Strona startowa

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Zabrze, 26.07.2013

 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, nieprzekraczającej wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 130 000,00 Euro. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na sukcesywną dostawę materiałów laboratoryjnych, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.

Termin składania ofert upływa 06.08.2013 o godzinie 10:00

 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz cenowy ofertowy

Załącznik nr I, II, III, IV

Umowa

Zabrze, 31.07.2013

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszy m tj. 31.07.2013 wpłynęło zapytanie następującej treści:  Zapytanie dotyczy części I przedmiotu zamówienia tj. materiałów filtracyjnych

Poz. 12    Filtry 0,45µm do SATORIUSA (sączenia próżniowego) z azotanu celulozy Ø50 mm. Prosimy o odpowiedź jakie filtry należy zaoferować sterylne czy niesterylne

Poz. 14, 15     Filtry strzykawkowe niesterylne PES <0,25 µm, 33 mm. Prosimy o odpowiedź w jakich opakowaniach należy zaoferować powyższe filtry 250 szt. czy też 50 szt.?

Zabrze, 31.07.2013

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszy m tj. 31.07.2013 wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie dotyczy części II przedmiotu zamówienia tj. materiały laboratoryjne

1.       Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oddzielenie akcesoriów chromatograficznych od pozostałego wyposażenia laboratoryjnego (pozycje 6-10, 15, 17 od pozostałych)?

2.       Czy w pozycji 10 Zamawiający podają „tacka 100 stanowiskowa” miał na myśli opakowania cząstkowe po 100 szt. (w jednym zbiorczym opakowaniu 5 cząstkowych opakowań)?

3.       W pozycji 15 Zamawiający wymaga wialki szerokoszyjne, co wskazuje na wialki typu ND9. Do takich wialek pasują nakrętki z septami 9 mm. Prosimy o potwierdzenie.

 

Pytanie dotyczy części III przedmiotu zamówienia tj. materiały laboratoryjne – pojemniki, pudełka, strzykawki, materiały szklane

1.       Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie specjalistycznych strzykawek chromatograficznych od pozostałego wyposażenia – tj. pozycje 40-45?

Zabrze, 31.07.2013

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pierwsze zapytanie. Treść odpowiedzi można znaleźć poniżej.

odpowiedź

Zabrze, 01.08.2013

Zamawiający udzielił odpowiedzi na drugie zapytanie. Treść odpowiedzi można znaleźć poniżej.

odpowiedź

W związku z koniecznością zmiany  dokumentacji, którą zamieszczamy poniżej, został przesunięty termin składania ofert z 06.08.2013 na 08.08.2013 do godziny 10:00.

Ogłoszenie

Siwz

Formularz cenowy oferty

Umowa

Załącznik I, II, III, IV, V, VI

Zabrze, 02.08.2013

Zamawiający informuje, że w dniu wczorajszym tj. 01.08.2013 wpłynęło zapytanie następującej treści:

Dotyczy części II i III

Proszę o określenie jednoznacznych ilości, aby oferta była w pełni porównywalna.

Część III

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dostarczenie szalek o średnicy 55 mm i wysokości 14,2 mm w opakowaniu zbiorczym 825 sztuk? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Poz. 6-8 Czy Zamawiający dopuści dostarczenie artykułów w opakowaniach zbiorczych po 2 sztuki?  Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojemników wykonanego z polipropylenu o pojemności 60 ml? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Poz. 15 Czy zamawiający dopuści dostarczenie pojemników wykonanego z polistyrenu o pojemności 40 ml?  Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Poz. 38. Czy Zamawiający ma na myśli pojemność 250 ml? Z naszej wiedzy wynika iż, Satrorius nie posiada zestawu o pojemności 300 ml.

Zabrze, 02.08.2013

Zamawiający udzielił odpowiedzi na drugie zapytanie. Treść odpowiedzi można znaleźć poniżej.

odpowiedź

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, nieprzekraczającej wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14 000,00 Euro. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę materiałów laboratoryjnych oraz odczynników i wzorców na potrzeby realizacji projektu ZIZOZap.

Termin składania ofert upływa 16.10.2012 o godzinie 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz cenowy oferty

Załącznik nr I do formularza cenowego oferty stanowiący integralną część umowy Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Zabrze, 08.10.2012

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło zapytanie następującej treści:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:

1.       Punkt 2 – opis przedmiotu zamówienia, poz.11 pompa próżniowa bezolejowa. Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów pompy.

Zwracamy się o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne.

 

Zabrze, 08.10.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Treść odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

odpowiedź

 

Zabrze, 09.10.2012

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło zapytanie następującej treści:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę lejka szklanego do zestawu filtracyjnego o poj. 250 ml. Różnica w pojemności lejka o 50 ml nie wpływa znacząco na użyteczność zestawu filtracyjnego.

Zabrze, 09.10.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Treść odpowiedzi zamieszczamy poniżej

odpowiedź

Zabrze, 17.10.2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie

Zabrze, 14.11.2012

Zamawiający informuje, że w dniu 30.10.2012 została podpisana umowa na dostawę materiałów laboratoryjnych oraz odczynników i wzorców.

ogłoszenie

Zabrze, 10.05.2012

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, nie przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14 000,00 Euro. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego.

Termin składania ofert upływa 23.05.2012 o godzinie 10:00.

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta

Załącznik 1

Umowa

Zabrze, 23.05.2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zabrze, 31.05.2012

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, nie przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14 000,00 Euro.

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego.

Termin składania ofert upływa 13.06.2012 o godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta

Załącznik 1

Umowa

 

Zabrze, 15.06.2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zabrze, 27.06.2012

Zamawiający informuje, że w dniu 26.06.2012 została podpisana umowa na sukcesywna dostawę sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie


Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, nie przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14 000,00 Euro.

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego.

Termin składania ofert upływa 13.06.2012 o godz. 10:00

Zabrze, 16.04.2012

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, nie przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14 000,00 Euro. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę modułu do pomiaru CO wraz z zainstalowaniem w posiadanej przez Zamawiającego stacji kompaktowej airpointer®.

Termin składania ofert upływa 09.05.2012 o godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta

Umowa

Zabrze, 11.05.2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Zabrze, 18.0.5.2012

Zamawiający informuje, że została podpisana umowa.

Ogłoszenie

Aktualności

Nasza siedziba