Strona startowa

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Przewody doktorskie w toku:

 

Doktorant Temat Promotor

Data
wszczęcia
przewodu

 Streszczenie  
 Recenzje  
mgr Ewa Miszczak "Wpływ depozycji zanieczyszczeń na zawartość i ruchliwość potencjalnie toksycznych pierwiasyków w torfach i glebach" prof. dr hab. inż. Irena Twardowska  22.03.2019 
mgr inż. Katarzyna Nocoń "Nieorganiczne formy specjacyjne chromu i arsenu we frakcjach granulometrycznych miejskiego aerozolu atmosferycznego" dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska 22.03.2019    

Przewody doktorskie zakończone:

Doktorant Temat Promotor

Data
wszczęcia
przewodu

 Streszczenie 
 Recenzje 
mgr inż. Agnieszka Dzieniszewska „Wykorzystanie biolitów i innych substancji bogatych w materię organiczną do usuwania barwników z wód i ścieków metodami sorpcji” prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska  20.02.2018  Streszczenie Recenzja 1
Recenzja 2

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska na podstawie Decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-VI-U-Dr 170/2017 z dnia 25.09.2017.

 

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

Zgodnie z pkt. 4 Zasad przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 023-5/2018 z dnia 18.01.2018), warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch publikacji naukowych w tym, jedna w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (lista A MNiSW).

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia Dyrektorowi Instytutu wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego zawierający:

 • proponowany temat, tezę pracy i koncepcję rozprawy doktorskiej;
 • propozycję promotora,
 • propozycję egzaminu dyscypliny podstawowej i dodatkowej,
 • oświadczenie o nieubieganiu się o wszczęcie przewodu doktorskiego w innej jednostce lub informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie,
 • zobowiązanie do pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego przez pracodawcę (nie dotyczy pracowników IPIŚ PAN)

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, w postępowaniu prowadzonym w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, powinna postępować w sposób zgodny z:

 • Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm.);
 • Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 poz. 1586);
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1219).

 

PRZEBIEG PRZEWODU DOKTORSKIEGO W IPIŚ PAN:

 1. Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z kompletem dokumentów.
 2. Otwarte seminarium naukowe Instytutu.
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora.
 4. Złożenie pracy doktorskiej przez Kandydata.
 5. Wybór recenzentów, powołanie komisji doktorskiej oraz wyznaczenie komisji egzaminacyjnych.
 6. Oczekiwanie na recenzje.
 7. Egzaminy doktorskie.
 8. Wyznaczenie terminu obrony.
 9. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
 10. Wypełnienie przez osobę, której nadano stopień naukowy doktora, pliku SYNABA i przesłanie go do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

 

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (Załącznik 1);
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżynieria lub innego równoważnego zgodnie z art. 191a ust, 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym lub zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy o stopniach naukowych;
 3. Propozycja tematu, tezy pracy i koncepcja rozprawy doktorskiej;
 4. Propozycja osoby do pełnienia funkcji promotora, a w określonych przypadkach propozycja osób do pełnienia funkcji drugiego promotora (interdyscyplinarna rozprawa doktorska), kopromotora (wspólny przewód doktorski) lub promotora pomocniczego;
 5. Propozycja dyscypliny podstawowej i dodatkowej egzaminu doktorskiego;
 6. Opis przebiegu pracy zawodowej, w tym wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
 7. Oświadczenie o nie ubieganiu się o wszczęcie przewodu doktorskiego w innej jednostce lub informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie (Załącznik 2);
 8. Zobowiązanie do pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego przez pracodawcę (nie dotyczy pracowników IPIŚ PAN) (Załącznik 3).

Aktualności

Nasza siedziba