About Institute

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

Oferta Instytutu

Posiada własne wydawnictwa naukowe:

  • Archives of Environmental Protection, kwartalnik wydawany od maja 1975 r. (do 2006 jako Archiwum Ochrony Środowiska), w którym zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Od roku 2006 czasopismo jest rejestrowane przez Thompson Scientific w bazach: Biological Abstracts i BIOSIS Preview,

  • Prace i Studia – wydawane od lutego 1969 r., w których drukowane są rozprawy habilitacyjne, monografie profesorskie i inne.

Prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę międzynarodową - uczestniczy w koordynacji i realizacji międzynarodowych programów badawczych (min. MAGPROX, SOWA, E2SP, COST 633, SAFEMANMIN).

Jest członkiem sieci naukowych:

  • międzynarodowych takich jak: „Technologie Ochrony Środowiska” ENVITECH–Net, Zanieczyszczenia  Powietrza / Zmiany Klimatu AIRCLIM-NET
  • krajowych: Przyjazna Rzeka, Środowisko a Zdrowie, Polska Platforma Technologiczna Środowiska, Platforma Innowacji Technologicznych Regionu Opolskiego;

Jest organizatorem lub współorganizatorem licznych konferencji, w tym cyklicznych konferencji międzynarodowych (Ochrona  powietrza  w  teorii  i  praktyce, Chromatografia jonowa - nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach, SoilSEDUMA).

Posiada nowoczesną aparaturę badawczą (chromatografy gazowe i jonowe, spektrometry ED-XRF, FTIR, ICP-MS, FAAS) oraz specjalistyczną aparaturę do pobierania i badań składu fizyko-chemicznego pyłów PM.

Od roku 2008 posiada akredytowane laboratorium badawcze, w których wykonuje się badania emisji substancji (pyłowych i gazowych) z procesów przemysłowych in situ oraz badania próbek środowiskowych (wody, ścieki, gleby, surowce odpadowe, pyły, gazy odlotowe z instalacji).

Pracownicy Instytutu włączają się w dydaktykę na uczelniach wyższych oraz w Śląskim Środowiskowym Studium Doktoranckim (ŚŚSD), którego Instytut jest współudziałowcem.

Dysponuje własną bazą lokalową o powierzchni 8800 m2 wraz z halą technologiczną, zapleczem magazynowym oraz biblioteką (15500 woluminów);

Jest członkiem sieci naukowych:

Jest członkiem Centrów Zaawansowanych Technologii:

Informacje o Instytucie w "European Union" issue 18

Our location