (Upper Silesia, Poland), Annual Set The Environment Protection, 17, ss. 367-395
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M., Czupioł J., Dzieniszewska A., Krzyżewska I. (2015). Sorption of Acid Green 16 from aqueous solution onto low-moor peat and smectite clay co-occurring in lignite of Belchatow mine field, Annual Set The Environment Protection, 17, ss. 165-187.
 • Rosik-Dulewska Cz., Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Kręcidło Ł. (2015). Hydrogen peroxide as a biodegradation stimulator in remediation processes of soils heavily contaminated with petrochemicals, Journal of Chemical Technology, 17, 2, ss. 17–22, DOI: 10.1515/pjct-2015-0023.
 • Krzyżewska I., Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Czupioł J. (2016). Inorganic nanomaterials in the aquatic environment: behavior, toxicity, and interaction with environmental elements, Archives of Environmental Protection, 42, 1, ss. 87–101.
 • Ciesielczuk T., Poluszyńska J., Rosik-Dulewska Cz., Sporek M., Lenkiewicz M. (2016). Uses of weeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels, Ecological Engineering, 95, ss. 485–491.

 

Publikacje w serii monografii naukowych: Prace i Studia  drukowane są od lutego 1969 r. Należą do nich: rozprawy habilitacyjne, monografie profesorskie i inne.

 • vol 83 Joanna Kyzioł-Komosińska, Magdalena Pająk: Usuwanie barwników z wód i ścieków metoda sorpcji na neogeńskich iłach smektytowych. IPIŚ PAN, Zabrze 2012, ss. 122 [summary] [streszczenie]
 • vol 82 Bożena Mrowiec: Wpływ wybranych węglowodorów aromatycznych (PTX) na oczyszczanie ścieków. IPIŚ PAN, Zabrze 2012, ss. 195 [summary] [streszczenie]
 • vol 81 Marzena Rachwał, Zygmunt Strzyszcz: Wpływ przemysłu koksochemicznego na podatność magnetyczną gleb oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich w glebach. IPIŚ PAN, Zabrze 2012, ss. 110 [summary] [streszczenie]
 • vol 80 Wioletta Rogula-Kozłowska, Józef Stefan Pastuszka, Ewa Talik: Właściwości aerozolu ze źródeł komunikacyjnych. IPIŚ PAN, Zabrze 2011, ss. 111 [summary] [streszczenie]
 • vol 79 Jan Konieczyński (red.): Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji. IPIŚ PAN, Zabrze 2010, ss. 150 [text][summary]

 • vol 78 Zygmunt Strzyszcz, Marzena Rachwał: Zastosowanie magnetometrii do monitoringu i oceny ekologicznej gleb na obszarach objętych wpływem emisji przemysłowych. IPIŚ PAN, Zabrze 2010, ss. 90 [text][summary]

 • vol 77 Rajmund Michalski (red.): Chromatografia jonowa. Stan obecny i perspektywy rozwojowe. IPIŚ PAN, Zabrze 2009, ss. 164.

 • vol 76 Jarosław Sławiński: Wpływ intensywności gospodarowania i uproszczeń upraw gleby na wschody chwastów. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 118.

 • vol 75 Joanna Kyzioł-Komosińska, Leszek Kukułka: Wykorzystanie kopalin towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych do usuwania metali ciężkich z wód i ścieków. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 152. [summary] [streszczenie] [text]

 • vol 74 Rajmund Michalski (red.): Zastosowania chromatografii jonowej w analityce środowiskowej. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 136. [spis treści]

 • vol 73 Stanisław Hławiczka: Rtęć w środowisku atmosferycznym. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 158. [summary] [streszczenie]

 • vol 72 Jerzy Mazierski: Określenie statycznych i dynamicznych właściwości ciągłej hodowli biomasy w obecności kadmu jako inhibitora. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 96. [summary] [streszczenie]

 • vol 71 Maciej Kostecki: Bioakumulacja metali ciężkich w wybranych elementach antropogenicznych ekosystemów wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. IPIŚ PAN, Zabrze 2007, ss. 88. [summary] [streszczenie]

 • vol 70 Rajmund Michalski (red.): Chromatografia jonowa – nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach. IPIŚ PAN, Zabrze 2007, ss. 138.  [spis treści]

 • vol 69 Paweł Licznar, Janusz Łomotowski: Rainfall kinetic energy measurements with impactometer implementation. IPIŚ PAN, Zabrze 2007, ss. 70. [summary] [streszczenie]

 • vol 68. Maciej Kostecki, Marek Tuszyński: Radioizotopy w osadach dennych wybranych zbiorników antropogenicznych Górnego Śląska. IPIŚ PAN, Zabrze 2007. [summary] [streszczenie]

 • vol 67. Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara, Krzysztof Kuczewski: Wpływ zbiorników wstępnych na zmiany jakości wód retencjonowanych w zbiornikach głównych. IPIŚ PAN, Zabrze 2006, ss. 122. [summary] [streszczenie]

 • vol 66. Jan Konieczyński (red.): Emisja zanieczyszczeń z kotłów fluidalnych. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 136. [summary] [streszczenie]

 • vol 65.Maciej Kostecki, Maria Krodkiewska: Zbiornik „Paprocany” Limnologia – Hydrobiologia. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 102.ss. 164. [summary] [streszczenie]

 • vol 64. Magdalena Żak, Jan Konieczyński, Krzysztof Klejnowski: Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, [summary] [streszczenie]

 • vol 63. Grzegorz Kusza, Zygmunt Strzyszcz: Rezerwaty leśne Opolszczyzny – stan i technogenne zagrożenia. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 156. [summary] [streszczenie]

 • vol 62. Rajmund Michalski: Nowe rozwiązania w zakresie analityki specjacyjnej bromków/bromianów(V) oraz chromu(III)/chromu(VI) w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii jonowej. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 116. [summary] [streszczenie]

 • vol 61. Zygmunt Strzyszcz, Zdzisław Harabin: Rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie zwałowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego, IPIŚ PAN, Zabrze 2004, [summary] [streszczenie]

 • vol 60. Zygmunt Strzyszcz: Ocena przydatności i zasady stosowania różnorodnych odpadów do rekultywacji zwałowisk oraz terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. IPIŚ PAN, Zabrze 2004, ss. 82. [summary] [streszczenie]

 • vol 59. Tadeusz Magiera: Wykorzystanie magnetometrii do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów jeziornych. IPIŚ PAN, Zabrze 2004, ss. 130. [summary] [streszczenie]

 • vol 58. Czesława Rosik-Dulewska (red.): Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych. IPIŚ PAN, Zabrze 2003, ss. 120. [summary] [streszczenie]

 • vol 57. Maciej Kostecki: Alokacja i przemiany wybranych zanieczyszczeń w zbiornikach zaporowych hydrowęzła rzeki Kłodnicy i Kanale Gliwickim. IPIŚ PAN, Zabrze 2003, ss. 124. [summary] [streszczenie]

 • vol 56. Jacek M. Łączny, Marcin Adamski: Model matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko. Ossolineum, Wrocław 2002, ss. 108. [summary] [streszczenie]

<-- do góry

Aktualności

Our location