Dane jednostki do wypełniania wniosków

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

W pkt. 1-11 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 20 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

1

Nazwa Jednostki

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze, woj. śląskie

3

Numer telefonu

+48 32 2716481

4

Numer faks

+48 32 2717470

5

Adres e-mail

6

Adres strony www

www.ipis.zabrze.pl

7 Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP):
/IPIS_PAN/SkrytkaESP

8

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Dyrektor,  Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka

9

Numer NIP

648-000-67-20

10

Numer REGON

000558009

11

Identyfikator gminy1

247801 1

12

Status organizacyjny

Uczelnia wyższa

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

x

Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni

Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Polska Akademia Umiejętności

Fundacja

Stowarzyszenie

Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

Przedsiębiorstwo

 

13

Podmiot sprawujący nadzór2:

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

Uczelnia wojskowa

Uczelnia służb państwowych

Uczelnia artystyczna

Uczelnia medyczna

Uczelnia morska

Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy

Nie dotyczy

x

 

14

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2:

Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

AUU - uniwersytet

AUT – uniwersytet techniczny

AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym

AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym

AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym

AUPI – uniwersytet o innym profilu

AP - politechnika

AA - akademia

AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w jednej dyscyplinie

ZZ – uczelnia zawodowa

Nie dotyczy

x

 

15

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

x

Nie

 

16

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

x

Nie

 

17

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak

x

Nie

 

18

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak

x

Nie

Nie dotyczy

 

19

Forma prawna

Przedsiębiorstwo państwowe

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

x

Inna forma prawna

 

20

Wielkość przedsiębiorstwa

Mikro

Małe

Średnie

x

Duże (inne)

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

1 Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.

2Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

3 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.

 

 

Nasza siedziba