Laboratorium Badawcze IPIŚ PAN

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

Kierownik Laboratorium

dr inż. Maciej Chrubasik

tel.: +48 32 271 64 81 wew. 224  mobile:+48 728 413 221
e-mail: 

Laboratorium Badawcze IPIŚ PAN


Skład osobowy


 • mgr inż. Krystyna Janta-Koszuta
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 235,

 

 • mgr inż. Bożena Kubica
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237,

 

 • mgr inż. Zuzanna Bernaś
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 111,

 

 • mgr inż. Paulina Pecyna-Utylska
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237,

 

 • mgr inż. Justyna Klyta
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 111,

 

 • mgr inż. Katarzyna Janoszka
  tel. +48 32 271 64 81 wew. 111,

 

 • inż. Katarzyna Stahl
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237, 

 

 • mgr Katarzyna Grygoyć
   tel. +48 32 271 64 81, wew. 227, 

 

 • mgr inż. Joanna Kernert
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237, 

 


Laboratorium Badawcze Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu działa w systemie zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Zadaniem Laboratorium jest wykonywanie analiz rutynowych na potrzeby działalności naukowej wszystkich zakładów naukowych Instytutu, a także analiz prób komercyjnych dostarczanych przez klientów zewnętrznych

Doświadczona kadra, nowoczesna aparatura badawcza, stosowane materiały certyfikowane oraz materiały odniesienia gwarantują najwyższą jakość wykonywanych badań. Potwierdzają to wyniki uzyskiwane przez Laboratorium w ramach krajowych i międzynarodowych badań międzylaboratoryjnych oraz badań biegłości. Na część wykonywanych analiz Laboratorium już posiada akredytację nr AB 950, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

 certyfikat

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20950


 Wykaz metod akredytowanych oraz będących w trakcie procesu akredytacji realizowanych w Laboratorium: 


Prowadzenie prac analitycznych w zakresie powietrza

Gazy odlotowe• Emisja CH4 (z obliczeń)
• Emisja chlorowodoru (z obliczeń)
• Emisja fluorowodoru (z obliczeń)
• Emisja metali As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V (z obliczeń)
• Emisja NO, NO2, SO2, CO, CO2 (z obliczeń)
• Emisja NOx (w przeliczeniu na NO2) (z obliczeń)
• Emisja pyłu (z obliczeń)
• Emisja SO2 (z obliczeń)
• Emisja TVOC (z obliczeń)
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia chlorowodoru
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia dwutlenku siarki
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia fluorowodoru
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu
• Pobieranie próbek pyłu z procesu mokrego gaszenia koksu. Nieizokinetyczna - metoda Mohrhauera
• Stężenie amoniaku - metoda FTIR
• Stężenie dwutlenku siarki - metoda toronowa
• Stężenie dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu - metoda FTIR
• Stężenie metali As, Cd,Co,Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, TI,V - metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)
• Stężenie metanu - metoda FTIR
• Stężenie podtlenku azotu - metoda FTIR
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Stężenie tlenku azotu, tlenków azotu - metoda chemiluminescencyjna

 

• Stężenie tlenu - metoda celi cyrkonowej
• Stężenie tlenu - metoda paramagnetyczna Stężenie masowe ogólnego gazowego węgla organicznego (TVOC) - metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID)
• Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10Pa - metoda spiętrzenia
Automatyczne systemy monitoringu (AMS) E)
• Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych oraz SO2
- metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających
- metoda aspiracyjna z zastosowaniem rurek z sorbentem
• Kalibracja AMS (QAL2) w zakresie: SO2, NO, NOx, O2, CO2, CO, pyłu
• Roczne badanie kontrolne (AST) w zakresie: SO2, NO, NOx, O2, CO2, CO, pyłu
• Stężenie SO2 - metoda toronowa
• Stężenie NO, NOx - metoda chemiluminescencyjna
• Stężenie O2 - metoda paramagnetyczna
• Stężenie CO2 - metoda FTIR
• Stężenie CO - metoda FTIR
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Emisja związków organicznych i SO2 (z obliczeń)
Środowisko ogólne - pyły w gazach odlotowych
• Skład frakcyjny - metoda dyfrakcji promienia laserowego
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Skuteczność odpylania (z obliczeń)
Analizy w powietrzu atmosferycznym w trakcie procedur akredytacyjnych
• Pomiar stężenia NO2 i NO
• Pomiar stężenia CO
• Pomiar stężeń masowych pyłu PM2.5 i PM10

Prowadzenie prac analitycznych w zakresie wód i ścieków

• Pobieranie próbek wód powierzchniowych do badań fizycznych i chemicznych
• Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych - metoda manualna
• Pomiar temperatury pobranej próbki ścieków
• Stężenie metali - metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
• Stężenie pierwiastków Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Cr, Mn, Ba, Rb, Sr, Ag, TI, V - metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)
• Stężenie węgla: węgiel nieorganiczny, węgiel całkowity - metoda spektrofotometrii w zakresie podczerwieni (IR)
• Węgiel organiczny (z obliczeń)
• Przewodność elektryczna właściwa. - metoda konduktometryczna
• pH - metoda potencjometryczna
• Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT - metoda spektrofotometryczna
• Zawiesiny ogólne - metoda wagowa
• Stężenie azotu ogólnego - metoda miareczkowa
• Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Benzo(a)piren Benzo(b)fluoranten • Benzo(k)fluoranten Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)piren - metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)

• Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 - metoda optyczna
• Stężenie fosforu - metoda spektrometryczna
• Stężenie azotu azotynowego - metoda spektrofotometryczna
• Stężenie azotu amonowego - metoda spektrofotometryczna
• Stężenie azotu amonowego - metoda miareczkowa
• Stężenie azotu Kjeldahl’ a - metoda miareczkowa
• Stężenie rtęci - metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS)   Analizy w trakcie procedur akredytacyjnych
• Stężenie nieorganicznych anionów - metoda chromatografii jonowej (IC) – czasowe zawieszenie akredytacji spowodowane zastosowaniem nowego chromatografu
• Stężenie nieorganicznych kationów - metoda chromatografii jonowej (IC) - czasowe zawieszenie akredytacji spowodowane zastosowaniem nowego chromatografu

 

Prowadzenie prac analitycznych w zakresie gleb

• Pobieranie próbek gleby do badań fizycznych i chemicznych
• Zawartość metali Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, - metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
• Zawartość metali Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Fe, Ni, Zn - metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)
• Zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych BTEX metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej (HS-GC-FID)
• Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)- - metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)

 Analizy w trakcie procedur akredytacyjnych
• Stężenie rtęci - metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS)
• Oznaczanie pH
• Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej
• Skład granulometryczny
• Zawartość substancji organicznej
• Cyjanki wolne i kompleksowe
• Zawartość Aa, Se, Ba i Tl
• Suma węglowodorów C6 – C12 (benzyny)
• Suma węglowodorów C12 – C35 (oleje mineralne)
• Chlorofenole i chlorobenzeny
• Węglowodory chlorowane
• Fenole i krezole

Prowadzenie prac analitycznych w zakresie odpadów, pyłów i osadów ściekowych

ODPADY
Zawartość metali Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Co, - metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PYŁY
Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS) OSADY ŚCIEKOWE
Pobieranie próbek osadów ściekowych do badań chemicznych i fizycznych 

 

 LABORATORIUM JEST WYPOSAŻONE W: • Analizator IMR 2000,


• Analizator NO/NOx 350E, Horiba,
• Analizator rtęci, Testchem,
• Analizator SO2 mod.880, Beckman,
• Analizator Testo 350, Testotherm,
• Analizator węgla TOC/EC, 310 MINIFID,
• Analizator węgla TOC-5000A, Shimadzu,
• Aspirator dwukanałowy,
• Chromatograf cieczowy Polaris 2, Varian,
• Chromatograf gazowy Shimadzu (ECD, FID),
• Chromatograf gazowy Shimadzu (MS),
• Chromatograf gazowy, FOTOWAG,2005
• Chromatograf jonowy Dionex,
• Chromatograf jonowy Metrohm,
• Dzielnik gazów wzorcowych,
• Ekstraktor Buchi,
• Fotometr płomieniowy BWB,
• Laserowy licznik cząstek Analysette, Fritsch,
• Mineralizator mikrofalowy AntonPaar,
• Mineralizator mikrofalowy Mars 5X, Varian,
• Młynek wibracyjny,
• Piec laboratoryjny VMK80,
• Prasa ręczna LPR-250
• Pyłomierz automatyczny P10A, ZUH ZAM,
• Spektrometr AAS, Thermo Jarrell,
• Spektrometr AAS Spectra 200, Varian
• Spektrometr EDXRF Epsilon 5 firmy Panalytical,
• Spektrometr ICP OES Optima 2000, Perkin Elmer
• Spektrometr ICP MS 6100 DRC-e firmy Perkin-Elmer z zestawem do specjacji
• Spektrometr UV-Vis Lambda20, Perkin Elmer,
• Spektrometr UV-Vis Carry 50 Scan, Varian
• Stacja uzdatniania wody Millipore,
• Stapiarka Katana, SPEXCertiPrep,
• Wirówka AVANTI J 25, Beckman Coulter,
• Wyparka Buchi R-210,
• Wytrząsarka sitowa, 

<-- do góry

Nasza siedziba