Strona startowa

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Zasady postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, działając na podstawie art. 221 ust. 14 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) w związku z art. 180 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) ustala Zasady postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, które obowiązują od dnia 1 października 2019 r.

Zasady postępowań w sprawie o nadanie stopnia doktora w IPIŚ PAN

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmiany w systemie dydaktyki objęły również poziom kształcenia mającego za cel zdobycie stopnia naukowego doktora. Politechnika Śląska i grupa instytutów naukowych naszego regionu utworzyły szkołę doktorską będącą zorganizowaną formą kształcenia doktorantów. Porozumienie w tej sprawie podpisano 30 maja na Politechnice Śląskiej.
 
Umowę o utworzeniu i prowadzeniu szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” podpisali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych z regionu - Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

Podpisane porozumienie określa m.in. zakres kompetencji poszczególnych stron, zasady rekrutacji, obowiązki i kompetencje dyrektora szkoły doktorskiej i możliwości przystępowania do niej nowych jednostek oraz rezygnacji ze współpracy. Strony ustaliły, że jednostką koordynująca pracę szkoły doktorskiej będzie Politechnika Śląska.

Może być do niej przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Rekrutacja odbywać się będzie w drodze konkursu, tak więc już z założenia szkoła taka ma mieć charakter elitarny.

Celem stron jest rozpoczęcie kształcenia w szkole doktorskiej z dniem 1 października 2019 roku. Rekrutacja trwać będzie od 1 lipca do 25 września.

Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 – najważniejsze informacje dla kandydatów

  1. W rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej przewidziano dla kandydatów 100 miejsc na Politechnice Śląskiej oraz 5 miejsc w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, współprowadzących szkołę doktorską. Dodatkowe miejsca w rekrutacji zostaną przewidziane stosownie do liczby określonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji o przyznaniu Politechnice Śląskiej środków finansowych na udział w III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
  2. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Nr 39/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.
  3. Rekrutacja jest prowadzona od 1 lipca 2019 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez Rektora.
  4. Tematy prac doktorskich, filtrowane według dyscyplin we Wspólnej Szkole Doktorskiej, są dostępne na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/tematy/ Kandydat może wybrać dwa tematy projektów doktorskich, do których chce aplikować.
  5. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat w celu omówienia współpracy oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.
  6. W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może stawić się osobiście na rozmowę kwalifikacyjną (w szczególności w przypadku kandydatów-cudzoziemców), kandydat może zawnioskować o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i jej rejestrację.

test

Aktualności

Nasza siedziba