Zespół Imisji Zanieczyszczeń

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

dr inż. Krzysztof Klejnowski

Kierownik Zespołu

dr inż. Krzysztof Klejnowski

tel. +48 32 271 64 81 wew. 119 mobile: +48 728 413 214

Zespół Imisji Zanieczyszczeń


Skład osobowy

 • prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 108,

 

 • dr inż. Halina Pyta
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 215,

 

 • dr inż. Barbara Mathews
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 123,

 

 • dr inż. Kamila Widziewicz
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 213,

 

 • dr inż. Patrycja Rogula-Kopiec
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 139,

 

 • mgr Krzysztof Słaby
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 137,

 

 • mgr Barbara Błaszczak
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 139,

 

 • mgr Natalia Zioła
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 139,

 

 • Monika Błaszczak
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 123,  
  Aysten dokumentacji i informacji naukowej

 

Publikacje naukowe Zespołu Imisji Zanieczyszczeń


BADANIA

Prace statutowe

Zanieczyszczenie powietrza pyłem w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, 2005-2010:

 • Ocena poziomu i charakterystyka zmienności stężenia PM2,5 oraz zbadanie jego udziału w zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym, kierownik Krzysztof Klejnowski.

 • Ocena poziomu i charakterystyka zmienności stężenia PM1 oraz zbadanie jego udziału w zanieczyszczeniu powietrza pyłem respirabilnym, kierownik Krzysztof Klejnowski.

 • Właściwości pyłu ze źródeł komunikacyjnych – badania stężenia pyłu ze źródeł komunikacyjnych, kierownik Wioletta Rogula.

 • Indeks zanieczyszczenia powietrza aerozolem pyłowym i jego gazowymi prekursorami, kierownik Halina Pyta.

 • Opracowanie i wdrożenie metodyki oznaczania zanieczyszczeń w pyle PM2,5 z wykorzystaniem techniki XRF, kierownik Wioletta Rogula.

 • Występowanie rtęci w pyle zawieszonym i opadającym oraz analiza czynników decydujących o dystrybucji rtęci atmosferycznej, kierownik Halina Pyta.

Projekty własne MNiSW i projekty celowe

 • Dystrybucja wybranych form węgla organicznego (OC) i pierwiastkowego (EC) w powietrzu województwa śląskiego w obszarach charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą emisji pyłu – N N 523 421037, 200-2012, kierownik Krzysztof Klejnowski

 • Badania wpływu ruchu drogowego na skład fizykochemiczny oraz udział nanocząstek w aerozolu atmosferycznym – N N523 564038, 2010-2012, Wioletta Rogula-Kozłowska

 • Specjacja rtęci atmosferycznej w obszarach miejsko-przemysłowych - N523 073 32/2888, 2007-2010, kierownik Halina Pyta.

 • Badania kinetyki i mechanizmu fotodegradacji polichlorofenoli w środowisku wodnym - 4 T09D 047 22, 2002-2004, kierownik Marianna Czaplicka.

 • Adsorpcja N2O na złożu zeolitów i porównanie ich własności sorpcyjnych - 7 T09 C 023 21, 2000-2001, kierownik Katarzyna Ćwiklak.

 • Zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w piecu grafitowym do oznaczania pierwiastków śladowych w drobnych frakcjach ziarnowych pyłu zanieczyszczającego powietrze - 3 T09C 075 19, 2000-2001, kierownik Katarzyna Wilk.

 • Określenie możliwości wykorzystania techniki open-path FTIR do badań emisji metanu ze składowisk odpadów komunalnych - 3 T09C 068 19, 2000-2001, kierownik Jarosław Witoszek.

 • Wykorzystanie technik chromatograficznych GC-MS i GC-FID do badania węglowodorów zatrzymanych na pyłach całkowitych emitowanych ze źródeł przemysłowych i komunikacyjnych -3 T09C 020 18, 2000, kierownik Anna Węglarz-Sztajerska.

 • Zanieczyszczenie powietrza benzenem i jego pochodnymi emitowanymi przez źródła komunikacyjne - 3 T09C 104 14, 1999-2000, kierownik Jan Kapała.

 • Paliwowo – substratowa redukcja emisji tlenków azotu z opalania baterii koksowniczych. - 3 T09C 038 98 C/4217, 1999-2000, kierownik Jan Kapała.

 • Prognozowanie zmian stężenia zanieczyszczeń powietrza metodą regresji i sztucznych sieci neuronowych - 6 P04G 086 14, 1998-1999, kierownik Halina Pyta.

 • System zarządzania Środowiskiem w przedsiębiorstwie przemysłowym wg normy ISO 14001, na przykładzie Huty Częstochowa - 7T08B05496C/3128, 1997-1999, kierownik Jan Kapała.

Projekty specjalne

 • Charakterystyka czynników wpływających na poziom stężeń i skład chemiczny wybranych frakcji pyłu zawieszonego w aspekcie środowiskowego ryzyka zdrowotnego mieszkańców aglomeracji miejsko-przemysłowych - COST/87/2006, 2006-2008, kierownik Krzysztof Klejnowski.

Projekty zagraniczne

 • Environmental Enterprise Sernice Provider (E2SP) projekt C517375 w ramach programu UE E-Ten 2005-2006, kierownik Krzysztof Klejnowski.

 • System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, 2010-2013, kierownik Krzysztof Klejnowski

Projekty sieci naukowej Środowisko a zdrowie

 • Aerozole a zagrożenia zdrowia chorobami układu sercowo naczyniowego i oddechowego, kierownik Krzysztof Klejnowski.

 • Środowiskowe zagrożenia zdrowia dzieci, kierownik Krzysztof Klejnowski.

 • Czynniki środowiskowe a endemie raka płuca, kierownik Halina Pyta.

Prace na rzecz przemysłu (wybrane)

 • Wykonanie Raportu o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Remont odtworzeniowy baterii nr 1 i 2 w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej Zleceniodawca Biuro Projektów Koksoprojekt sp.z o.o. w Zabrzu.

 • Sprawdzenie i kalibracja systemów pomiarowych w sieciach monitoringu powietrza – zanieczyszczenia gazowe Zleceniodawca GIOŚ, Warszawa.

 • Monitoring pyłu PM 2,5 W Zabrzu w 2008 r. Zleceniodawca WIOŚ Katowice.

 • Przegląd ekologiczny inwestycji pn. Modernizacja Wydziału Węglopochodnych w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Zleceniodawca – Polimex Mostostal S.A. Warszawa.

 • Zanieczyszczenie powietrza w obrębie woi. śląskiego w świetle wymogów UE –ocena wstępna z określeniem kierunków modernizacji systemu monitoringu. Zleceniodawca WIOŚ Katowice.

 • Wykonanie terenowych badań porównawczych oraz opracowanie procedur kontroli jakości dla pomiarów pyłu PM10 Zleceniodawca GIOŚ Warszawa.

 • Wniosek o zamianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Zleceniodawca ZK Zdzieszowice Sp. z o.o.

 • Dokumentacja do weryfikacji Pozwolenia Zintegrowanego dla EC „ELCHO” sp. o.o. Zleceniodawca EC „ELCHO” sp. o.o. w Chorzowie.

 • Badanie rozprzestrzeniania LZO na terenie Przemysłowym Blachownia. Zleceniodawca Petrochemia Blachownia sp. z o.o.

 • Wykonanie analizy rozprzestrzeniania emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z przebudowanej instalacji produkcyjnej Koksowni „Radlin” Zleceniodawca Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A.

 

OFERTA USŁUG

 • Usługi konsultingowe z zakresu ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych.

 • Projektowanie systemów monitoringu imisji dla wybranych obiektów przemysłowych i komunalnych.

 • Dokumentacja dla potrzeb uzgodnień pozwoleń ekologicznych – w tym pozwolenia zintegrowane.

 • Przeglądy i oceny ekologiczne istniejących obiektów przemysłowych dla potrzeb prywatyzacji, badania tła dla inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych.

 • Opracowania statystyczne i graficzne danych pomiarowych.

 • Określanie wskaźników emisji dla wybranych procesów technologicznych, oceny technologii w zakresie BAT.

 • Ocena skutków awarii przemysłowych.

 • Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć gospodarczych.

 • Programy ochrony powietrza dla stref wg wymogów Dyrektywy Ramowej 96/62/EC.

 • Szkolenia w zakresie problematyki ochrony powietrza, handlu emisjami, IPPC i prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zespół Imisji Zanieczyszczeń realizuje i koordynuje prace badawcze i utylitarne związane z problematyką poziomu zanieczyszczeń powietrza. W realizowanych obecnie pracach dominuje zagadnienia zanieczyszczeń powietrza powstających w procesach produkcyjnych (wdrażania Dyrektywy IPPC w zakresie ochrony powietrza), emisja z rozproszonych źródeł komunalnych i komunikacyjnych. Badania imisji PM2,5 i PM1 oraz badania składu aerozoli atmosferycznych w zakresie od 0,03 – 10 µm.

Jednym z podstawowych obszarów działań Zespołu jest problematyka wdrażania Dyrektywy Ramowej 96/62/EC w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza, w szczególności zagadnienia monitoringu i modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń atmosfery. Najnowszym kierunkiem badań są zagadnienia związane z kierunkiem globalnych zmian klimatu – Zespół jest członkiem sieci Airclim-Net.

W ramach prac utylitarnych Zespół wykonuje ekspertyzy dotyczące założeń techniczno-organizacyjnych prowadzenia pomiarów imisji oraz prowadzi pomiary stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Zespół wykonuje prace związane z wykorzystaniem metod matematycznych w ochronie środowiska, np. w zakresie prognozowania stanu zanieczyszczenia atmosfery, świadczy usługi informatyczne w zakresie przetwarzania danych z inwentaryzacji emisji dla potrzeb wybranych terenów i obiektów. Zespół posiada stale rozwijany własny pakiet oprogramowania do obliczania rozprzestrzeniania (imisji) zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł punktowych i powierzchniowych.

W ramach działalności usługowej Zespół wykonuje oraz koordynuje opracowywanie interdyscyplinarnych prognoz oraz raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, w zakresie wymaganym w procesach lokalizacyjnych obiektów przemysłowych i infrastrukturalnych. Przygotowuje również dokumentacje do uzgodnień pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, w szczególności w zakresie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz pozwoleń zintegrowanych.

Nasza siedziba