Zakład Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Maciej Kostecki prof. nadzw. IPIS PAN

tel. +48 32 271 64 81, wew. 114  mobile: +48 607 053 500
e-mail:

Zakład Ochrony Wód i Gospodarki Wodami


Skład osobowy

 • prof. dr hab. inż., prof. zwycz.  Michał Bodzek
  tel. +48 32 271 64 81,

 

 • dr inż. Eligiusz Kowalski
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 231,

 

 • dr inż. Malwina Tytła
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 135,

 

 • mgr inż. Alina Pohl
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 256,

 

 

Historia Zakładu

Publikacje naukowe Zakładu Ochrony Wód i Gospodarki Wodami

 

BADANIA

Prace statutowe

 • Transport i przemiany zanieczyszczeń w środowisku wodnym, wraz z zadaniami: 2005-2010, kierownik Maciej Kostecki.

 • Stosunki tlenowe oraz bilans i przemiany azotu i fosforu, w warunkach rekultywacji zbiornika metodą selektywnego odprowadzania wód hipolimnionu (na przykładzie Zbiornika Pławniownickiego).

 • Wpływ retencyjnego zbiornika wstępnego Słupsko na jakość wody w rekultywowanym zbiorniku głównym Pławniowice.

 • Badania nad obecnością i przemianami wybranych zanieczyszczeń specyficznych w środowisku wodnym.

Projekty własne i rozwojowe MNiSW

 • Opracowanie warunków wielokierunkowego wykorzystania hydrodynamicznej dezintegracji w procesie dwustopniowej fermentacji osadów - R1401603, 2007-2010, kierownik Jan Suschka [strona WWW projektu].

 • Odzysk azotu amonowego ze ścieków metodą strąceniową - N523 374133, 2007-2010, kierownik Eligiusz Kowalski.

 • Rola zawiesin jako elementu transportu metali ciężkich w płynących wodach powierzchniowych na przykładzie Kłodnicy - N523 413135, 2008-2010, kierownik Witold Nocoń.

 • Optymalizacja procesów odzysku fosforu ze ścieków - 4T09D00723, 2002-2004, kierownik Eligiusz Kowalski.

 • Określenie dynamicznych własności ciągłej hodowli biomasy w obecności metali ciężkich jako inhibitorów - 3 TO9C01814, 1998-2000, kierownik Jerzy Mazierski.

Projekty specjalne

 • Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap).

 • Monitoring badawczy zbiornika zaporowego.

 • Opracowanie i realizacja monitoringu operacyjnego.

 • Zintegrowany system zarządzania i ochrony zbiornika.

 • Projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2010-2013, kierownik dr. Maciej Kostecki.

W ramach realizacji projektu pt.: "Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego" Instytut zakupił następujące wyposażenie:

 • Chromatograf gazowy model 2010, Shimadzu   (ECD),

 • Mineralizator mikrofalowy Microwave 3000, AntonPaar

 • Analizator BZT Oxitop, WTW

 • Analizator CHZT Nanocolor 500D + Vaoco 3, Macherey-Nagel

 • Ekstraktor próbek, E-816HE,  Buchi

 • Wyparka próżniowa, R-211, Buschi

 • Lodówka Bolarus

Inne

 • Usuwanie substancji biogennych z wody i ścieków metodami biologicznymi i chemicznymi.

 • Wpływ inhibitorów na przebieg procesów biologicznych, w tym na szybkość wzrostu biomasy i kinetykę reakcji.

 • Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych:
  • funkcjonowanie ekosystemów wodnych w warunkach antropopresji zróżnicowanej,
  • przemiany azotu i fosforu w zbiornikach antropogenicznych w aspekcie procesu wzbogacania wewnętrznego,
  • badania hydrochemiczne wód powierzchniowych,
  • badanie roli opadów atmosferycznych jako elementu antropopresji, w procesie zanieczyszczania zbiorników wodnych,
  • badanie mechanizmu transportu wewnętrznego zanieczyszczeń w antropogenicznych zbiornikach wodnych w tym:

   • roli zawiesin w transporcie zanieczyszczeń,

   • roli biomasy w wewnątrz-zbiornikowym transporcie zanieczyszczeń,

   • zależności między uziarnieniem a zawartością zanieczyszczeń w osadach dennych, stratygrafia zanieczyszczeń,

   • wpływu ruchu wody na dyslokację zanieczyszczeń (metale ciężkie, WWA, BTEX, fenole, radioizotopy),

   • wpływu zabudowy sekwencyjnej na dyslokację zanieczyszczeń;

 • badania nad bilansem zanieczyszczeń jako metodą oceny roli zbiornika w kształtowaniu jakości zasobów wodnych.

Wdrożenia wyników prac naukowych

 • Rekultywacja zakwaszonego zbiornika „Nakło-Chechło” przy użyciu dolomitu.

 • Rekultywacja zbiornika Pławniowickiego metodą selektywnego odprowadzania wód hipolimnionu.

 • Zmiana sposobu zasilania zbiornika Dzierżno Małe w celu poprawy jakości wody.

 • Rekultywacja wodna wyrobiska Kopalni Piasku ”Kotlarnia” i utworzenie nowego zbiornika wodnego o powierzchni 1040 ha.

 • Uruchomienie stacji przygotowania wody (SPW) dla celów technologicznych Elektrowni Rybnik S.A. w oparciu o wyniki badań zbiornika Rybnickiego.

Prace na rzecz przemysłu

 • Aktualizacja projektu strefy ochrony sanitarnej ujęć wody Goczałkowice i Strumień oraz obszaru ochronnego zbiornika Goczałkowice. Zleceniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice 2009.

 • Badania hydrochemiczne i hydrobiologiczne zbiornika „Rybnik” w zakresie aktualnego stanu jakości zasobów wodnych oraz monitorowania zachodzących w nim zjawisk. Zleceniodawca: Elektrownia Rybnik S.A. 2002 – 2010.

 • Studium możliwości rewitalizacji zbiornika Paprocany, z uwzględnieniem zasobów wodnych rzeki Gostynki. Zleceniodawca: Urząd Miasta Tychy 2008;
  Program rekultywacji wodnej wyrobiska popiaskowego Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. poprzez utworzenie zbiornika wodnego. Zleceniodawca: Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. 2005.

 • Ocena stanu jakości wody zbiornika Nakło-Chechło, ustalenie przyczyn katastrofalnego zakwaszenia wody oraz opracowanie sposobu ustalenia równowagi jonowej w celu zapobieżenia ujemnym skutkom acidotrofii. Zleceniodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2003.

 • Ocena stopnia skażenia metalami ciężkimi, radioizotopami oraz substancjami organicznymi środowiska wodnego oraz osadów dennych systemu transportu wodnego Rzeka Kłodnica - Kanał Gliwicki, w aspekcie możliwości i sposobów utylizacji osadów dennych. Zleceniodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2002.

 

OFERTA USŁUG

 • Analizy laboratoryjne wód i ścieków oraz osadów dennych, w zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych, biogennych, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych.

 • Monitoring jakości środowiska wodnego – zbiorniki poprzemysłowe, inne zbiorniki antropogeniczne.

 • Badania naukowe w zakresie doboru i stosowania metod rekultywacji środowiska wodnego oraz optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków.

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia wodno-prawnego na ustalenie stref ochronnych dla zbiorników wodnych.

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków.

 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wodne, w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej.

 • Opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć gospodarczych.

 • Usługi konsultingowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

<-- do góry

Nasza siedziba