Zakład Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych Na Środowisko

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

prof. dr hab. inż. Irena Twardowska

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż., prof. zwycz.

Irena Twardowska

tel. +48 32 271 64 81 wew. 133 mobile: +48 728 413 215
e-mail:

Zakład Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych Na Środowisko


Skład osobowy

 • dr inż. Sebastian Stefaniak
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 222, mobile: +48 728 413 222,

 

 • mgr Ewa Miszczak
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 110, ewa.miszczak@ipispan.edu.pl

 

 • inż. Halina Mędrek
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 217, halina.medrek@ipispan.edu.pl

 

Publikacje Zakładu Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych Na Środowisko

 

BADANIA

Prace statutowe

 • Wiązanie i remobilizacja metali ciężkich na naturalnych i antropogenicznych sorbentach organicznych jako czynnik ochrony środowiska gruntowo-wodnego, 2008-2010, kierownik Irena Twardowska:
  • określenie długoterminowych przemian w czasie rzeczywistym właściwości osadów ściekowych mających wpływ na wiązanie/uwalnianie metali,
  • określenie długoterminowych przemian w czasie rzeczywistym właściwości popiołów elektrownianych mających wpływ na wiązanie/uwalnianie metali.
 • Określenie właściwości sorpcyjnych i siły wiązania metali na kompostach w warunkach kontaktu porcjowego (batch), 2007, kierownik Irena Twardowska.

 

Projekty własne i rozwojowe MNiSW

 • Optymalizacja parametrów barier ochronnych zapobiegających migracji zanieczyszczeń z odpadów górniczych do środowiska wodnego wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej - R09 028 02, 2007-2010, kierownik Irena Twardowska.
 • Opracowanie skutecznych i ekonomicznych metod ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami wymywanymi ze składowisk odpadów przemysłowych przy zastosowaniu powszechnie dostępnych materiałów odpadowych i naturalnych - 4 T12B 009 26, 2004-2007, kierownik Irena Twardowska;
  Ocena podstawowych parametrów sorpcji wybranych metali ciężkich w typowym ośrodku porowym strefy saturacji - 3 T09D 086 26, 2004-2005, kierownik Krystyna Janta-Koszuta.
 • Modelowanie transportu zanieczyszczeń w antropogenicznej strefie aeracji na przykładzie składowisk odpadów przemysłowych - 3 T09D 048 26, 2004-2005, kierownik Irena Twardowska, główny wykonawca Sebastian Stefaniak (grant promotorski).
 • Migracja zanieczyszczeń z ognisk małoobszarowych w środowisku wodno-gruntowym na przykładzie składowisk odpadów przemysłowych” - 5T12B 033 23, 2002-2003, kierownik Sebastian Stefaniak.
 • Długoterminowa ocena wpływu na środowisko glebowo-gruntowo-wodne zastosowania odpadów przemysłowych do robót inżynieryjnych (w tym do budowy wałów przeciwpowodziowych i w budownictwie drogowym) na terenach objętych powodzią, 1999-2001, kierownik Joanna Kyzioł.
 • Ocena zakresu, poziomu i długoterminowych skutków zanieczyszczenia obszarowego środowiska glebowo-gruntowo-wodnego na terenach woj. katowickiego i opolskiego objętych powodzią, wraz z opracowaniem programu prewencyjno-remediacyjnego, 1998-2000, kierownik Irena Twardowska.

 

Udział w międzynarodowych programach badawczych

 • Viable and cost-effective use of coal combustion waste for protection of the environment and natural resources (Praktycznie i ekonomicznie uzasadnione zastosowania odpadów elektrownianych do ochrony środowiska i zasobów naturalnych). Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i CSIR – Radą Badań Naukowych i Przemysłowych Indii na lata 2007-2010.
 • Environmental implications of waste reuse for remediation and as soil amendments (Implikacje środowiskowe zastosowania odpadów do remediacji oraz jako ulepszaczy gleby). Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Chińską Akademią Nauk na lata 2008-2010.
 • Environmentally safe management and reuse of bulk wastes (Bezpieczna dla środowiska gospodarka i recykling odpadów o dużej masie). Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Wietnamską Akademią Nauki i Technologii na lata 2008-2010.
 • Prevention of PCDD/F emissions during solid waste combustion (Zapobieganie emisji PCDD/F podczas spalania odpadów stałych). Umowa Rządowa między Rządem RP a Rządem Republiki Greckiej na lata 2004-2005.
 • Use of waste, natural organogenic materials and biosorbents for heavy metals removal from wastewater, and contaminated water and soil remediation (Zastosowanie naturalnych metod i materiałów oraz materiałów odpadowych jako filtrów i reaktywnych barier dla usuwania, wiązania i remediacji nieorganicznych i organicznych zanieczyszczeń środowiska wodnego i gleb). Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Izraelską Akademią Nauk Ścisłych i Humanistycznych na lata 2003 – 2004.
 • Use of peats as natural sorbents and retrospective monitors of trace elements (Zastosowanie torfów jako naturalnych sorbentów oraz do retrospektywnego monitoringu substancji śladowych). Projekt realizowany w ramach umowy o współpracy pomiędzy Polską Akademią Nauk a Norweską Akademią Nauk i Literatury na lata 1999-2001.
 • Studies on heavy metal binding on peat filters; structural chemical description of binding mechanism on humic substances by classial analysis and by methods of capillary electrophoresis (Zbadanie wiązania metali ciężkich na filtrach torfowych; strukturalno-chemiczne określenie mechanizmu wiązania przez substancje humusowe za pomocą analizy klasycznej i metody elektroforezy kapilarnej). Praca realizowana na podstawie umowy między rządem RP a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z dnia 10.11.1989 r., Poz. POL-209-96, lata 1997-2000.

 

Prace na rzecz środowiska

 • Monitoring stanu wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie Odzysku Węgla na składowisku KWK "Dębieńsko" w Czerwionce – Leszczyny. Zleceniodawca: ZOWER, Zakładu Odzysku Węgla Sp. z o.o. 2004-2009.
 • Monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych w zasięgu oddziaływania składowiska odpadów powęglowych Smolnica użytkowanym przez KWK "Szczygłowice". Zleceniodawca: KPP „Kotlarnia” SA w Kotlarni 2003-2004.
 • Wykonanie ekspertyzy w zakresie gospodarczego wykorzystania kamienia dołowego do robót hydrotechnicznych, inżynieryjnych, niwelacyjnych i rekultywacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zleceniodawca: KWK Piast w Bieruniu 2003 r.
 • Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Bielska-Białej, Zleceniodawca: Gmina Bielsko-Biała 2003 r.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: Remont modernizacyjny baterii koksowniczej nr 8 w ZK Zdzieszowice sp. z o.o. w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną. Zleceniodawca: Biuro Projektów Koksoprojekt sp. z o.o. w Zabrzu 2002 r.
 • Badanie stanu zanieczyszczeń wód podziemnych w rejonie składowiska węgla na terenie Elektrociepłowni Chorzów Elcho sp. z o.o. Zleceniodawca: Foster Wheeler Energia Polska, 2001 r.
 • Wykonanie analizy chemicznej żużla z kotłowni Zabrzańskich Zakładów Energetyki Cieplnej. Zleceniodawca: Zabrzańskie Zakłady Energetyki Cieplnej 1998.
 • Wykonanie badań popiołu i żużla z Elektrociepłowni Miechowice i Szombierki, Zleceniodawca: Zespół Elektrociepłowni ZEC BYTOM SA 1997 r.
 • Określenie warunków optymalnego pod względem ekologicznym wykorzystania popiołów lotnych z bloków energetycznych do uszczelniania składowisk odpadów przemysłowych. Ocena warunków koniecznych do bezpiecznego pod względem ekologicznym wykorzystania popiołów lotnych i żużla dostarczanego przez PPH UTEX do podsadzki, wypełniania zrobów, budowy tam i profilaktyki przeciwpożarowej w podziemiach kopalń oraz uszczelniania składowisk odpadów górnictwa węglowego na powierzchni. Zleceniodawca: PPH UTEX sp. z o.o. w Rybniku 1994 r.
 • Ocena odpadów KWK Jankowice pod względem stopnia potencjalnego zagrożenia dla środowiska wraz z wytycznymi dotyczącymi składowania. Zleceniodawca: Rybnicka Spółka Węglowa S.A., KWK Jankowice 1996 r.

 

OFERTA USŁUG

 • Badania laboratoryjne dotyczące:
  • fizyko-chemicznych właściwości odpadów paleniskowych z elektrowni dla określenia bezpiecznego dla środowiska wykorzystania lub składowania,
  • jakości wód porowych, powierzchniowych i podziemnych oraz gleb i gazu składowiskowego w rejonie składowisk odpadów elektrownianych oraz w zasięgu oddziaływania emisji z elektrowni,
  • zawartości makroskładników i metali śladowych (w tym Hg, As, Ag, V, Sb) w odpadach i odciekach.
 • Projekty sieci monitoringu lokalnego wód i nadzór wykonawczy. Prowadzenie monitoringu gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych oraz gazu składowiskowego, wraz z utworzeniem bazy danych oraz interpretacji wyników.
 • Opracowanie metod i wytycznych do projektów konstrukcji składowisk odpadów przemysłowych, remediacji terenów zanieczyszczonych i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (ciekłych i stałych) z wykorzystaniem materiałów odpadowych jako sorbentów i materiałów izolacyjnych.
 • Optymalizacja i opracowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód i odprowadzenie ścieków.
 • Ekspertyzy i projekty w zakresie zastosowania popiołów elektrownianych i innych nieorganicznych i organogenicznych materiałów odpadowych jako barier przepuszczalnych w składowiskach odpadów węgla kamiennego i innych siarczkowych odpadów reaktywnych.
 • Ocena fizyczno-chemicznych właściwości odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem krótko- i długoterminowego oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania.
 • Oceny odpadów elektrownianych oraz warunków koniecznych do bezpiecznego pod względem ekologicznym ich wykorzystania w podziemiach zamykanych i czynnych kopalń do wypełniania zrobów, budowy tam, profilaktyki przeciwpożarowej i zagrożenia metanowego, redukcji odkształceń powierzchni terenu, uproszczenia systemu wentylacyjnego.

<-- do góry

Nasza siedziba