Zakład Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

doc. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. prof. zwycz. Joanna Kyzioł-Komosińska

tel. +48 32 271 64 81 wew. 218 
e-mail: 

struktura004

 

Skład osobowy

 • prof. dr hab. inż. prof. zwycz. Czesława Rosik-Dulewska Członek Korespondent PAN
  tel. +48 32 271 64 81 wew. 211 mobile: +48 607 199 490,

 

 • dr hab. Rajmund Michalski, prof. nadzw. IPIŚ PAN
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 230,

 

 • prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
  tel.+48 32 271 64 81, wew. 229,

 

 • dr Mariusz Grabda
  tel. +48 32 271 64 81

 

 • dr hab. Magdalena Jabłońska-Czapla
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 125, 212,

 

 • dr Sylwia Oleszek
  tel. +48 32 271 64 81

 

 • dr Magdalena Pająk
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 228,

 

 • dr inż. Agnieszka Dzieniszewska
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 214,

 

 • mgr inż. Justyna Czupioł
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 214,

 

 • dr hab. inż. Jerzy Mazierski
  tel.+48 32 271 64 81, wew. 229,

 

BADANIA

Prace statutowe

 • Możliwości wykorzystania kopalin towarzyszących oraz mineralnych i organogenicznych surowców odpadowych jako sorbentów do usuwania, jonów metali i zanieczyszczeń organicznych ze ścieków i w remediacji wód podziemnych, 2005-2007, kierownik: Czesława Rosik-Dulewska, Joanna Kyzioł-Komosińska.
 • Usuwanie zanieczyszczeń z wód i ścieków przy użyciu sorbentów mineralnych (naturalnych i modyfikowanych), 2008-2010, kierownik Joanna Kyzioł-Komosińska.
 • Opracowanie i zastosowanie nowoczesnych metod instrumentalnych (IC, ICP-MS, ED-XRF) w analityce próbek o złożonych matrycach, 2008-2010, kierownik Rajmund Michalski.

Projekty własne i rozwojowe MNiSW

 • Mobilność metali ciężkich w środowisku wodno-glebowym terenów otaczających zwały górnicze w warunkach silnej antropopresji, 2009-2012, kierownik Magdalena Jabłońska.
 • Zawartość polibromowanych eterów difenylowych w kurzu, pyle osiadłym oraz pyle zawieszonym wewnątrz mieszkań -N523 448836, 2009-2010, kierownik Aleksandra Kozarska.
 • Możliwość usuwania zanieczyszczeń organicznych, w szczególności barwników ze ścieków metodami sorpcji na torfach i innych substancjach bogatych w materię organiczną - N523 350933, 2007-2010, kierownik Joanna Kyzioł-Komosińska.
 • Opracowanie technologii otrzymywania i ocena granulowanego środka kondycjonującego glebę o właściwościach nawozowych, otrzymanego na bazie komunalnych osadów ściekowych i mineralnych surowców odpadowych - P065 005 26, 2004-2007, kierownik Czesława Rosik-Dulewska.
 • Skażenie powietrza w aglomeracji miejsko-przemysłowej wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi - 3 T09D 106 28, 2005-2006, kierownik Katarzyna Ćwiklak.
 • Możliwości wykorzystania torfów niskich występujących w nadkładzie węgla brunatnego jako ekranów w składowiskach odpadów przemysłowych - T09D 075 26, 2004-2006, kierownik Joanna Kyzioł-Komosińska.

Projekty specjalne

 • Wpływ zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w troposferze na skład chemiczny opadów atmosferycznych i zmian klimatu w Arktyce i Antarktyce - 2/IPY/21/2007, 2007-2010, kierownik Rajmund Michalski.

Inne

 • Zastosowanie metod sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej metali ciężkich w glebach i odpadach stałych w celu określenia ich podatności na ługowanie.
 • Oddziaływanie składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych na środowisko wodno-gruntowe i glebowe.
 • Wykorzystanie chromatografii jonowej do badań jonowych zanieczyszczeń środowiska oraz ubocznych produktów dezynfekcji wód;

 

Współpraca zagraniczna

 • Ceramics and organic materials and raw materials for usage as heavy metal adsorbents in wastewater (Zastosowanie materiałów i surowców ceramicznych i organicznych jako adsorbentów metali ciężkich ze ścieków) Projekt w ramach współpracy między PAN a CSIC – Wyższa Rada Badań Naukowych Hiszpanii, kierownik Joanna Kyzioł-Komosińska.


Prace na rzecz przemysłu

 • Weryfikacja programu odbioru odpadów organicznych pochodzących z odpadów kuchennych, stanowiącego integralną część „Systemu odbioru odpadów komunalnych z zastosowaniem segregacji u źródła, ze stacji segregacji surowców wtórnych i kompostowni w Zabrzu. Zleceniodawca Urząd Miasta Zabrze 2004.
 • Badania odpadów lokowanych na terenie wyrobiska pocegielnianego w Czerwionce w celu niwelacji i rekultywacji terenu. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny 2004.
 • Wniosek o rozszerzenie pozwolenia na wytwarzanie i magazynowanie odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Gliwice 2006.
 • Wytyczne dla gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Zabrze. Zleceniodawca Urząd Miasta Zabrze 2008.

 

Oferta usług

 • Badania laboratoryjne dotyczące:
  • odpadów, w tym:
   • skład chemiczny,
   • wymywanie składników rozpuszczalnych (testy statyczne i dynamiczne),
   • skład morfologiczny odpadów komunalnych;

  • jakości środowiska gruntowo-wodnego, w tym:
   • stopień skażenie środowiska gruntowo-wodnego związkami ropopochodnymi,
   • oznaczanie metali w próbkach środowiskowych technikami FAAS, ICP-MS i EDP-XRF,
   • formy chemicznego związania metali w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem metod sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej,
   • oznaczanie nieorganicznych i organicznych anionów i kationów w wodach, ściekach, ekstraktach próbek stałych,
   • oznaczanie zawartości ubocznych produktów dezynfekcji wód (chlorany(III), chlorany(V), bromiany(V)).
 • Oznaczanie właściwości fizykochemicznych odpadów przemysłowych i komunalnych w aspekcie możliwości ich odzysku i unieszkodliwienia.
 • Ocena skutków składowania odpadów oraz wpływu na jakość środowiska gruntowo-glebowo-wodnego w zasięgu ich oddziaływania.
 • Wytyczne dla gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

 

Publikacje naukowe Zakładu Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych

Przejdź do wykazu publikacji naukowych pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych

 

Nasza siedziba