Strona startowa

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk jest najstarszą w Polsce placówką naukową prowadząca w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane dotyczące inżynierii środowiska obejmujące zagadnienia techniczne, przyrodnicze, przestrzenne i prawno – ekonomiczne.

 

Instytut posiada ponad 50 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych, aktualnie działalność Instytutu skoncentrowana jest na następujących kierunkach:
• analiza zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia,
• emisja przemysłowa, komunalna i komunikacyjna zanieczyszczeń do powietrza,
• przeciwdziałanie eutrofizacji zbiorników wodnych,
• zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami biogennymi i priorytetowymi,
• zastosowanie magnetometrii w badaniach środowiskowych,
• zanieczyszczenie powierzchni gleb metalami ciężkimi i związkami organicznymi,
• technologie przetwarzania odpadów,
• usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych metodami sorpcji z wykorzystaniem surowców naturalnych i odpadowych.

 

Instytut w ramach swojej działalności świadczy usługi rynkowe dla przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej oraz jednostek samorządowych obejmujące między innymi:
• monitoring jakości środowiska wodnego – zbiorniki poprzemysłowe, inne zbiorniki antropogeniczne,
• badania naukowe w zakresie doboru i stosowania metod rekultywacji środowiska wodnego oraz optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków,
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia wodno-prawnego na ustalenie stref ochronnych dla zbiorników wodnych,
• oznaczanie właściwości fizykochemicznych odpadów przemysłowych i komunalnych w aspekcie możliwości ich odzysku i unieszkodliwienia,
• ocenę skutków składowania odpadów oraz wpływu na jakość środowiska gruntowo-glebowo-wodnego w zasięgu ich oddziaływania,
• ocenę poziomu zanieczyszczenia obszarowego środowiska glebowo-gruntowo-wodnego z różnych źródeł, w tym zanieczyszczenia historycznego oraz opracowanie metod poprawy jakości środowiska,
• badania i oceny emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych z instalacji przemysłowych i energetycznych,
• badania skuteczności działania instalacji ochrony środowiska (filtry, dopalacze, instalacje odsiarczania spalin itp.),
• badania stopnia skażenia powietrza wokół zakładów przemysłowych metodą czujników pasywnych,
• projektowanie systemów monitoringu imisji dla wybranych obiektów przemysłowych i komunalnych,
• przeglądy i oceny ekologiczne istniejących obiektów przemysłowych dla potrzeb prywatyzacji, badania tła dla inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych,
• opracowania statystyczne i graficzne danych pomiarowych,
• określanie wskaźników emisji dla wybranych procesów technologicznych, oceny technologii w zakresie BAT,
• ocenę skutków awarii przemysłowych,
• programy ochrony powietrza dla stref wg wymogów Dyrektywy Ramowej 96/62/EC,
• monitoring zanieczyszczeń powietrza w procesach inwestycyjnych – badanie tła, badania uciążliwości fazy budowy, oceny porealizacyjne,
• pobieranie próbek wybranych frakcji pyłu dla potrzeb ocen ekotoksyczności,
• opracowanie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń środowiskowych opinii i ekspertyz w zakresie zanieczyszczeń powietrza,  
• analizę stanu środowiska glebowego,
• analizy możliwości wykorzystania odpadów różnych branż do rekultywacji zwałowisk i wysypisk innej branży,
• analizy możliwości wykorzystania odpadów do celów gospodarczych,
• analizy możliwości kształtowania poprzemysłowego krajobrazu na obszarach górniczych i przemysłowych,
• kompleksowe oceny oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko glebowe,
• wytyczne dla gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawnych,
• oceny przydatności do rekultywacji technicznej i biologicznej gruntów i odpadów poprzemysłowych,
• przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o możliwości rekultywacji terenu,
• opracowania projektów rekultywacji technicznej i biologicznej wyrobisk, hałd i zwałowisk, osadników po flotacji rud, węgla, osadników popiołowych, odpadów sodowych oraz terenów objętych wpływem emisji przemysłowych,
• sporządzania szczegółowych map rozkładu podatności magnetycznej będącej wynikiem emisji przemysłowych,
• prowadzenie monitoringu gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych, wraz z utworzeniem bazy danych oraz interpretacją wyników,
• opracowania metod i wytycznych do projektów konstrukcji składowisk odpadów przemysłowych, remediacji terenów zanieczyszczonych i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (ciekłych i stałych) z wykorzystaniem materiałów odpadowych jako sorbentów i materiałów izolacyjnych,
• optymalizację i opracowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi,
• ekspertyzy i projekty dotyczące zastosowania popiołów elektrownianych i innych nieorganicznych i organogenicznych materiałów odpadowych jako barier przepuszczalnych w składowiskach odpadów węgla kamiennego i innych odpadów reaktywnych,
• oceny fizyczno-chemicznych właściwości odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem krótko- i długoterminowego oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie ich ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania,
• oceny odpadów elektrownianych oraz warunków koniecznych do bezpiecznego pod względem ekologicznym ich wykorzystania w podziemiach zamykanych i czynnych kopalń do wypełniania zrobów, budowy tam, profilaktyki przeciwpożarowej i zagrożenia metanowego, redukcji odkształceń powierzchni terenu, uproszczenia systemu wentylacyjnego,
• przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód i odprowadzenie ścieków,
• oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wodne w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej.
• opracowywania raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć gospodarczych,
• usługi konsultingowe z zakresu ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych,
• usługi konsultingowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
• analizy laboratoryjne próbek wód, ścieków, gleb i odpadów oraz pomiarów stężeń gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza. 

Aktualności

Nasza siedziba