Praca badawcza realizowana w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
2007‐2013 Republika Czeska ‐ Rzeczpospolita Polska

 

Opis projektu

Zanieczyszczenia powietrza w obszarze pogranicza PL‐CZ należą do najwyższych w Europie jednocześnie brak jest wspólnej, opartej o jednolite założenia metodyczne informacji o ich rozkładzie i   przebiegu  po  obu  stronach  granicy.    Celem  projektu  jest  utworzenie  regionalnego  systemu informacji o jakości powietrza w regionie śląsko‐morawskim ze szczególnym uwzględnieniem pyłu zawieszonego. Do podjęcia realizacji projektu skłania fakt, że w strefach tego regionu nie są dotrzymywane obowiązujące standardy jakości powietrza, a  występujące szczególnie w  chłodnej porze  roku  epizody  wysokich  stężeń  zanieczyszczeń są  niebezpieczne dla  zdrowia  ludzi.  Jest  to spowodowane emisją zanieczyszczeń z licznych źródeł komunalnych, przemysłowych i komunikacyjnych usytuowanych w silnie uprzemysłowionym obszarze tego regionu. Dla diagnozy sytuacji i określenia wpływu poszczególnych źródeł emisji na pole ich stężeń wykorzystany zostanie opracowany przez zespół specjalistów z VSB w Ostrawie matematyczny model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, weryfikowany modelem stosowanym w  Polsce. W  ramach projektu oba  modele zostaną rozszerzone na cały obszar pogranicza z uwzględnieniem rozprzestrzeniania się drobnych i ultradrobnych  cząstek,  odpowiedzialnych  między  innymi  za  wzrost  ryzyka  zachorowalności  na choroby  układu  oddechowego  i  naczyniowo‐krążeniowego. Do  realizacji  celu  konieczne  będzie stworzenie bazy informacji dla potrzeb prognozowania i weryfikacji modeli jakości powietrza takie jak źródła emisji zanieczyszczeń pyłowych po obu stronach granicy oraz niezbędne dane geograficzne (GIS) i meteorologiczne. Planuje się organizację wspólnych pomiarów w celu kalibracji modeli. Dzięki tym działaniom możliwa będzie ocena transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Kolejnym etapem będzie adaptacja modelu eksploracji danych do prognozowania epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń w regionie śląsko‐morawskim Pogranicza Pl‐Cz. Efektem projektu będzie opracowanie systemu informacji internetowej i elektronicznej o jakości powietrza dla tego regionu dla potrzeb zarządzania środowiskiem i dla społeczności lokalnej.

Cel projektu

Celem  projektu  jest  utworzenie regionalnego systemu  informacji  o  jakości  powietrza  w  rejonie Pogranicza Polsko‐Czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń PM różnej frakcji. Budowa  wspólnej  platformy  metodycznej  do  oceny  jakości  powietrza  w  obszarze  pogranicza umożliwi ocenę transgranicznego transportu zanieczyszczeń, natomiast możliwość prognozowania epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń w regionach przygranicznych przyczyni się do poprawy warunków życia ludności z tych obszarów.

Projekt POWT RCZ‐RP  2007‐2013 pt. System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko‐Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw (Air‐Silesia) nr CZ.3.22/1.2.00/09.01610/1

Grupy docelowe projektu

Grupami docelowymi projektu będą: administracja rządowa i samorządowa szczebla regionalnego obszarów pogranicza, organizacje społeczne proekologiczne, społeczność lokalna  (samorządy lokalne i   regionalne takie jak: urzędy gmin przygranicznych oraz wydziały zdrowia obszaru oddziaływania, administracja uzdrowiska Ustroń, miasto Wisła).

Dodatkowo  system  wspólnej  informacji  o  jakości  powietrza  w  rejonie  pogranicza  PL_CZ  może spełniać pomocniczą funkcję w zarządzaniu środowiskiem i wzbogacać Państwowy Monitoring Środowiska na tym terenie. W tym znaczeniu może on być użyteczny dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska a także Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Rezultaty projektu przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza, szczególnie w zakresie zagrożeń zdrowotnych powodowanych zanieczyszczeniami powietrza. Dzięki stałej informacji o stanie zanieczyszczeń powietrza jednostki administracji będą mogły wywierać wpływ na zakłady przemysłowe emitujące te zanieczyszczenia i kształtować politykę ekologiczną  regionu,  dzięki  temu  wpływać  na  poprawę  jakości  życia  mieszkańców.  W  wyniku realizacji projektu nastąpi transfer wiedzy i doświadczeń między instytucjami naukowymi polskimi i czeskimi.

Zadania projektu

 1. Inwentaryzacja i charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych.
 2. Implementacja czeskiego modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłem ADMOSS na cały obszar regionu z uwzględnieniem drobnych i ultradrobnych cząsteczek.
 3. Stworzenie i eksploatacja wspólnej stacji monitoringu jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pyłowych w obszarze granicznym PL‐CZ.
 4. Ocena transgranicznego transportu zanieczyszczeń między Republiką Czeską a Polską.
 5. Testowanie i weryfikacja rozszerzonego modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ADMOSS.
 6. Adaptacja modelu eksploracji danych do prognozowania epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń w regionach przygranicznych Polski i Czech ( Górny Śląsk – Północne Morawy – Euroregion Śląsk).
 7. Wizualizacja kształtowania się zagrożeń pyłowych w Euroregionie Śląskim w oparciu o rzeczywiste dane meteorologiczne.

Partnerzy

Republika Czeska

 • Instytut Zdrowia Publicznego z siedzibą w Ostrawie (koordynator)
 • VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
 • Czeski Instytut Hyrdometeorologiczny, oddział w Ostrawie

Polska

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Główny Instytut Górnictwa
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Czas trwania: 36 miesięcy

AIR SILESIA - System informacji o jakości powietrza - www.air-silesia.eu

Projekt POWT RCZ‐RP  2007‐2013 pt. System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko‐Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw (Air‐Silesia) nr CZ.3.22/1.2.00/09.01610/1