Zakład Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

Prof. dr hab.inż. Czesława Rosik-Dulewska Członek koresp. PAN

 

FUNKCJE W NAUCE

Członek korespondent PAN od 2016 (członek wydz. IV PAN nauki techniczne)

Zastępca  Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN od 2019 r.

Członek Prezydium Oddziału PAN Katowice od 2019

Członek Komisji Rewizyjnej PAN od 2019

 • 2001-2012 - dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, obecnie profesor w IPIŚ PAN
 • od 2002 r. do IX 2018 r. - kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi/od 2018 Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska/ Kierownik Katedry Gospodarki Odpadami i Ściekami na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego
 •  od 1996 r. członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN,  2007-2015  - 2 kadencje przewodnicząca, w pozostałych kadencjach i obecnej 2016-2019 członek Prezydium

Dyscyplina/Specjalność naukowa:

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka / technologie w gospodarce odpadami, ochrona powierzchni Ziemi

Członkostwo i funkcje w organizacjach zawodowych i naukowych (wybrane):

Rady Naukowe

 • Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN  Zabrze (od 1993 do nadal, od 2015 –Przewodnicząca )
 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków (d 1996 do nadal)
 • Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN  Zabrze (od 1993 do nadal, od 2015 –Przewodnicząca )
 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków (d 1996 do nadal)
 • Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Kraków  (od 2019)
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN  (od 2019)
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2003, od 2017 przewodnicząca)
 • Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach (od 2008, od 2017 przewodnicząca )
 • Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego (2002 do nadal)
 • Studium Doktoranckiego  Przyrodniczo ‑Technicznego UO Opole ( od 2012)
 •  Rada Wydziału Przyrodniczo ‑Technicznego UO (1993 do nadal)
 • Członek Senatu UO 2017-2020
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2003, od 2017 przewodnicząca)
 • Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach (od 2008, od 2017 przewodnicząca )
 • Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego (2002 do nadal)
 • Studium Doktoranckiego  Przyrodniczo ‑Technicznego UO Opole ( od 2012)
 •  Rada Wydziału Przyrodniczo ‑Technicznego UO (1993 do nadal)

Komitety Redakcyjne czasopism naukowych – funkcja

 • Seria monografii Prace i Studia (ed.IPIŚ PAN) Redaktor Naczelny (od 2004)
 • Archiwum Ochrony Środowiska - Archives of Environmental Protection od 2004 r.  Redaktor Naczelny, lista filadelfijska, IF 1,12 (za 2018)
 • Seria monografii Studia Inżynierii Środowiska  wyd. przez Komitet Inżynierii Środowiska PAN (członek od 2002 do nadal)
 • Rocznik Ochrona Środowiska wyd. KoszalinRedaktor Działowy - od 2012 lista filadelfijska 
 • Ochrona i Inżynieria Środowiska (kwartalnik) wyd. przez Polit. Częstochowską, pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (od 2002 do nadal) lista MNISW
 • Inżynieria Ekologiczna wyd. PTIE (od 2003 do nadal) lista MNISW
 • Journal of Ecological Engineering  lista MNISW
 • Journal of Sustainable Mining  wyd. GIG Katowice lista MNISW
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” (od 2009) lista MNISW
 • Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903) wyd. Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej lista MNISW
 • Wydawnictwa  Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2006 członek)

Ponadto przedstawiciel PAN w:

 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Euro-CASE kadencji 2015-2018
 • Standing Committee for Life, Earth and Environmental Science (LESC) in European Science Foundation do 2014 
 • Międzyresortowym Komitecie sterującym (Biała Księga Komisji Europejskiej) sektorowe strategie adaptacji do zmian klimatu do 2016
 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Europejską Fundacją Nauki 2011-2014 (Prezes PAN) 

została także m.in.

 • członek Zespołu ds. rozwoju Bazy Ekspertów NCBiR  2. Kadencje (do 2018)
 • powołana rozp. MNiSW -  Zespół interdyscyplinarny do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – członek do 2017
 • powoływana do wielu innych gremiów naukowych, w tym do paneli ekspertów w NCN,  NCBiR, PKA, UKA   

DOROBEK NAUKOWY - ponad 265 pozycji opublikowanych

 • 13 monografii (autorskie i we współautorstwie), w tym monografia Podstawy gospodarki odpadami, która doczekała się aż 6 wydań (+ dodruki) w PWN (każde wydanie uaktualniane w ok. 30%); 
 • 187 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym w bazie JCR 58 z listy filadelfijskiej, m.in. w: Tabaco Control, Water Air and Soil Pollution, Chemosphere, Ecological Engineering, Przemysł Chemiczny, Polish Journal of Environmental Studies, Organohalogen Compounds, Archives of Environmental Protection,  Environmental Engineering, Ecological Chemistry and Engineering, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polish Journal of Chemical Technology, Ecological Engineering.
 • Patent nr P.392824 wynalazku pt.: Układ odzysku ciepła odpadowego wód zrzutowych z energetyki.

KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ, RECENZJE I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Promocja4 doktorów nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska (+4 w trakcie) ok. 200 inżynierów i magistrów Ochrony  Środowiska;
  • Recenzje: 27 rozpraw doktorskich (w tym 24 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 34 pozycji dorobku i rozpraw habilitacyjnych (w tym 26 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 14  wniosków do tytułów profesorskich dla n. techn. (dysc. Inżynieria Środowiska), 6 wniosków na stanowisko profesora ndzw., 2 na stanowisko prof. zwycz. oraz ponad 150 recenzji dla wydawnictw krajowych i zagranicznych, śr.10 recenzji/rok dla (KBN, MNiSW, NCN,NCBiR).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • w Uniwersytecie Opolskim wykłady m.in. z przedmiotów: Technologie w gospodarce odpadami, Techniki Rekultywacji, Techniki Ochrony Gleb, Bioremediacja Gruntów, Technologie Bioenergetyczne
 • w Śląskim Środowiskowym Studium Doktoranckim: kierunek Inżynieria Środowiska (od 2003 do nadal) i  kierunek  Zrównoważone Technologie Energetyczne i Środowiskowe - tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami (od 2015 ); Studium Doktoranckie Uniwersytetu OpolskiegoKierunek Biologia  - tematyka wykładów Ochrona Środowiska – wybrane zagadnieniaStudium Doktoranckie wydz. Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1996-1998, tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami.

INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, w tym m.in.

Komisje:

 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami O/PAN Katowice  od 1997 do nadal – członek
 • Wojewódzka (woj. Śląskie) Komisja ds. Ocen oddziaływania na środowisko - członek od 2003  do nadal
 • Komisja egzaminacyjna ds. przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami  przy Wojewodzie/Marszałku  Opolskim  od 2002 r. - do nadal przewodnicząca
 • Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej  od 2006 r.
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej  od 2009 r.
 • Komitet Konsultacyjny projektu LIFE COGENERATION PL  realizowanego dla potrzeb gospodarki odpadami regionu (i nie tylko) ; współfinansowany ze  środków UE, NFOŚ i GW.

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA, w tym m.in.:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2011
 • Medal Edukacji Narodowej 2010
 • Zloty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1996r.
 • 8-krotnie nagrody I i II stopnia JM Rektora UO
 • Statuetka OPOLSKA OZE w kategorii Działalność na rzecz Promocji Ekoenergetyki Certyfikat Kapituły Opolskiej Nagrody w dziedzinie OZE - 2014.
 • Medal za zasługi dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu 2018 r.

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska- wybrany dorobek publikacyjny

Mononografie

 1. Rosik-Dulewska Cz.: Wpływ podgrzewania gleby na zmianę  jej  właściwości  oraz  na plonowanie warzyw uprawianych w tunelach foliowych. Praca habilitacyjna. Wyd. Ossolineum IPIŚ PAN, Prace i Studia nr 41, ss. 135, 1992.
 2. Rosik-Dulewska Cz. : Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Ekoinżynieria, ss. 302,
 3. Rosik-Dulewska Cz. : Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. PWN, ss. 304, 
 4. Rosik-Dulewska Cz. : Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. II Poprawione i uzupełnione PWN, ss. 306,
 5. Rosik-Dulewska Cz.  Podstawy Gospodarki odpadami. Wyd. III Uaktualnione. 2005, 2006 r. Ss. 342
 6. Rosik-Dulewska Cz.  Podstawy Gospodarki odpadami. Wyd. IV nowe uaktualnione. 2007 r. Ss. 358
 7. Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M.: Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Praca zbiorowa. Opole 2007, str 300.
 8. Rosik-Dulewska Cz. Kusza G. Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA - aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne. 2009 r.
 9. Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. V zaktualizowane (w ok.30%)  PWN ss. 377, 2010/2011
 10. Rosik-Dulewska Cz. , Kostecki M.: Inżynieria Środowiska stan obecny i perspektywy rozwoju. Seria Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Wyd. IPIŚ PAN- KIŚ PAN Zabrze 2011 ss. 156
 11. Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. VI zaktualizowane (w ok.40%)  PWN ss. 400, 2015
 12. Magdalena Jabłońska-Czapla, Czesława Rosik-Dulewska, Sebastian Szopa: Mobility of heavy metals in areas surrounding mine waste Dumas. Lambert Academia Publishing 2015 164, ISBN 9783659377464.
 13. Czesława Rosik-Dulewska,  Katarzyna Nocoń,  Urszula Karwaczyńska Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku. Ed. IPIŚ PAN  2016 , ss. 187,PL ISSN 0208-4112, ISABN 978-83-60877-25-8

Redakcja monografii

 1. Rosik-Dulewska Cz. (red. merytoryczny): Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zabrze 14-15 października, 1996, ss.138.  Referaty plenarne - Streszczenia referatów  IPIŚ PAN Zabrze 1996.  
 1. Rosik-Dulewska Cz. (r.ed. merytoryczny) : Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka.  Materiały Konferencyjne  370 Wyd. IPIŚ PAN Zabrze XI 1997
 1. Rosik-Dulewska Cz. (red) Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych. Prace i Studia, nr 58. Ss. 120. 2003. Wyd. PAN.
 1. Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.), 2010 Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole

Rozdział w monografii

Ochrona Środowiska dla inżynierów  red. J.Krzystek/ Rozdz. Gospodarka odpadami Czesława Rosik-Dulewska, ss. 341-396 wyd. PWN 2018 r.

Lista filadelfijska:

 1. Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Shibata E., Nakamura T., Rosik-Dulewska Cz. 2004. Prediction of Water Solubilities for Selected PCDDs/PCCDFs with COSMO-RS model Organohalogen Compounds, vol. 66 pp. 2331-2337
 1. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. : Dynamic of Changes of Pollution Underground Waters Parameters in Range of Non-Sealed Municipial Landfill Pression, Olsztyn, 2004, vol. 13, Supplement III, ss.206-214, Polish Journal of Environmental Studies. IF: 0,871
 1. Rosik-Dulewska Cz.: Alternatives and Effects of Utilizing Waste Energy from Power Engineering Together with Hydrothermal Energy for Needs of Crops Production,, vol. 13, Supplement III, ss. 297-300, Polish Journal of Environmental Studies 2004  IF: 0,871
 1. Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Czaplicka M., Dulewska-Rosik Cz., Shibata E., Nakamura T. Fate of PCDD/PCDF’s during mechanical-biological sludge treatment, Chemosphere, 61, pp. 389-397 (2005) IF: 3,340
 1. Rosik-Dulewska Cz.Recykling odpadów organicznych, kompostowanie czy fermentacja metanowa –  za i przeciw. Gospodarka Surowcami Mineralnymi i Energią   4  (2005). IF: 0,632
 1. Rosik-Dulewska Cz., Głowala K., Karwaczyńska U., Szydło E. The moblity of chosen pollutants from ash-sludge mixtures. Polish Journal of Environmental Studies15, No.6, 2006 IF: 0,871
 1. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz.: Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III) – (EFFECT OF CARBON CONTENT IN BIOLITES ON Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) AND Cr(III) IONS UPTAKE) Przemysł Chemiczny, 10 ss. 983-984, 2007 IF: 0,399
 1. Rosik-Dulewska Cz.,  Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. Leaching of PAHs from fly ash - sludge blends. Archives of Environmental Protection 34 (3), 41-47. IF: 0,855
 2. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Kocela A, 2008: Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków. Przemysł Chemiczny 5, 501-506 IF: 0,399
 3. Rosik-Dulewska ,  Glowala K., Karwaczyńska U.,  Robak J. : 2008.  Elution of heavy metals from granulates produced from minicipal sewage deposits and fly-ash of hard and Brown coal in the aspect of recycling for fertilization purposes. Archives of Environmental Protection vol.34, (2), 63-71.  IF: 0,855
 1. Pyta H., Rosik-Dulewska Cz., Czaplicka M.: 2009 Speciation of ambient mercury in the upper Silesia region, Poland. Water Air and Soil Pollution, 199; 233-240 IF: 1,554
 1. Kyziol-KomosińsakaJ., Barba F., Callejas P., Rosik-Dulewska C. Beidellite and other natural low-cost sorbents to remove chromium and cadmium from water and wasterwater. Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio 49,2, 121-128, 2010. (20 pkt) IF: 0,290
 1. Kyzioł-Komosinska J., Rosik-Dulewska Cz., Pajak M., Jarzyna M., 2010: Removal of direct dyes from sastewater by sorption onto smectite clay.  Archives of Environmental Protection 36 (3), 2010, 3-14 (9 pkt) IF: 0,855
 1. Kyzioł-Komosinska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pajak M.: Compost as biosorbent for removal of acid dyes from the wastewater generated by the textile industry. Archives of Environmental Protection, 37/4, 2011 IF: 0,855
 1. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. Możliwości wykorzystania odpadów organicznych i mineralnych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska. 2011, t.13, ss. 361-376 IF: 0,442
 1. Ciesielczuk T., Karwaczyńska U., Rosik-Dulewska Cz. Możliwości zastosowania kompozytu z odpadów do usuwania węglowodorów alifatycznych C6-C9 z roztworu. Rocznik Ochrona Środowiska, 2011, t. 13, ss. 1301-1314 IF: 0,442
 1. Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Krysiński M. 2012 Organic pollutants in groundwater in the former airbase. Archives of Environmental Protection 38, 1, 27-34 IF: 0,855
 1. Rosik-Dulewska Cz.,  Ciesielczuk T., Wykorzystanie kompostów z odpadów komunalnych i sorbentów handlowych do degradacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Degradation of Diesel Oil on Municipal Solid Waste Composts and Sorbents in Laboratory. Rocznik Ochrona Środowiska 15 2013 766-779 Middle Pomeranian Scientific Society of the environmental protection IF: 0,442
 1. Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T.: Metale ciężkie w granulatach popiołowo-osadowych wykorzystywanych do celów nawozowych. Przemysł Chemiczny 2013 92/8 1520-1524 IF: 0,399
 1. Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz., Kuczewski K., Kasperek K.. Ocena jakości wody zbiornika Włodzienin w pierwszym roku funkcjonowania. Annual Set The Environment Protection, Rocznik Ochrona Środowiska, Volume/Tom 15, 2013, 2666-2682. IF: 0,442
 1. Goniewicz M., Knysak J., Gawron M., Kurek J., Prokopowicz A., Sobczak A., Jablonska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Havel Ch., Jacob III P., Benowitz N., Tobacco Control, Levels of selected carcinogens and toxicants in vapor from electronic cigarettes, Published Online First 6 March 2013, doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859, ed. March 2014 vol 23, issue 2 pp.133-140 IF: 5,933
 1. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M., Krzyżewska I. Removal of Cr(III) ions from water and wastewater by sorption onto peats and clays occurring in an overburden of lignite beds in Central Poland. Environment Protection Engineering 40, No. 1, 5-22, 2014. IF: 0,652
 1. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Kochanowska K.: The influence of biomass ash on the migration of heavy metals in the flooded soil profile - model experiment. Archives of Environmental Protection  4/ 2014 IF: 0,855
 1. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Rosik-Dulewska C.: Impact of mining dump accumulation and mobility of metals in Bytomka rivers sediments. Archives of Environmental Protection Vol 40, 2, 3-19, 2014 IF: 0,855
 1. Joanna Kyzioł-Komosińska, Czesława Rosik-Dulewska, Magdalena Pająk, Iwona Krzyżewska, Agnieszka Dzieniszewska: Adsorption of anionic dyes onto natural, thermally and chemically modifi ed smectite clays. Polish Journal of Chemical Technology, 16, 4, 33 —Po l4. 0J,. 1C0h.2em47.8 T/pejccht-.,2 0V1o4l.- 01066, 6No. 4, 2014 33 IF: 0,536
 1. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Franus M., Antoszczyszyn-Szpicka P., Czupioł J., Krzyżewska I. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze. Polish Journal of Environmental Studies. ISBN: 1230-1485. Sorption capacities of the natural and synthetic zeolites for the Cu(II) ions, 2015, 24, No 3, 1111-1123. 1,25 arkusza wydawniczego. DOI: 10.15244/pjoes/30923 IF 0,871
 1. Robert Kasperek, Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik–Dulewska: Investigations of Hydrological Regime Changes in an Area Adjacent to a Mine of Rock Raw Materials. Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 17, 2015, 256-274, ISSN 1506-218X IF: 0,442
 1. Robert Kasperek, Czesława Rosik–Dulewska, Mirosław Wiatkowski: Analysis of the impurity supply to Bukówka reservoir from the transboundary Bóbr river basin. Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 17, 2015, ISSN 1506-218X IF: 0,442
 1. Wiatkowski M., Rosik–Dulewska, Kasperek R.: Inflow of pollutants to the Bukówka Drinking Water Reservoir form the transboundary Bóbr Riber Basin Rocznik Ochrona Środowiska, 2015,  Tom 17 IF: 0,442
 1. Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska, Elwira Wiśniewska: Possibilities of coffee spent ground use as a slow action organo-mineral fertilizer. Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 17, 2015, 422-437, ISSN 1506-218X IF: 0,442
 1. Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz.,Szopa S., Zerzucha P. Research into the metal/metalloid movements in soil and groundwater in the areas surrounding the coal waste dump Hałda Ruda (Upper Silesia, Poland). Annual Set The Environment Protection. Koszalin. ISSN 1506-218X., 2015, 17, 367-395. 1,35 arkusza wydawniczego.  IF: 0,442
 1. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M., Czupioł J., Dzieniszewska A., Krzyżewska Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze. Annual Set The Environment Protection. Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, Koszalin. ISSN 1506-218X. Sorption of Acid Green 16 from aqueous solution onto low-moor peat and smectite clay co-occurring in lignite of Belchatow mine field, 2015, 17, 165-187. 1,11 arkusza wydawniczego. DOI brak. IF – 0442
 1. Rosik-Dulewska Cz., Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Kręcidło Ł. 2015 Hydrogen peroxide as a biodegradation stimulator in remediation processes of soils heavily contaminated with petrochemicals. Journal of Chemical Technology 17, 2, 17–22,  DOI: 10.1515/pjct-2015-0023 IF: 0,536
 1.  Krzyżewska I., Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Czupioł:  2016 Inorganic nanomaterials in the aquatic environment: behavior, toxicity, and interaction with environmental elements. Archives of Environmental Protection 42 no. 1 pp. 87–101, PL ISSN 2083-4772,   DOI 10.1515/aep-2016-0011 IF- 0919
 1. Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz (Uniwersytet Opolski): Hydrologiczne i hydrauliczne uwarunkowania budowy zbiornika wstępnego w cofce zbiornika Słup Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom 18, cz.2. 2016, 468–478 ISSN 1506-218X IF- 0.808
 1. Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Szewczyk A., Poluszyńska J.: Dynamika uwalniania azotu z nawozów o powolnym działaniu w  eksperymencie laboratoryjnym. Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom 18, cz.2. 2016, 506-517, ISSN 1506-218X IF- 0.808
 1. Wikarek-Paluch E., Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U.: Moobility of selected heavy metals in municipal sludge, Mobilność wybranych metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych. Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom 18, cz.2.  2016, 181-192, ISSN 1506-218X IF- 0.808
 1.  Ciesielczuk  , Poluszyńska J.  Rosik-Dulewska C., Sporek M., Lenkiewicz M.: Uses of weeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels. Ecological Engineering   Volume: 95   Pages: 485-491   Published: OCT 2016 IF-2,74
 1. Ciesielczuk T., Rosik‑Dulewska Cz., Poluszyńska J., Miłek D., Szewczyk A., Sławińska I. Acute Toxicity of Experimental Fertilizers Made of Spent Coffee Grounds. Waste and Biomass Valorization. DOI 10.1007/s12649-017-9980-3 . (IF 1,337, 20 pkt)
 1. Wiatkowski Mirosław, Czesława Rosik-Dulewska, Paweł Tomczyk: Hydropower structures in the Natura 2000 site on the river Radew: an analysis in the context of sustainable water management. Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska Tom 19, pp. 65-80, 2017 (IF 0,705, 15 pkt)
 1. Kyziol-Komosinska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pajak M. Low-moor peats as biosorbents for remowal of anionic dyes from water.  Fresenius Environmental Bulletin Vo.27, No-1/2018 6-20  (15 pkt)
 1. Mirosław Wiatkowski, Łukasz Gruss, Paweł Tomczyk, Czesława Rosik-Dulewska Analysis of water quality of Stobrawa river for the location of a small retention reservoir Walce. Annual Set The Environment Protection-Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom 20,2018
 1. Tomasz Ciesielczyk, Czesława Rosik-Dulewska,) Katarzyna Łuczak, Anna Lipka
  The possibilities of using the aspen poplar seeds (Populus tremula L.) for the purpose of removing monoaromatic hydrocarbons from an aqueous solution. Desalination and Water  Treatment, 134, 2018 ISSN Print 1944-3994, ISSN Online 1944-3986
 1. Tomasz Ciesielczuk1) Czesława Rosik-Dulewska2) Joanna Poluszyńska3) The possibilities of using the broadleaf cattail seeds (Typha latifolia L.) as super absorbent for removing aromatic hydrocarbons (BTEX) from an aqueous solution Water Air and Soil pollution 2019 (25pkt, IF 1,76) (2019) 230:6 https://doi.org/10.1007/s11270-018-4058-90

 

 

Nasza siedziba