Zespół Emisji Zanieczyszczeń

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

mgr inż. Bogusław Komosiński

Kierownik Zespołu

mgr inż. Bogusław Komosiński

tel.+48 32 271 64 81 wew. 207  mobile: +48 601 464 426

Zespół Emisji Zanieczyszczeń


Skład osobowy

 • mgr inż. Tomasz Konieczny
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 210,

 

 • mgr inż. Tomasz Rachwał
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 210,

 

 • mgr inż. Ewelina Cieślik
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 236,

 

 • mgr inż. Piotr Kwaśniok
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 236,

 

 • Piotr Kowalczyk
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 240,

 

 • Elżbieta Niedźwiedzka
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 240,

 

Publikacje naukowe Zespołu Emisji Zanieczyszczeń


BADANIA

Prace statutowe

 • Badanie emisji wybranych toksycznych substancji zanieczyszczających powietrze, kierownik Jan Konieczyński.

 • Właściwości pyłów emitowanych z wybranych procesów przemysłowych 2008-2010, kierownik Jan Konieczyński w tym:
  • właściwości pyłów emitowanych z instalacji w przemyśle koksowniczym,
  • właściwości pyłów emitowanych z instalacji w przemyśle metalurgicznym,
  • właściwości pyłów emitowanych z instalacji w energetyce zawodowej.

 • Zarządzanie jakością powietrza w obszarach zurbanizowanych, kierownik Jan Konieczyński.

 • Badanie składu ziarnowego (PM 10 i PM 2,5) i morfologii emitowanego pyłu z różnych procesów przemysłowych, kierownik Jan Konieczyński.

 • Właściwości fizyczne cząstek pyłów emitowanych z linii technologicznych produkcji płytek ceramicznych, 2005-2007, kierownik Jan Konieczyński.

Projekty własne MNiSW

 • Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji - N207 041 31/1671, 2006-2008, kierownik Jan Konieczyński.

 • Charakterystyka emisji pyłowych i gazowych substancji zanieczyszczających przy spalaniu węgla w paleniskach fluidalnych - 4T10B 065 25, 2003-2005, kierownik Jan Konieczyński.

 • Technologia ograniczania emisji SO2/NOx z kotłów energetycznych średniej wielkości - 1800/C/T07-7/97, 1997-1999, Tomasz Suchecki.

 • Adsorpcja SO2 i NOx na złożu zeolitów otrzymanych z popiołów lotnych – 7T09C 061 20, 1999-2003, kierownik Tomasz Suchecki.

 • Powstawanie N2O, w układzie chelatowym wspólnego usuwania tlenków azotu i siarki – 3T09C 075 17, 1999-2001, kierownik Tomasz Suchecki.

 • Zagadnienia utleniania FeIIedta w układach usuwania tlenków azotu i siarki z gazów odlotowych -3 T09C 074 17, 1999-2002, kierownik Tomasz Rachwał.

 • Kinetyka redukcji jonów żelaza(III) w układach usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych -3 T09C 048 15, 1998-2001, kierownik Barbara Mathews.

Prace na rzecz przemysłu

 • Badania wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z baterii koksowniczej nr 5 - dla oceny zgodności uzyskanych wyników z rozwiązaniami projektowymi oraz opracowanie wytycznych do materiałów referencyjnych przedmiotowej baterii. Zleceniodawca: Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza oraz Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o., Zabrze.

 • Badanie składu popiołu w układzie technologicznym: elektrofiltr – absorber - regavo na bloku nr 3 w Elektrowni Opole. Zleceniodawca: BOT Elektrownia S.A., Brzezie k. Opola.

 • Wykonanie pomiarów gwarancyjnych skuteczności odpylania elektrofiltru kotła bloku 460 MW w El. Pątnów. Zleceniodawca: Energotechnika - Energorozruch S.A., Gliwice.

 • Badanie emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych z instalacji technologicznych Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "VICTORIA"S.A.. Zleceniodawca: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA" S.A.

 • Ocena i weryfikacja poprawności wskazań stacjonarnego systemu monitorowania spalin instalacji opalania baterii nr 5 w Koksowni „Przyjaźń” wraz z akceptacją prac przez ŚWIOŚ. Zleceniodawca: „CARBOAUTOMATYKA” S.A., Tychy.

 • Kalibracja urządzeń stacjonarnego systemu monitorowania spalin kotłów pyłowych, w Elektrowni Skawina. Zleceniodawca: Elektrownia Skawina S.A., ABB S.A., Warszawa.

 • Kalibracja i weryfikacja poprawności działania stacjonarnego systemu monitorowania spalin zainstalowanego na kominie Zakładów Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Zleceniodawca: Siemens Sp. z o.o. Industrial Solutions and Services w Katowicach, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.

 • Pomiary odbiorowe automatycznego systemu monitorowania spalin zainstalowanego na kotle nr K-11 w Elektrowni Skawina. Zleceniodawca: ABB S.A., Warszawa.

 • Określenie wskaźników emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych dla instalacji kotła fluidalnego CFB Compact nr 1 i nr 2 w EC Elcho Chorzów. Zamawiający: Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. – Warszawa.

 • Wykonanie pomiarów określających wskaźniki emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych oraz odbiór automatycznych systemów monitorowania spalin dla 8 kotłów Elektrowni „Rybnik”. Zleceniodawca: Elektrownia „Rybnik”.

 • Ocena realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska, wykazanie skutków działalności na otoczenie dla przedsiębiorstw różnych branż w ramach wojewódzkich programów prywatyzacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw dla: Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego„LUBGAL” w Lublinie, Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Zamościu, Hotelu „KAMENA” w Chełmie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Zduńskiej Woli, Lotniska ŁÓDŹ LUBLINEK sp. z o.o. w Łodzi, Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” w Łodzi, Przedsiębiorstw Drogowo-Mostowych we Włodawie i Kraśniku, Przedsiębiorstw Robót Drogowych w Zamościu , Puławach, Zwoleniu i Tomaszowie, Bacutil w Radzyniu Podlaskim. Zleceniodawca: Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o.

 

OFERTA USŁUG

W oparciu o posiadane akredytowane w PCA referencyjne metodyki i wysokiej klasy aparaturę pomiarową zainstalowaną w dwóch mobilnych laboratoriach wykonujemy:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych (LZO, SO2, CO2, N2O, NO, NO2, CO, O2, benzen, toluen, ksylen, metan, amoniak) i pyłu (PM10, PM2,5)

 • pomiary równoległe sprawdzające systemy monitoringu spalin (procedura AST zgodnie z PN-EN 14181),

 • pomiary równoległe do kalibracji systemów monitoringu spalin (procedura QAL2 zgodnie z PN-EN 14181),

 • badania skuteczności (sprawności) działania odpylaczy (pomiary odbiorowe cyklonów, filtrów, elektrofiltrów)

 • pomiary skuteczności działania instalacji odsiarczania spalin i instalacji redukujących,

 • ekologiczne analizy dla potrzeb procedur zmian własnościowych jednostek gospodarczych,

 • oceny efektu ekologicznego modernizowanych kotłów energetycznych oraz innych instalacji technologicznych,

 • badania składu ziarnowego (frakcyjnego PM10, PM5, PM2,5), chemicznego i właściwości fizycznych pyłów.

Ponadto:

 • badania i oceny emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych z instalacji przemysłowych i energetycznych,

 • badania skuteczności działania instalacji ochrony środowiska (filtry, dopalacze, instalacje odsiarczania spalin itp.),

 • badania stopnia skażenia powietrza wokół zakładów przemysłowych metodą czujników pasywnych

 

W latach 2000–2010 wykonano na zlecenie przemysłu ponad 200 prac komercyjnych, głównie dla energetyki, ciepłownictwa, górnictwa, hutnictwa, przemysłu koksowniczego, ceramicznego, szklarskiego i innych.

 

Nasza siedziba