Kierunki badań

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Obecnie w Instytucie realizowane są następujące kierunki działalności:

W zakresie ochrony powietrza:

 • oznaczanie składu fizyko-chemicznego pierwotnych i wtórnych aerozoli dla potrzeb oceny ich oddziaływania na zdrowie i środowisko,
 • określanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zmiany klimatu,
 • oznaczanie ilości i składu zanieczyszczeń emitowanych z instalacji przemysłowych i energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych,
 • badania właściwości chemicznych i fizyko-chemicznych substancji emitowanych do powietrza,
 • wyznaczanie wskaźników emisji.

W zakresie ochrony wód:

 • metody oczyszczania ścieków i uzdatnianie wód dla celów przemysłowych,
 • badania nad odzyskiem substancji biogennych ze ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • możliwości wykorzystania kopalin (torfy, lignity, iły, bentonity, diatomity) i surowców odpadowych jako ekonomicznych i skutecznych sorbentów metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych w remediacji wód, ścieków oraz gleb. 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi:

 • badania właściwości fizyczno-chemicznych odpadów,
 • określenie wpływu zanieczyszczeń punktowych i obszarowych, w tym składowisk odpadów na środowisko,
 • możliwości unieszkodliwiania i odzysku odpadów z uwzględnieniem robót inżynierskich i rekultywacji,
 • oceny odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem krótko- i długoterminowego oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania,
 • zabezpieczenia środowiska przed ujemnym oddziaływaniem odpadów,
 • opracowanie przyrodniczych i technicznych podstaw bezglebowej rekultywacji terenów poprzemysłowych takich jak:
  • wyrobiska po odkrywkowej eksploatacji piasków podsadzkowych, żwirów, glin i iłów,
  • zwałowisk odpadów górnictwa podziemnego węgla kamiennego - górniczych, przeróbczych, poflotacyjnych, niecek osiadania i osadników,
  • zwałowisk odpadów związanych z wydobyciem i przeróbką rud cynku, ołowiu, żelaza,
  • zwałowisk i osadników odpadów energetycznych,
  • zwałowisk nadkładu towarzyszących kopalnictwu odkrywkowemu węgla brunatnego (Turów, Żary, Konin),
  • zwałowisk i osadników towarzyszących produkcji sody (Mątwy),
  • obszarów objętych przekształceniami chemicznymi gleb na skutek imisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, E, WWA) oraz technogennych pyłów;
 • badania form chemicznego związania metali w odpadach oraz innych próbkach środowiskowych z wykorzystaniem metod chemicznej ekstrakcji sekwencyjnej;
 • badania dotyczące powstania technogennych anomalii magnetycznych i geochemicznych w układzie lokalnym i krajowym przy wykorzystaniu parametrów geomagnetycznych;
 • badania podatności magnetycznej gleb jako wskaźnika skażenia terenu objętego działalnością przemysłową wraz z wykonaniem map rozkładu podatności magnetycznej,
 • wykorzystanie energii odpadowej wód zrzutowych z energetyki oraz wód geotermalnych do podgrzewania gleb w celu prowadzenia produkcji roślinnej.

 


 

Przy współpracy z jednostkami gospodarczymi, biurami projektowymi oraz instytucjami administracji, Instytut realizuje prace badawczo - wdrożeniowe m.in. w zakresie: 

 • monitoringu wybranych substancji zanieczyszczających w powietrzu (Hg, PM1, PM2.5, VOC, OC/EC), kalibracji i interkalibracji mierników,
 • wdrażania nowych technik monitorowania emisji i imisji substancji do atmosfery,
 • badań, pomiarów i ekspertyz dla potrzeb procesów inwestycyjnych i bieżącej działalności instalacji przemysłowych,
 • technologii ochrony poszczególnych elementów środowiska,
 • opracowania dokumentacji dla potrzeb decyzji środowiskowych dla instalacji,
 • badań stanu poszczególnych komponentów środowiska,
 • wytycznych w zakresie gospodarki odpadami,
 • kompleksowych ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • projektowania rekultywacji składowisk oraz terenów poprzemysłowych,
 • wpływu procesu rekultywacji ekosystemów limnicznych na jakość zasobów wodnych.

Nasza siedziba