prof. dr hab. inż. Irena Twardowska

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż., prof. zwycz.

Irena Twardowska

tel. +48 32 271 64 81 wew. 133 mobile: +48 728 413 215
e-mail:

Zakład Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych Na Środowisko


Skład osobowy

 • dr inż. Sebastian Stefaniak
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 222, mobile: +48 728 413 222,

 

 • mgr Ewa Miszczak
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 110, ewa.miszczak@ipispan.edu.pl

 

 • inż. Halina Mędrek
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 217, halina.medrek@ipispan.edu.pl

 

Publikacje Zakładu Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych Na Środowisko

 

BADANIA

Prace statutowe

 • Wiązanie i remobilizacja metali ciężkich na naturalnych i antropogenicznych sorbentach organicznych jako czynnik ochrony środowiska gruntowo-wodnego, 2008-2010, kierownik Irena Twardowska:
  • określenie długoterminowych przemian w czasie rzeczywistym właściwości osadów ściekowych mających wpływ na wiązanie/uwalnianie metali,
  • określenie długoterminowych przemian w czasie rzeczywistym właściwości popiołów elektrownianych mających wpływ na wiązanie/uwalnianie metali.
 • Określenie właściwości sorpcyjnych i siły wiązania metali na kompostach w warunkach kontaktu porcjowego (batch), 2007, kierownik Irena Twardowska.

 

Projekty własne i rozwojowe MNiSW

 • Optymalizacja parametrów barier ochronnych zapobiegających migracji zanieczyszczeń z odpadów górniczych do środowiska wodnego wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej - R09 028 02, 2007-2010, kierownik Irena Twardowska.
 • Opracowanie skutecznych i ekonomicznych metod ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami wymywanymi ze składowisk odpadów przemysłowych przy zastosowaniu powszechnie dostępnych materiałów odpadowych i naturalnych - 4 T12B 009 26, 2004-2007, kierownik Irena Twardowska;
  Ocena podstawowych parametrów sorpcji wybranych metali ciężkich w typowym ośrodku porowym strefy saturacji - 3 T09D 086 26, 2004-2005, kierownik Krystyna Janta-Koszuta.
 • Modelowanie transportu zanieczyszczeń w antropogenicznej strefie aeracji na przykładzie składowisk odpadów przemysłowych - 3 T09D 048 26, 2004-2005, kierownik Irena Twardowska, główny wykonawca Sebastian Stefaniak (grant promotorski).
 • Migracja zanieczyszczeń z ognisk małoobszarowych w środowisku wodno-gruntowym na przykładzie składowisk odpadów przemysłowych” - 5T12B 033 23, 2002-2003, kierownik Sebastian Stefaniak.
 • Długoterminowa ocena wpływu na środowisko glebowo-gruntowo-wodne zastosowania odpadów przemysłowych do robót inżynieryjnych (w tym do budowy wałów przeciwpowodziowych i w budownictwie drogowym) na terenach objętych powodzią, 1999-2001, kierownik Joanna Kyzioł.
 • Ocena zakresu, poziomu i długoterminowych skutków zanieczyszczenia obszarowego środowiska glebowo-gruntowo-wodnego na terenach woj. katowickiego i opolskiego objętych powodzią, wraz z opracowaniem programu prewencyjno-remediacyjnego, 1998-2000, kierownik Irena Twardowska.

 

Udział w międzynarodowych programach badawczych

 • Viable and cost-effective use of coal combustion waste for protection of the environment and natural resources (Praktycznie i ekonomicznie uzasadnione zastosowania odpadów elektrownianych do ochrony środowiska i zasobów naturalnych). Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i CSIR – Radą Badań Naukowych i Przemysłowych Indii na lata 2007-2010.
 • Environmental implications of waste reuse for remediation and as soil amendments (Implikacje środowiskowe zastosowania odpadów do remediacji oraz jako ulepszaczy gleby). Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Chińską Akademią Nauk na lata 2008-2010.
 • Environmentally safe management and reuse of bulk wastes (Bezpieczna dla środowiska gospodarka i recykling odpadów o dużej masie). Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Wietnamską Akademią Nauki i Technologii na lata 2008-2010.
 • Prevention of PCDD/F emissions during solid waste combustion (Zapobieganie emisji PCDD/F podczas spalania odpadów stałych). Umowa Rządowa między Rządem RP a Rządem Republiki Greckiej na lata 2004-2005.
 • Use of waste, natural organogenic materials and biosorbents for heavy metals removal from wastewater, and contaminated water and soil remediation (Zastosowanie naturalnych metod i materiałów oraz materiałów odpadowych jako filtrów i reaktywnych barier dla usuwania, wiązania i remediacji nieorganicznych i organicznych zanieczyszczeń środowiska wodnego i gleb). Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Izraelską Akademią Nauk Ścisłych i Humanistycznych na lata 2003 – 2004.
 • Use of peats as natural sorbents and retrospective monitors of trace elements (Zastosowanie torfów jako naturalnych sorbentów oraz do retrospektywnego monitoringu substancji śladowych). Projekt realizowany w ramach umowy o współpracy pomiędzy Polską Akademią Nauk a Norweską Akademią Nauk i Literatury na lata 1999-2001.
 • Studies on heavy metal binding on peat filters; structural chemical description of binding mechanism on humic substances by classial analysis and by methods of capillary electrophoresis (Zbadanie wiązania metali ciężkich na filtrach torfowych; strukturalno-chemiczne określenie mechanizmu wiązania przez substancje humusowe za pomocą analizy klasycznej i metody elektroforezy kapilarnej). Praca realizowana na podstawie umowy między rządem RP a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z dnia 10.11.1989 r., Poz. POL-209-96, lata 1997-2000.

 

Prace na rzecz środowiska

 • Monitoring stanu wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie Odzysku Węgla na składowisku KWK "Dębieńsko" w Czerwionce – Leszczyny. Zleceniodawca: ZOWER, Zakładu Odzysku Węgla Sp. z o.o. 2004-2009.
 • Monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych w zasięgu oddziaływania składowiska odpadów powęglowych Smolnica użytkowanym przez KWK "Szczygłowice". Zleceniodawca: KPP „Kotlarnia” SA w Kotlarni 2003-2004.
 • Wykonanie ekspertyzy w zakresie gospodarczego wykorzystania kamienia dołowego do robót hydrotechnicznych, inżynieryjnych, niwelacyjnych i rekultywacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zleceniodawca: KWK Piast w Bieruniu 2003 r.
 • Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Bielska-Białej, Zleceniodawca: Gmina Bielsko-Biała 2003 r.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: Remont modernizacyjny baterii koksowniczej nr 8 w ZK Zdzieszowice sp. z o.o. w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną. Zleceniodawca: Biuro Projektów Koksoprojekt sp. z o.o. w Zabrzu 2002 r.
 • Badanie stanu zanieczyszczeń wód podziemnych w rejonie składowiska węgla na terenie Elektrociepłowni Chorzów Elcho sp. z o.o. Zleceniodawca: Foster Wheeler Energia Polska, 2001 r.
 • Wykonanie analizy chemicznej żużla z kotłowni Zabrzańskich Zakładów Energetyki Cieplnej. Zleceniodawca: Zabrzańskie Zakłady Energetyki Cieplnej 1998.
 • Wykonanie badań popiołu i żużla z Elektrociepłowni Miechowice i Szombierki, Zleceniodawca: Zespół Elektrociepłowni ZEC BYTOM SA 1997 r.
 • Określenie warunków optymalnego pod względem ekologicznym wykorzystania popiołów lotnych z bloków energetycznych do uszczelniania składowisk odpadów przemysłowych. Ocena warunków koniecznych do bezpiecznego pod względem ekologicznym wykorzystania popiołów lotnych i żużla dostarczanego przez PPH UTEX do podsadzki, wypełniania zrobów, budowy tam i profilaktyki przeciwpożarowej w podziemiach kopalń oraz uszczelniania składowisk odpadów górnictwa węglowego na powierzchni. Zleceniodawca: PPH UTEX sp. z o.o. w Rybniku 1994 r.
 • Ocena odpadów KWK Jankowice pod względem stopnia potencjalnego zagrożenia dla środowiska wraz z wytycznymi dotyczącymi składowania. Zleceniodawca: Rybnicka Spółka Węglowa S.A., KWK Jankowice 1996 r.

 

OFERTA USŁUG

 • Badania laboratoryjne dotyczące:
  • fizyko-chemicznych właściwości odpadów paleniskowych z elektrowni dla określenia bezpiecznego dla środowiska wykorzystania lub składowania,
  • jakości wód porowych, powierzchniowych i podziemnych oraz gleb i gazu składowiskowego w rejonie składowisk odpadów elektrownianych oraz w zasięgu oddziaływania emisji z elektrowni,
  • zawartości makroskładników i metali śladowych (w tym Hg, As, Ag, V, Sb) w odpadach i odciekach.
 • Projekty sieci monitoringu lokalnego wód i nadzór wykonawczy. Prowadzenie monitoringu gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych oraz gazu składowiskowego, wraz z utworzeniem bazy danych oraz interpretacji wyników.
 • Opracowanie metod i wytycznych do projektów konstrukcji składowisk odpadów przemysłowych, remediacji terenów zanieczyszczonych i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (ciekłych i stałych) z wykorzystaniem materiałów odpadowych jako sorbentów i materiałów izolacyjnych.
 • Optymalizacja i opracowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód i odprowadzenie ścieków.
 • Ekspertyzy i projekty w zakresie zastosowania popiołów elektrownianych i innych nieorganicznych i organogenicznych materiałów odpadowych jako barier przepuszczalnych w składowiskach odpadów węgla kamiennego i innych siarczkowych odpadów reaktywnych.
 • Ocena fizyczno-chemicznych właściwości odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem krótko- i długoterminowego oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania.
 • Oceny odpadów elektrownianych oraz warunków koniecznych do bezpiecznego pod względem ekologicznym ich wykorzystania w podziemiach zamykanych i czynnych kopalń do wypełniania zrobów, budowy tam, profilaktyki przeciwpożarowej i zagrożenia metanowego, redukcji odkształceń powierzchni terenu, uproszczenia systemu wentylacyjnego.

<-- do góry