Publikacje naukowe

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Monografie

 • Rosik-Dulewska Cz. (red.) (2003). Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 58. ss. 120.
 • Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. (2009). Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA - aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne.
 • Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.) (2010). Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole.

 • Rosik-Dulewska Cz. , Kostecki M. (2011). Inżynieria Środowiska stan obecny i perspektywy rozwoju. Seria Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Wyd. IPIŚ PAN-KIŚ PAN Zabrze, ss. 156.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2015). Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. VI zaktualizowane (w ok.40%), PWN, ss. 400.

 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S. (2015). Mobility of heavy metals in areas surrounding mine waste Dumas, Lambert Academia Publishing, ss. 156.

 • Rosik-Dulewska Cz., Nocoń K., Karwaczyńska U. (2016). Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 87, ss. 187.

 

Rozdziały w monografiach

 • Rosik-Dulewska Cz. (1996). Mineralne surowce odpadowe przemysłu energetycznego. Cz.I. Metody ich gospodarczego wykorzystania. Cz.II. Metody składowania bezpiecznego dla środowiska. pt. Inicjatywy gospodarcze i legislacyjne w zakresie zarządzania środowiskiem w aspekcie jego ochrony w Krakowie. /W/ Biuletyn KIŚ PAN, Nr 26, ss. 317-328.

 • Rosik-Dulewska Cz. Grabda M. (2002). Rola cieplnej energii odpadowej oraz energii wód geotermalnych w ochronie środowiska przyrodniczego. /W/ Energia Geotermalna w kopalniach podziemnych (Geothermal energy in underground mines), Wyd. Wydział Nauk o Ziemi U. Śl., Polska Geotermalna Asocjacja, Sosnowiec, ss. 21-27.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2003). Zagrożenia dla środowiska wynikające z przyrodniczego wykorzystania kompostów z odpadów komunalnych. /W/ Obwałowania cieków wodnych i poboczy szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne, Wyd. PAN, ss. 62-70.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2003). Environmental impact of sewage sludge application for non-industrial purposes, /W/ Polish research on the way UE, Plenum/Kluwer, New York, ss. 259-273.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2005). Recykling odpadów organicznych. /W/ Odzysk odpadów, technologie i możliwości, Wyd. IGSMiE PAN Kraków, ss. 42-54.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk. (2007). Impact of leachate from unsealed municipal landifill site on surface and ground water quality, /W/ Environmental Engineering – Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.). Taylor & Francis Group, London, ss. 233-238.

 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Ramus K. (2008). Changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH's) content in urban waste composting process, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and Francis Group, London, ss. 85-91.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2008). The impact of municipal landfill on the concentration of heavy metals in genetic soil horizons, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and Francis Group, London, ss. 117-125.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M. (2010). The potential of metal-complex dyes removal from wastewater the sorption method onto organic matter rich substances, /W/ Environmental Engineering III. (red.) Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski, Taylor & Francis Group London, ss. 197-203.

 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. (2010). The possibilities of using waste compost to remove aromatic hydrocarbons from a solution. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.) Taylor & Francis Group London, pp. 237-243.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2010). Leaching of soluble components from fertilizers based on sewage sludge and ashes. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.), Taylor & Francis Group London, pp. 417-425.

 

Lista filadelfiska

 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Shibata E., Nakamura T., Rosik-Dulewska Cz. (2004). Prediction of Water Solubilities for Selected PCDDs/PCCDFs with COSMO-RS model, Organohalogen Compounds, vol. 66, ss. 2331-2337.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. (2004). Dynamic of Changes of Pollution Underground Waters Parameters in Range of Non-Sealed Municipial Landfill Pression, Olsztyn, vol. 13, Supplement III, Polish Journal of Environmental Studies, ss. 206-214.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2004). Alternatives and Effects of Utilizing Waste Energy from Power Engineering Together with Hydrothermal Energy for Needs of Crops Production, vol. 13, Supplement III, Polish Journal of Environmental Studies, ss. 297-300.

 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Czaplicka M., Dulewska-Rosik Cz., Shibata E., Nakamura T. (2005). Fate of PCDD/PCDF’s during mechanical-biological sludge treatment, Chemosphere, Vol. 61, ss. 389-397.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2005). Recykling odpadów organicznych, kompostowanie czy fermentacja metanowa – za i przeciw, Gospodarka Surowcami Mineralnymi i Energią, 4.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz. (2007). Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III) – (Effect of carbon content in biolites on Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) AND Cr(III) ions uptake), Przemysł Chemiczny, 10, ss. 983-984.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2008). Leaching of PAHs from fly ash - sludge blends, Archives of Environmental Protection, 34 (3), ss. 41-47

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Kocela A. (2008). Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków, Przemysł Chemiczny, 5, ss. 501-506.

 • Rosik-Dulewska Cz., Głowala K., Karwaczyńska U., Robak J. (2008). Elution of heavy metals from granulates produced from municipal sewage deposits and fly-ash of hard and Brown coal in the aspect of recycling for fertilization purposes, Archives of Environmental Protection, vol. 34, (2), ss. 63-71

 • Pyta H., Rosik-Dulewska Cz., Czaplicka M. (2009). Speciation of ambient mercury in the upper Silesia region, Poland, Water Air and Soil Pollution, 199, ss. 233-240

 • Kyzioł-Komosińska J., Barba F., Callejas P., Rosik-Dulewska C. (2010). Beidellite and other natural low-cost sorbents to remove chromium and cadmium from water and wasterwater, Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio, 49, 2, ss. 121-128

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pajak M., Jarzyna M. (2010). Removal of direct dyes from wastewater by sorption onto smectite clay, Archives of Environmental Protection, 36 (3), 2010, ss. 3-14

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M. (2011). Compost as biosorbent for removal of acid dyes from the wastewater generated by the textile industry, Archives of Environmental Protection, 37/4.

 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. (2013). Degradation of Diesel Oil on Municipal Solid Waste Composts and Sorbents in Laboratory, Rocznik Ochrona Środowiska, 15, ss. 766-779.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2013). Metale ciężkie w granulatach popiołowo-osadowych wykorzystywanych do celów nawozowych, Przemysł Chemiczny, 92/8 ss. 1520-1524.

 • Goniewicz M., Knysak J., Gawron M., Kurek J., Prokopowicz A., Sobczak A., Jablonska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Havel Ch., Jacob III P., Benowitz N. (2014). Levels of selected carcinogens and toxicants in vapor from electronic cigarettes, Tobacco Control, 23, 2, ss. 133-140, Published Online First 6 March 2013, doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M., Krzyżewska I. (2014). Removal of Cr(III) ions from water and wastewater by sorption onto peats and clays occurring in an overburden of lignite beds in Central Poland, Environment Protection Engineering, 40, 1, ss. 5-22.

 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Kochanowska K. (2014). The influence of biomass ash on the migration of heavy metals in the flooded soil profile - model experiment, Archives of Environmental Protection, 4, ss. 3-16.

 • Joanna Kyzioł-Komosińska, Czesława Rosik-Dulewska, Magdalena Pająk, Iwona Krzyżewska, Agnieszka Dzieniszewska (2014). Adsorption of anionic dyes onto natural, thermally and chemically modified smectite clays, Polish Journal of Chemical Technology, 16, 4, 33.

 • Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska, Elwira Wiśniewska (2015). Possibilities of coffee spent ground use as a slow action organo-mineral fertilizer, Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 422-437.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Franus M., Antoszczyszyn-Szpicka P., Czupioł J., Krzyżewska I. (2015). Sorption capacities of the natural and synthetic zeolites for the Cu(II) ions, Polish Journal of Environmental Studies, 24, 3, ss. 1111-1123.

 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S., Zerzucha P. (2015). Research into the metal/metalloid movements in soil and groundwater in the areas surrounding the coal waste dump Hałda Ruda (Upper Silesia, Poland), Annual Set The Environment Protection, 17, ss. 367-395

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M., Czupioł J., Dzieniszewska A., Krzyżewska I. (2015). Sorption of Acid Green 16 from aqueous solution onto low-moor peat and smectite clay co-occurring in lignite of Belchatow mine field, Annual Set The Environment Protection, 17, ss. 165-187.

 • Rosik-Dulewska Cz., Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Kręcidło Ł. (2015). Hydrogen peroxide as a biodegradation stimulator in remediation processes of soils heavily contaminated with petrochemicals, Journal of Chemical Technology, 17, 2, ss. 17–22, DOI: 10.1515/pjct-2015-0023.

 • Krzyżewska I., Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Czupioł J. (2016). Inorganic nanomaterials in the aquatic environment: behavior, toxicity, and interaction with environmental elements, Archives of Environmental Protection, 42, 1, ss. 87–101.

 • Ciesielczuk T., Poluszyńska J., Rosik-Dulewska Cz., Sporek M., Lenkiewicz M. (2016). Uses of weeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels, Ecological Engineering, 95, ss. 485–491.

 

 

<-- do góry

 

KSIĄŻKI

Michalski R., Eds. Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research, Wiley-Blackwell John Wiley & Sons, Inc. Publisher, (2016), liczba stron 288, ISBN 978-111-886-200-1
Michalski R., Chromatografia jonowa, Warszawa, WNT - grudzień 2015; PWN – 20-16, ISBN 978-83-7926-299-1, liczba stron 343,
Michalski R., Mytych J., Przewodnik po akredytacji laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, Elamed, (2011), ISBN 978-83-61190-24-0, liczba stron 207.
Michalski R., Chromatografia jonowa. Podstawy i zastosowania. SWSZ Katowice, (2011), ISBN 978-83-88789-42-7, liczba stron 198.
Michalski R., Głowala K., Nocoń W., Tyrpień K., Chemia i biochemia dla studentów ochrony środowiska na studiach inżynierskich, SWSZ, Katowice, (2009), ISBN 978-83-88789-27-4, liczba stron 228.
Michalski R., Mytych J., Akredytacja laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 – przewodnik, Elamed, (2008), ISBN 978-83-61190-00-4, liczba stron 136.
Michalski R., Chromatografia jonowa. Podstawy i zastosowania. WN-T, Warszawa, (2005), ISBN 83-204-3136-0, liczba stron 174.


ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH
Michalski R., Principles and Applications of Ion Chromatography [in] Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research, Eds. Michalski R., Wiley-Blackwell John Wiley & Sons, Inc. Publisher, (2016), pp.1-46.
Frenzel W., Michalski R., Sample Preparation Techniques for Ion Chromatography [in] Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research, Eds. Michalski R., Wiley-Blackwell John Wiley & Sons, Inc. Publisher, (2016), pp. 210-266.
Michalski R., Jablonska, M., Szopa S., Lyko A., Hyphenated methods for speciation analysis, [w] Encyclopedia of Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, Ltd. New York, USA, (2013), DOI: 10.1002/9780470027318.a9291.
Michalski R., Jabłońska M., Szopa S., Role and Importance of Hyphenated Techniques in Speciation Analysis [w] Speciation Studies in Soil, Sediment and Environmental Samples, Eds. Sezgin Bakirdere, Science Publishers/CRC Press/Taylor&Francis Group, (2013), pp.242-265.
Michalski R., Nocoń K., Nocoń W., Promocja kierunku „ochrona środowiska” w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, [w] Innowacyjność kształcenia w zakresie ochrony środowiska, red. E.Sierka i R.Ciepiał, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, (2013), str. 164-175.
Michalski R., Encyclopedia of Chromatography, Ed. J. Cazes, Taylor & Francis, CRC Press, ISBN 978-1-4200-8459-7, Third Edition, (2010)
- Detection in Ion Chromatography, Vol. I, pp.576-580
- Environmental Research: Ion Chromatography, Vol. I, pp. 802-808
- Food Analysis: Ion Chromatography, Vol. II, pp.909-912
- Inorganic and Organic Cations: Ion Chromatography Determination, Vol. II, pp.1201-1205
- Inorganic Oxyhalide By-Products in Drinking Water: Ion Chromatographic Methods, Vol. II, pp.1212-1217
- Modern Stationary Phases for Ion Chromatography, Vol. II, pp.1241-1246.
- Ion Chromatography as Reference Method of Water and Waste Water Analysis, Vol. II, pp.1251-1257
- Sample Preparation for Ion Chromatography, Vol. III, pp.2106-2110
Michalski R., Encyclopedia of Chromatography, Ed. J. Cazes, Taylor&Francis, Second Edition, New York, (2007), ISBN: 978-0-8247-2785-7. Chapters: Sample preparation for ion chromatography; Ion chromatography as reference method of water and waste water analysis; Application of ion chromatography in environmental research; Inorganic disinfection by-products in drinking water and ion chromatographic method of theirs determination; Modern stationary phases for ion chromatography.
Michalski R., Bromiany (metoda chromatografii jonowej) [w] Uboczne produkty dezynfekcji wody, red. J. Dojlido, Seria: Wodociągi i Kanalizacja, Monografie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa, (2002), str.139–158.
Michalski R., Chromatografia jonowa- podstawy teoretyczne, [w] Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody, red J. Siepaka, Komisja Analizy Wody Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, (1999), str.7–36.

MONOGRAFIE I REDAKCJA MONOGRAFII
12. Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia, pod red. R. Michalskiego, Wydawnictwo Elamed, Katowice (2017), liczba stron 252.
11. Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2016, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2016), ISBN 978-83-60877-21-0, liczba stron 354.
10. Postępy Chromatografii Jonowej, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2014), str.1-264, ISBN 978-83-60877-01-2, liczba stron 287
9. Chromatografia jonowa 2014, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2014), ISBN 978-83-60877-05-0, liczba stron 364.
8. Chromatografia jonowa 2013, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2013), ISBN 978-83-60877-96-8, liczba stron 364.
7. Chromatografia jonowa 2012, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2012), ISBN 978-83-60877-72-2, liczba stron 371.
6. Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, (2011), ISBN 978-83-88789-44-1, liczba stron 220.
5. Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, (2010), ISBN 978-83-88789-37-3, liczba stron 121.
4. Chromatografia jonowa – stan obecny i perspektywy rozwojowe pod red. R. Michalskiego, Prace i Studia, Vol.77, (2009), ISBN 978-83-60877-44-9, liczba stron 163.
3. Zastosowania chromatografii jonowej w analityce środowiskowej, pod red. R. Michalskiego, Prace i Studia, Vol.74, (2008), ISBN 978-83-60877-24-1, liczba stron 136.
2. Chromatografia jonowa – nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach, red. R. Michalskiego, Prace i Studia, vol.70, (2007), ISBN 978- 83-60877-08-1, liczba stron 138.
1. Michalski R., Nowe rozwiązania w zakresie analityki specjacyjnej bromków/bromianów(V) oraz chromu(III)/chromu(VI) w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii jonowej, Prace i Studia, IPIŚ, (2005), ISBN 83-921514-2-9, liczba stron 111.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
48. Michalski R., Kończyk J., Zastosowania chromatografii jonowej z detekcją UV/Vis i spektrometrii mas w badaniach klinicznych, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2017.
47. Michalski R., Kondrat A., Syrek M., Łyko A., Oznaczanie jonów wanadu(IV) i wanadu(V) w roztworach Benfielda metodą chromatografii jonowej [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2016, Tom II, str. 825-831.
46. Chromatografia i techniki elektromigracyjne –słownik pięciojęzyczny, pod. red. Z.Witkiewicza i E.Śliwki, Warszawa, WNT, 2015, autor kilkunastu haseł.
45. Michalski R., Kołodyńska D., Występowanie chloranów(VII) w próbkach środowiskowych [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2015, str. 915-921.
44. Michalski R., Niezwykłe możliwości i zastosowania chromatografii jonowej [w] Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, UMCS, Lublin, 2014, str.9-15.
43. Łyko A., Michalski R., Porównanie norm PN-ISO 15061 i ISO 11206 dedykowanych do oznaczania jonów bromianowych(V) w wodach, [w] Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, UMCS, Lublin, 2014, str.190-194.
42. Michalski R., Łyko A., Kernert J., Tlenowe jony chloru – powstawanie, właściwości, występowanie, zagrożenia i metody oznaczania [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2014, str. 238-253.
41. Michalski R., „Maria Skłodowska-Curie – znaczenie jej odkryć dla zdrowia ludzkości”, [w] „Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej”, (2014), str. 219-225.
40. Michalski R., Podstawy i zastosowania chromatografii jonowej [w] Postępy chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.11-32.
39. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Michalski R., Łyko A., Optymalizacja i walidacja jednoczesnego oznaczania wybranych form specjacyjnych arsenu i antymonu z wykorzystaniem techniki łączonej HPLC-ICP-MS, [w] Postępy chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.166-175.
38. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Michalski R., Łyko A., Zagrożenia środowiskowe związane z występowaniem form specjacyjnych arsenu, antymonu oraz chromu w zbiorniku poddanym antropopresji termicznej [w] Chromatografia Jonowa 2014, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.57-71.
37. Szopa S., Michalski R., Zmienność form specjacyjnych arsenu, antymonu oraz talu w wodach rzeki Kłodnicy, [w] Chromatografia Jonowa 2014, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.72-88.
36. Łyko A., Michalski R., Badanie wpływu wybranych parametrów stabilności reagenta do reakcji zakolumnowej na jakość wyników oznaczania jonów bromianowych(V) zgodnie z ISO 11206, [w] „Chromatografia Jonowa 2014”, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.117-124.
35. Michalski R., X lat konferencji „Chromatografia jonowa”, [w] Chromatografia Jonowa 2014, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.369-386.
34. Łyko A., Michalski R., Wybrane aspekty technologiczne i metodyczne oznaczania bromianów (V) w wodach do spożycia, [w] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, pod red. I.Zimoch, W.Sawiniak, Politechnika Śląska, Gliwice, 2013, str. 235-244.
33. Michalski R., Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Speciation analysis of selected ions by using ion chromatography with ICP-MS and MS detection, [w] Proceedings of the IInd International Conference on Methods and Materials For Separation Processes, Separation Science -Theory and Practice 2013, Politechnika Wrocławska, 2013, str. 21-24.
32. Michalski R., Jabłoński-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Techniki łączone w analizie specjacyjnej - problemy i wyzwania [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2013, str. 26-45.
31. Michalski R., Łyko A., Kernert J., Chlorany(VII) w środowisku – problemy i wyzwania [w] Chromatografia Jonowa 2013, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2013, str.24-42.
30. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Michalski R., Łyko A., Jednoczesne oznaczanie nieorganicznych form specjacyjnych antymonu i arsenu z wykorzystaniem techniki HPLC-ICP-MS [w] Chromatografia Jonowa 2013, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2013, str.43-56.
29. Michalski R., Łyko A., Zastosowania procesów membranowych w chromatografii jonowej, [w] Membrany i Procesy membranowe w ochronie środowiska, pod red. K. Konieczny i I. Korus, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.95-96, tom1-2, Gliwice, 2012, str. 419-426.
28. Michalski R., Łyko A., Przemysłowe zastosowania chromatografii jonowej [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 2012, str. 84-94.
27. Jabłońska M., Szopa S., Michalski R., Łyko A., Analiza nieorganicznych form specjacyjnych arsenu w wodach Zbiornika Goczałkowickiego z wykorzystaniem techniki łączonej HPLC-ICP-MS, [w] Chromatografia Jonowa 2012, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2012, str.215-232.
26. Michalski R., Łyko A., Jabłońska M., Szopa S., Sarapata A., Badania składu chemicznego wybranych wód butelkowanych, [w] Chromatografia Jonowa 2012, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2012, str.233-267.
25. Michalski R., Łyko A., Jabłońska M., Szopa S., Zastosowania chromatografii jonowej w analityce specjacyjnej wybranych pierwiastków [w] Chromatografia w praktyce, praca zb. pod red. A. Voekela i W.Wasiaka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2011, str.33-42.
24. Michalski R. Łyko A., Wybrane aspekty technologiczne i metodyczne oznaczania bromianów(V) w wodach do spożycia w SUW Kozłowa Góra oraz Dziećkowice, [w] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Szczyrk, 29 czerwiec -1 lipiec 2011, str.117-124.
23. Michalski R., Łyko A., Zastosowania metod spektroskopowych w chromatografii jonowej” [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 2011, str. 26-36.
22. Michalski R., Łyko A., Porównanie możliwości jednoczesnego oznaczania wybranych nieorganicznych anionów z wykorzystaniem kolumn anionowymiennych firm Metrohm i Dionex, [w] Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2011, str.52-72.
21. Jarosińska K., Łyko A., Michalski R., Badania efektywności wybranych filtrów do wody stosowanych w gospodarstwach domowych, [w] Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2011, str.150-157.
20. Jabłońska M., Łyko A., Panic M., Michalski R., Ocena jakości wody w wybranych przydomowych studniach oraz miejskim źródełku na terenie gminy Gorzyce, [w] Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2011, str.165-172.
19. Bodora S., Michalski R., Właściwości fizyko-chemiczne wód mineralnych Krynicy Zdrój, [w] Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2011, str.178-185.
18. Michalski R. Łyko A., Oznaczanie śladowych stężeń bromianów(V) w wodach z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej i detekcji UV, [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 2010, str. 459-465.
17. Michalski R., Chromatografia jonowa w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, [w] Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2010, str.7–18.
16. Michalski R., Jabłońska M., Szopa S., Łyko A., Możliwości wykorzystania technik łączonych IC-ICP-MS i IC-MS analityce specjacyjnej [w] Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2010, 19–33.
15. Połowniak A., Łyko A., Michalski R., Wykorzystanie chromatografii jonowej w analizie wód rzecznych pochodzących z województwa śląskiego, [w] Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2010, str. 80–84.
14. Wojdyła A., Michalski R., Metody pomiarów jakości wody na rzece Soła i Zbiornik Dziećkowice, [w] Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2010, str.98–107.
13. Michalski R., Krótka charakterystyka kolumn do chromatografii jonowej, Prace i Studia, 77, 2009, 1-30
12. Michalski R., Łyko A., Oznaczanie wybranych jonów chloru, bromu i jodu oraz kwasów karboksylowych techniką chromatografii jonowej, Prace i Studia, 77, 2009, 103-118
11. Michalski R., Szopa S., Zastosowania detektora ICP-MS w chromatografii jonowej, Prace i Studia, 77, 2009, 119-135
10. Michalski R., Różne oblicza chromatografii jonowej, Prace i Studia, vol.74, 2008, 7-38.
9. Połowniak M., Michalski R., Oznaczanie wybranych jonów obecnych w wodzie zbiornika Goczałkowice z zastosowaniem metody chromatografii jonowej, Prace i Studia, 74, 2008, 73-80.
8. Michalski R., Łyko A., Kanarski J., Optymalizacja metodyki rozdzielania jonów Ca2+ i Mg2+ w próbkach emulsji wodnych, Prace i Studia, 74, 2008, 81-90.
7. Michalski R., Podstawy teoretyczne i zastosowania chromatografii jonowej, Prace i Studia, 70, (2007), 1–26.
6. Michalski R., Walidacja metodyki oznaczania nieorganicznych kationów metodą chromatografii jonowej, Prace i Studia, 70, (2007), 89–98.
5. Michalski R., Surowiec E., Wpływ stężenia i pH eluentu Na2CO3/NaCO3 na rozdzielanie głównych nieorganicznych anionów metodą chromatografii jonowej, Prace i Studia, 70, (2007), 99–107.
4. Michalski R., Łyko A., Zastosowanie chromatografii jonowej do analiz emulsji wodnych, Prace i Studia, 70, 2007, 109–114.
3. Michalski R., Zjawisko supresji w chromatografii jonowej, Prace i Studia, 70, (2007), 115–123.
2. Sato N., Michalski R., Fujino T., Waseda Y., Effect of Ultrasonic Wave Irradiation on the Electrical Conductivity of Pure and Sodium Doped Sulfur Melts, Metall. Mater. Proc.: Principles and Technologies, Vol.I: Materials Processing Fundamentals and New Technologies, Yazawa Inter.Symp., San Diego, USA, (2003), pp. 659–666.
1. Michalski R., Chromatographic Methods for the Analysis of Hazardous Wastes, Prace i Studia, 51, (2000), 131–139.

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH Z IF
45. Michalski, R., Kostecki, M., Kernert, J., Nocoń, K., Stahl, K., Bernaś, Z., Chrobok, M., Jabłońska-Czapla, M., Time and spatial variability in the concentrations of selected metals in water and bottom sediments of Pławniowice and Dzierżno Małe reservoirs (Poland), Journal of Environmental Science and Health, Part A, w druku, X.2017
44. Michalski R., Szopa S., Variability in inorganic As, Sb and Tl species concentrations in waters and bottom sediments of the Kłodnica river (Poland), Journal of Environmental Science and Health Part A-toxic/hazardous Substances & Environmental Engineering, 52/10, 2017, 946-955, DOI: 10.1080/10934529.2017.1324707.
43. Blazewicz, A. Liao K-Y., Błażewicz A., Nizinski, P., Komsta, L., Momcilovic, B., Jablonska-Czapla, M., Michalski, R., Prystupa, A., Sak J., Kocjan, R., Alterations of hair and nail content of selected trace elements in non-occupationally exposed patients with chronic depression from different geographical regions, BioMed Research International, vol. 2017, Article ID 3178784, 10 pages, https://doi.org/10.1155/2017/3178784,
42. Michalski R., Standard Methods Based on Ion Chromatography in the Study of Air Pollution, Current Chromatography, 4/1, (2017), 34-42, DOI:10.2174/2213240604666170320163851
41. Michalski R., Jabłońska-Czapla J., Szopa S., Łyko A., Grygoyć K., Variability in Different Antimony, Arsenic and Chromium Species in Waters and Bottom Sediments of Three Water Reservoirs in Upper Silesia (Poland). Comparative Study, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 96/7, (2016), 682-693 DOI: 10.1080/03067319.2016.1180382
40. Michalski R., Łyko A., Research onto the Contents of Selected Inorganic Ions in the Dialysis Fluids and Dialysates by Using Ion Chromatography, Chromatography, J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol., 39/2, (2016), 96-103, DOI: 10.1080/10826076.2015.112844339.
39. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Zerzucha P., Łyko A., Michalski R., Chemometric and environmental assessment of arsenic, antimony and chromium speciation form occurrence in a water reservoir subjected to thermal anthropopressure, Environmental Science and Pollution Research, (2015), DOI 10.1007/s11356-015-4769-z
38. Michalski R., Ficek A., Environmental pollution by chemical substances used in the shale gas extraction – a review, Desalination and Water Treatment, 2015, DOI: 10.1080/19443994.2015.1017331
37. Szopa S., Michalski R., The new technique of simultaneous determination of inorganic ionic forms of arsenic, antimony and thallium, LC-GC, October, (2014), 2-5.
36. Michalski R., Application of Ion Chromatography in Clinical Studies and Pharmaceutical Industry, Mini Reviews in Medicinal Chemistry, 14/10, (2014), pp.862-872.
35. Astel A., Michalski R., Łyko A., Jabłońska-Czapla M., Bigus K., Szopa S., Sarapata A., Kwiecińska A., Characterization of Bottled Mineral Waters Marketed in Poland Rusing Hierarchical Cluster Analysis, J. Geochem. Explor., 143, (2014), 136–145.
34. Michalski R., Recent Development and Applications of Ion Chromatography, Current Chromatography, 1(2), 2014, 90-99.
33. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Grygoyć K., Łyko A., Michalski R., Development and validation of HPLC-ICP-MS method for the determination inorganic Cr, As and Sb speciation forms and its application for Pławniowice reservoir (Poland) water and bottom sediments variability study, Talanta, 120, (2014), 475-483.
32. Michalski R., Łyko A., Ion chromatography with UV detection as sensitive method for bromate determination in bread, Asian J. Pharm. Technol. Innov., 1/3, (2014), 1-8.
31. Michalski R., Łyko A., Bromate Determination. State of The Art, Crit.Rev. Anal. Chem., 43/2, (2013), 100-122.
30. Rosik-Dulewska Cz., Michalski R., Thirty-Seven Years of Archives of Environmental Protection, Arch. Environ. Prot., 38, (2012), 3-15.
29. Michalski R., Application of IC-MS and IC-ICP-MS in environmental research, Current Trends in Mass Spectrometry, LC-GC Europe, October 2012, 32-36.
28. Michalski R., Szopa S., Jabłońska M., Łyko A., Application of Hyphenated Techniques in Speciation Analysis of Arsenic, Antimony, and Thallium, The ScientificWorld Journal, (2012), Article ID 902464, 17 pages, doi:10.1100/2012/902464
27. Michalski R., Łyko A., Kurzyca I., Matrix influences on the determination of common ions by using ion chromatography. Part 1 - Determination of inorganic anions, J. Chrom. Sci., 6, (2012), 31-43.
26. Michalski R., Analysing Inorganic Disinfection By-products by Ion Chromatography, LC GC Europe, May, (2011), 18-2
25. Michalski R., Łyko A., Szopa S., Application of Ion Chromatography and Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry for Examination of Chemical Composition of Mineral Fertilizers, Arch. Environ. Prot., 37/2, (2011), 93 – 107.
24. Michalski R., Jabłońska M., Szopa S., Łyko A., Application of ion chromatography with ICP-MS or MS detection to the determination of selected halides and metal/metalloids species, Crit. Rev. Anal. Chem., 41, (2011), 133-150.
23. Michalski R., Ion Chromatography Determination of Bromate - State of the Art, Trend. Chrom., 5, (2009), 27-46.
22. Michalski R., Environmental Applications of Ion Chromatography in Eastern and Central Europe, J. Chrom. Sci., 48/7, (2010), 559-565.
21. Michalski R., Łyko A., Determination of Bromate in Water Samples Using Post Column Derivatization Method with Triiodide, J. Environ. Sci. Healt.A, 45, (2010), 1275-1280.
20. Michalski R., Application of Ion Chromatography for the Determination of Inorganic Cations, Crit. Rev. Anal. Chem., 39/4, (2009), 230-250.
19. Michalski R., Mathews B., Occurrence of Chlorite, Chlorate and Bromate in Disinfected Swimming Pool Water, Pol. J. Environ. Stud., 16/2, (2007), 237–241.
18. Michalski R., Łyko A., Trace Level Determination of Inorganic Anions and Cations in Water, Arch. Environ. Prot., 33/4, (2007), 15–27
17. Michalski R., Surowiec E., Determination of Chromium(VI) and Common Inorganic Anions in Industrial Wastewater By Means of Suppressed Ion Chromatography, Arch. Environ. Prot., 33/1, (2007), 75–82.
16. Michalski R., Glowala K., Determination of Cyanide in Coking Plants Waste Water Using Flow Injection with Spectrophotometric Detection, Arch. Environ. Prot., 32/2, (2006), 93–99.
15. Michalski R. Simultaneous Determination of Common Inorganic Anions in Black and Herbal Tea by Suppressed Ion Chromatography, J. Food Qual., 29, (2006), 607–616.
14. Michalski R., Ion Chromatography as a Reference Method for the Determination of Inorganic Ions in Water and Wastewater, Crit. Rev. Anal. Chem., 36/2, (2006), 107–127.
13. Michalski R., Mathews B., Simultaneous determination of fluoride and monofluorophosphate in toothpastes by suppressed ion chromatography, Cen. Europ. J. Chem., 4, (2006), 798–807.
12. Michalski R., Kurzyca I., Determination of Nitrogen Spiecies (Nitrate, Nitrite and Ammonia Ions) in Environmental Samples by Ion Chromatography (Review), Pol. J. Environ. Stud., 15, (2006), 5–18.
11. Michalski R., Trace Level Determination of Cr(III)/Cr(VI) in Water Samples Using Ion Chromatography with UV Detection, J. Liq. Chromatogr. Rel. Tech., 28, 2005, 2849–2862.
10. Michalski R., Comparison of Analytical Performances of Two Columns Used for the Determination of Chromium(VI) in Water, Acta Chrom., 15, (2005), 322–328.
9. Michalski R., Inorganic Oxyhalide By-products in Drinking Water and Ion Chromatographic Determination Methods (Review), Pol. J. Environ. Stud., 14, (2005), 257–268.
8. Michalski R., A Comparison of Direct and Indirect Ion Chromatography Methods for the Determination of Bromide/Bromate Ions in Drinking Water, Chem. Anal. (Warsaw), 50, (2005), 583–591.
7. Michalski R., Simultaneous Determination of Chromium (III) and (VI) in μg L-1 Range Using Ion Chromatography with UV Detection, Chem. Anal. (Warsaw), 49, (2004), 213–224.
6. Michalski R., Ion Chromatography Determination of Trace Level of Chromium (VI) in Water, Pol. J. Environ. Stud., 13, (2004), 73–77.
3. Fujino T., Michalski R., Sato N., Waseda Y., Effect of Ultrasonic Wave Irradiation on the Electrical Conductivity of Undoped and Doped Sulfur Melts with Several Inorganic Chemicals, J. Phosp. Sul. Sil. Rel. Elemen., 178, (2003), 2679–2724.
4. Michalski R., Toxicity of Bromate Ions in Drinking Water and Its Determination Using Ion Chromatography with Post Column Derivatisation, Pol. J. Environ. Stud., 12, (2003), 727–734.
3. Michalski R., Germuska R., Extraction of Benzo[a]pyrene from Mussel Tissue by ASE and Determination by GPC and HPLC Methods, Acta Chrom., 12, (2002), 234–241.
2. Michalski R., Simultaneous Determination of Some Inorganic Compounds in Air by Means Ion Chromatography, Chem. Anal. (Warsaw), 47, (2002), 855–866.
1. Michalski R., Olsińska U., The Determination of Bromates in Water by Means of Ion Chromatograhy, Acta Chrom., 6, (1996), 127–133.

Publikacje w recenzji/przygotowaniu
Michalski R., Jablonska-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Research into Chemical Content of Selected Types of Bottled Water Commercially Available in Poland, Environmental Engineering and Management Journal, w druku
Blazewicz, A., Wilgocka, M., Wisniewska, P., Karakula, M., Krupa, K., Nizinski, P., Gega, J., Michalski R., Kocjan R., Searching for lead and cadmium in some barley grass supplements available on Polish market - under scrutiny of ion chromatography (IC) and microwave plasma atomic emission spectrometry (MP-AES), Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2017
Matysiak I., Balcerzak M., Michalski R., Ion chromatography with conductometric detection for quatitation of formic acid in Polish bee honey, Journal of Food Composition and Analysis, 2017
Kończyk, J., Muntean, E., Gęga, J., Łyko, A., Frymus, A., Michalski, R., Inorganic anions in bottled European mineral waters, International Journal of Food Properties, 2017.
Kończyk, J., Muntean, E., Gęga, J., Łyko, A., Frymus, A., Michalski, R., Inorganic cations in bottled European mineral waters, International Journal of Food Properties, 2017

PUBLIKACJE W INNYCH RECENZOWANYCH CZASOPISMACH NAUKOWYCH
36. Pohl A., Czupioł J., Michalski R., Wpływ metod ekstrahowania polichlorowanych bifenyli z próbek środowiskowych na miarodajność uzyskiwanych wyników analitycznych, Chem. Environ. Biotechnol., 19, (2016), 73-77.
35. Kończyk J., Michalski R., Jednoczesne oznaczanie nieorganicznych anionów oraz kwasów karboksylowych metodą chromatografii jonowej z elucją gradientową, Chem. Environ. Biotechnol., (2016), 19, 111–120.
34. Michalski R., Walidacja czasu przechowywania próbki zakażonej parwowirusem B19, Journal of Transfusion Medicine, 9, (2016), 34-42.
33. Szopa S., Michalski R., Simultaneous determination of Inorganic Forms of Arsenic, Antimony, and Thallium by HPLC-ICP-MS, Spectroscopy, 30/2, (2015), 54-63
32. Łyko A., Michalski R., Wybrane aspekty technologiczne i metodyczne oznaczania bromianów(V) w wodach do spożycia, Instal, 10, (2014), 71-73.
31 Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w przemyśle, Chemik, 5/68, (2014), 478-485.
30. Michalski R., Łyko A., Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wody. Problemy i wyzwania, Inż. Ochr. Środ., 15/5, (2012), 353-364.
29. Jabłońska M., Kostecki M., Szopa S., Łyko A., Michalski R., Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska, Ochr. Środ., 34/3, (2012), 25-32.
28. Michalski R. Łyko A., Badania zawartości bromianów(V) w stacjach uzdatniania wody Dziećkowice i Kozłowa Góra, Instal, 12, (2011), 69-71.
27. Domańska M., Łomotowski J. Michalski R., Łyko A., Problemy z utrzymaniem stabilności biologicznej wody w szpitalnych instalacjach wodociągowych, Instal, 11, 2011, 32-36
26. Michalski R., Łyko A., Wybrane zastosowania chromatografii jonowej do badania jakości produktów spożywczych, Aparat. Bad. Dyd., 3, (2010), 105-112.
25. Michalski R., Łyko A., Wybrane zastosowania chromatografii i jonowej do oznaczania amin, Aparat. Bad. Dyd., 1, (2011), 71-77.
24. Michalski R., Kanarski J., Rozwiązania techniczne stosowane do oznaczania bromianów(V) w wodach techniką chromatografii jonowej, Aparat. Bad. Dyd., 2, (2009), 24-31.
23. Michalski R., Kanarski J., Instrumentalne metody oznaczania metali w próbkach środowiskowych. Część II -Metody spektroskopowe, Ekol. Tech., 1, (2008), 27–32.
22. Michalski R., Kanarski J., Instrumentalne metody oznaczania metali w próbkach środowiskowych. Część I - Metody chromatograficzne, Ekol. Tech., 15/6, (2007), 230–235.
21. Michalski R., Porównanie możliwości oznaczania wybranych nieorganicznych jonów w wodach techniką chromatografii jonowej oraz metodami klasycznymi, Chem. Inż. Ekol., 12, (2005), 5–15.
20. Michalski R., Głowala K., Cyjanki w środowisku - występowanie, metody oznaczania oraz regulacje prawne, Ekol. Tech., 6, (2004), 207–213.
19. Michalski R., Nieorganiczne utlenione halogenopochodne uboczne produkty dezynfekcji w wodach do picia - powstawanie, oznaczanie, regulacje prawne, Ekol. Tech., 68, (2004), 40–49.
18. Michalski R., Jednoczesne oznaczanie jonów azotynowych i siarczynowych w próbkach wody deszczowej, Arch. Ochr. Środ., 30, (2004), 61–70.
17. Michalski R., Oznaczanie chromu (VI) w wodach na poziomie μg/dm3 techniką chromatografii jonowej, Arch. Ochr. Środ., 29, (2003), 129–135.
16. Michalski R., Selected Anions and Cations in Mineral Waters, Arch. Ochr. Środ., 29, (2003), 8–18.
15. Michalski R., Germuska R., The Content of Benzo(a)pyrene in Slovakian Smoked Cheese, Pol. J. Food Nutr. Sci., 53, (2003), 31–5.
14. Michalski R., Badania możliwości zastosowania kwasu 2,6-pirydynodikarboksylowego (PDCA) jako czynnika kompleksującego w analizie specjacyjnej chromu, Arch. Ochr. Środ., 29, (2003), 39–9.
13. Michalski R., Przegląd metod ISO zalecanych do oznaczania anionów i kationów techniką chromatografii jonowej, Chem. Dyd. Ekol. Metrol., 7, (2003), 1–9.
12. Michalski R., Application of Ion Chromatography to Determination of Oxyhalides Anions in Water, Arch. Ochr. Środ., 28, (2002), 33–40.
11. Michalski R., Porównanie dwóch metod oznaczania bromianów w wodach na poziomie stężeń g/l z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej, Arch. Ochr. Środ., 27, (2001), 77–85.
10. Michalski R., Węglarz A., Skrok R., Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wybranymi węglowodorami w rejonie skrzyżowania ulic Bytomskiej i Stelmacha w Zabrzu, Chem. Inż. Ekol., 7, (2000), 69–78.
9. Michalski R., Węglarz A., Skrok R., Oznaczanie wybranych węglowodorów w powietrzu atmosferycznym na terenie miasta Zabrza Arch. Ochr. Środ., 26, (2000), 137–151.
8. Michalski R., Wybrane nieorganiczne jony w wodach mineralnych, Przeg. Geol., 46, (1998), 968–971.
7. Michalski R., Chromatografia jonowa - nowoczesna technika oznaczania jonów, Aparat. Bad. Dydakt., 1, (1998), 31–42.
6. Olsińska U., Michalski R., Wpływ dawki ozonu i nadtlenku wodoru na stężenie bromianów, Arch. Ochr. Środ., 23, (1997), 45–54.
4 . Michalski R., Skrok R., Oznaczanie związków fluoru i chloru oraz tlenków azotu i siarki metodą chromatografii jonowej, Chem. Inż. Ekol., 5, (1996), 615–629.
3. Michalski R., Oznaczanie nieorganicznych anionów i kationów w śniegu metodą chromatografii jonowej , Arch. Ochr. Środ., 4, (1993), 232–235.
2. Michalski R., Oznaczanie gazowych zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem
metody chromatografii jonowej - część I, Ochr. Pow., 5, (1993), 89–91.
1. Wyżgolik B, Michalski R., Zanieczyszczenia powietrza w rejonie KM Huta Katowice, Ochr. Pow., 1, (1993), 16–18.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH POPULARNONAUKOWYCH
103. Michalski R., Kończyk J., Błażewicz A., Chromatografia jonowa w badaniach farmaceutycznych i biomedycznych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 9-10, 2017, 31-36
102. Michalski R., Metodyki referencyjne w badaniach wód i ścieków, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 11-12, (2016), 21-27.
101. Michalski R., Czy istnieje chemia analityczna bez chromatografii?, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2016), 51-53.
100. Michalski R., Rola modyfikatorów dodawanych do eluentów stosowanych w chromatografii jonowej, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 3-4, (2016), 39-43.
99. Michalski R., Zastosowania metod chromatograficznych w badaniach próbek przemysłowych oraz w budownictwie, Ochrona przed korozją, 1s/A (2016), str. 89-94.,
98. Michalski R., Zanieczyszczenia komunikacyjne, a jakość wody w zlewniach wód ujmowanych do uzdatniania, LAB, 1, (20-16), 6-10.
97. Michalski R., Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej – nowe trendy i rozwiązania, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 9-10, (2015), 31-38.
96. Michalski R., European Academies Science Advisory Council (EASAC). Być, albo nie być? Panorama PAN, 6/39, (2015), 3-4.
95. Michalski R., Herbatki zdrowotne – czy naprawdę lecznicze?, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 11-12, (2015), 66-69.
94. Michalski R., Kondrat A., Syrek M., Łyko A., Oznaczanie wanadu(IV) i wanadu(V) w roztworach Benfielda, LAB, 4, 16-18.
93. Michalski R., Alina P., Zagrożenia środowiska związane z eksploatacją gazu łupkowego, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2015), 67-73.
92. Urbanik-Brzóska U., Michalski R., Calcypiryna, czy strychnina - czyli tak mi wyszło ..., LAB, 3, (2015), 40-42.
91. Michalski R., Gospodarka odpadami w Europie – dobre praktyki, Logistyka Odzysku, 1(14), (2015), 63-64.
90. Michalski R., Normy dedykowane do analiz wód i ścieków oraz próbek gazowych i stałych z wykorzystaniem chromatografii jonowej, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 3-4, (2015), 72-77.
89. Michalski R., Badania składu jonowego płynu do dializ otrzewnowych oraz dializatów, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 5-6, (2015), 39-46.
88. Michalski R., Nowości aparaturowe i metodyczne w zakresie analityki specjacyjnej, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 9-10, (2014), 80-84.
87. Ficek A., Michalski R., Bioluminescencyjny pomiar ATP – alternatywna metoda mikrobiologiczna w kontroli higieny, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2014), 49-51.
86. Michalski R., Perfluorowane związki organiczne w środowisku, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 11-12, (2014), 56-58.
85. Michalski R., Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Zastosowania technik łączonych IC-ICP-MS i IC-MS w analizie specjacyjnej, Laborant, 8, (2014), 46-51.
84. Michalski R., Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2014), 60-63.
83. Michalski R., Bernaś Z., Ścieżka kariery w jednostce naukowej, LAB, 3, (2014), 17-20.
82. Michalski R., Przegląd wybranych aplikacji z zakresu chromatografii jonowej - Część 2, LAB, 3, (2014), 40-42.
81. Astel A., Michalski R., Bigus K., Łyko A., Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Fakty i mity o wodzie do spożycia, LAB, 7, (2014), 6-14.
80. Michalski R., Przegląd wybranych aplikacji z zakresu chromatografii jonowej - Część 1, LAB, 7, (2014), 29-32.
79. Michalski R., Co ty możesz zrobić dla normalizacji?, LAB, 7, (2014), 48-52.
78. Michalski R., Nowe wyzwania w analityce chemicznej, Laborant, 7, (2014), 46-50.
77. Michalski R., The applications of ion chromatography in air analysis, AWE. March 2014, pp.22-27
76. Michalski R., Siarka jako przewodnik – wyniki badań, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 3-4, (2014), 85-89.
75. Michalski R., Zalety i ograniczenia chromatografii jonowej, Laborant, 5, (2013), 20-23.
74. Michalski R., Zastosowanie chromatografii jonowej w analizie wód i ścieków, Laborant, 5, (2013), 24-29.
73. Michalski R., Techniki łączone w analityce specjacyjnej, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 5-6, (2013), 11-13.
72. Michalski R., The critical role of analysis for safe water quality, Air, Water, Environmental International, March 2013, 40-47.
71. Michalski R., Akredytacja laboratoriów badawczych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 3-4, (2013), 26-28.
70. Michalski R., Analiza próbek stałych techniką chromatografii jonowej, czy to możliwe?, LAB, 4, (2012), 26-30.
69. Gołąb M., Nocoń W., Michalski R., Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków, LAB, 4, (2012), 6-10.
68. Michalski R., Analiza biopaliw technika chromatografii jonowej, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 9-10, (2012), 91-93.
67. Michalski R., Łyko A., Bromiany(V) w pieczywie, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2012), 64-66.
66. Michalski R., Szopa S., Jabłońska M., Łyko A., Zastosowania technik łączonych w analityce specjacyjnej wybranych metali i metaloidów – Część 2 – Antymon i tal, LAB, 3, (2012), 26-33.
65. Michalski R., Ion Chromatography in Environmental Analysis, Air, Water & Environmental International, June, (2012), 31-39.
64. Michalski R., Szopa S., Łyko A., Badania składu chemicznego nawozów mineralnych, Laboratorium, 3-4, (2012), 76-79.
63. Michalski R., Łyko A., Jabłońska M., Szopa S., Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wód, Analityka, 1, (2012), 45-48
62. Michalski R., Szopa S., Jabłońska M., Łyko A., Zastosowania technik łączonych w analityce specjacyjnej wybranych metali i metaloidów – Część 1 – Arsen, LAB, 2, (2012), 6-14.
61. Michalski R., Akredytacja laboratorium, czyli czego nie należy się obawiać cz. II Walidacja, LAB, 5, (2011), 42-46.
60. Michalski R., Akredytacja laboratorium, czyli czego nie należy się obawiać cz. III Niepewność, LAB, 6, (2011), 43-47.
59. Michalski R., Akredytacja laboratorium, czyli czego nie należy się obawiać cz. I Spójność pomiarowa, LAB, 4, 2011, 44-48.
58. Michalski R., Łyko A., Nieorganiczne kationy – cz. II. Wykorzystanie kolumn kationowymiennych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 11/12, (2011), 70-73.
57. M. Jabłońska, S. Szopa, R. Michalski, A. Łyko, Technika ICP-MS – cz. III, Analiza próbek środowiskowych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 11, 2011, 62-64.
56. Michalski R., Analityk jest najważniejszy – czyli o czym użytkownik chromatografu jonowego powinien zawsze pamiętać – część 2, LAB, 3, 2011, 8-11.
55. Michalski R., Łyko A., Oznaczanie nieorganicznych anionów. Wykorzystanie kolumn anionowymiennych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 9/10, (2011), 70-73.
54. Michalski, Szopa S., Dlaczego stopień utleniania pierwiastka ma znaczenie - czyli
co to jest analityka specjacyjna, Laboratorium, 3-4, (2011), 74-76.
53. Michalski R., Analityk jest najważniejszy – czyli o czym użytkownik chromatografu jonowego powinien zawsze pamiętać – część 1, LAB, 2, (2011), 10-14.
52. Jarosińska K., Łyko A., Michalski R., Domowe filtry do wody. Badania efektywności wybranych modeli, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 5-6, (2011), 53-57.
51. Łyko A., Michalski R., Oznaczanie jonów w chłodziwach, kąpielach myjących oraz emulsjach, LAB, 15, (2010), 36-38.
50. Michalski R., Łyko A., Co nam płynie z kranu? Nowoczesne techniki instrumentalne w badaniach jakości wody do spożycia, Laboratorium, 9-10, (2010), 60-65.
49. Michalski, Szopa S., Dlaczego stopień utleniania pierwiastka ma znaczenie - czyli
co to jest analityka specjacyjna, Laboratorium, 10/11, (2010), 17-22.
48. Michalski R., Normalizacja w kontroli jakości środowiska, Ekologia Przemysłowa, 1, (2010), 32-34.
47. Michalski R., Łyko A., Aminy alifatyczne – zastosowania oraz oznaczanie metodą chromatografii jonowej, Laboratorium, 9, (2009), 42-44.
46. Łyko A., Szopa S., Michalski R., Zawartość metali ciężkich oraz nieorganicznych jonów w herbatach zielonych, Laboratorium, 6, (2009), 26-29.
45. Michalski R., Mytych J., Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących według normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005, Normalizacja, 8, (2009), 6-8.
44. Michalski R., Substancje zapachowe, a komunikowanie się roślin, LAB, 3-4, (2009), 7-9.
43. Michalski R., Możliwości oznaczania metali techniką chromatografii jonowej, Laboratorium, 4, (2009), 22-26.
42. Michalski R., Nowoczesne metody i techniki analityczne. Problemy i wyzwania, Laboratorium, 3, (2009), 10-14.
41. Michalski R., Łyko A., Kolumny analityczne do chromatografii jonowej, Laboratorium, 11, (2008), 10–16.
40. Michalski R., Trendy rozwojowe w chromatografii jonowej, Laboratorium, 9, (2008), 16–21
39. Michalski R., Kanarski J., Chrom w środowisku. Zagrożenia i metody jego oznaczania, Laboratorium, 9, (2008), 63–66.
38. Michalski R., Łyko A., Woda w laboratorium – analiza śladowa nieorganicznych jonów, Laboratorium, 4, (2008), 12-14.
37. Wilk B., Jarosińska K., Senio J., Michalski R., Zanieczyszczenie światłem, LAB, 1, 2008, 32-34.
36. Michalski R., Łyko A., Woda w laboratorium – analiza śladowa nieorganicznych jonów, Laboratorium, 4, (2008), 12-14.
35. Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w analizie napojów - Część II - Nieorganiczne aniony i kationy w piwie i winie, Laboratorium, 12, (2007), 30-33.
34. Michalski R., Zagrożenia powodowane obecnością chloranów(III), chloranów(V) i bromianów(V) w wodach z basenów kąpielowych, Laboratorium, 10, (2007), 19-22.
33. Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w analizie napojów. Część I - Nieorganiczne aniony i kationy w herbatach, Laboratorium, 10, (2007), 29-31.
32. Michalski R., Wybrane parametry fizyko-chemiczne wód i ścieków w przepisach polskich i międzynarodowych. Część I - Kryteria oceny jakości wód i ścieków, Laboratorium, 4, (2007), 14-17.
31. Michalski R., Wybrane parametry fizyko-chemiczne wód i ścieków w przepisach polskich i międzynarodowych. Część II - Metody kontroli jakości wód i ścieków, Laboratorium, 5, (2007), 54-57.
30. Michalski R., Chromatografia w analizie próbek środowiskowych, Laboratorium, 7-8, (2007), 10-12.
29. Michalski R., Fluor i jego pochodne w pastach do zębów, Laboratorium, 7-8, (2007), 40-42.
28. Michalski R., Metody przepływowe w analityce chemicznej. Zalety i ograniczenia, LAB, 4, (2007), 16–20
27. Michalski R., Oznaczanie gazowych zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii jonowej, LAB, 2, (2007), 16-18.
26. Michalski R., Chromatografia jonowa - nowoczesna metoda w analityce specjacyjnej nieorganicznych jonów, Analityka, 1, (2007), 35–40.
25. Michalski R., Odczynniki chemiczne niezbędne w każdym laboratorium, Laboratorium, 12, (2006), 20–22.
24. Michalski R., Chromatograficzne metody oznaczania zanieczyszczeń powietrza, Laboratorium, 11, (2006), 27–30.
23. Michalski R., Wody mineralne - pić albo nie pić? Laboratorium, 11, 2006, 36–38
22. Michalski R., Akredytacja laboratoriów badawczo-usługowych. Problemy i wyzwania, Laboratorium, 10, (2006), 18–19.
21. Michalski R., Walidacja metod analitycznych. Część II – Oznaczanie jonów F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO43-, SO42- w wodach metoda chromatografii jonowej, Laboratorium, 10, (2006), 20–23.
20. Michalski R., Wykorzystanie chromatografii jonowej w analityce specjacyjnej nieorganicznych jonów, LAB, 4, (2006), 6–10.
19. Michalski R., Bromiany(V), chlorany(III) i chlorany(V) w wodach do picia, LAB, 3, (2006), 6–11.
18. Michalski R., Elektroforeza kapilarna - zalety i ograniczenia, Laboratorium 7, (2006), 15–18.
17. Michalski R., Walidacja metod analitycznych. Część I – Podstawy teoretyczne, Laboratorium, 8/9, (2006), 16–18.
16. Michalski R., Czy są potrzebne nam normy? Część I - Przegląd norm dotyczących oznaczania wybranych zanieczyszczeń w wodach i ściekach, Laboratorium, wydanie specjalne Woda, (2006), 19–24.
15. Michalski R., 80 lat Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Laboratorium, 5, (2006), 13–16.
14. Michalski R., Czy są potrzebne nam normy? Część II - Przegląd norm dotyczących oznaczania wybranych zanieczyszczeń powietrza, Laboratorium, 5, (2005), 18–21.
13. Michalski R., Chromatografia jonowa – nowoczesna metoda oznaczania nieorganicznych anionów i kationów. www.laboratoria.net (kwiecień 2006)
12. Michalski R., Chromatografia jonowa, jako referencyjna metoda oznaczania nieorganicznych jonów w wodach i ściekach, LAB, 2, (2006), 30–35.
11. Michalski R., Chromatografia jonowa – uwagi użytkownika, Laboratorium, 3, (2005), 31-35.
10. Michalski R., Zjawisko supresji w chromatografii jonowej, Laboratorium, 6, (2005), 26–31.
9. Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w badaniach próbek medycznych, przemysłowych i spożywczych, Laboratorium, 5, (2005), 28–32.
8. Michalski R., Metody przygotowania próbek w chromatografii jonowej, Laboratorium, 4, (2005), 23–25.
7. Michalski R., Zastosowanie chromatografii jonowej w analizie wód, Analityka, 2, (2005), 9–12.
6. Michalski R., Chromatografia jonowa – zalety i ograniczenia, Laboratorium, 3, (2005), 27–31.
5. Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody, Laboratorium, wydanie specjalne Woda, (2005), 18–21.
4. Michalski R., Oznaczanie ubocznych nieorganicznych produktów dezynfekcji wód, Laboratorium, wydanie specjalne Woda, (2005), 22–24.
3. Michalski R., Przegląd metod ISO wykorzystujących chromatografię jonową do badania jakości wód i powietrza, Laboratorium, 2, (2005), 24–30.
2. Michalski R., 20 lat chromatografii jonowej, Chemik, 11, (1996), 298–305.
1. Michalski R., Wody mineralne - pić albo nie pić?, Aura, 9, (1994), 28–29.

 

Monografie i książki

 1. Kyzioł J.: Minerały ilaste jako sorbenty metali ciężkich. Prace i Studia 43, Wrocław-Warszawa Kraków. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1994.

 2. Kyzioł J.: Sorpcja i siła wiązania wybranych jonów metali ciężkich z substancją organiczną (na przykładzie torfów). Wydawnictwa IPIŚ PAN, 2002.

 3. Kyzioł-Komosińska J., Kukułka L. Wykorzystanie kopalin towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych do usuwania metali ciężkich z wód i ścieków, Prace i Studia, vol 75 IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 152

Rozdziały w książkach

 1. Twardowska, I., P.S.M. Tripathi , G. Singh, J. Kyziol, 2003: Trace elements and their mobility in coal/fly ash from Indian power plants in view of its disposal and bulk use in agriculture, pp. 25-44. In Trace Elements in Fly Ash (K.S.Sajwan, A.K.Alva, R.F.Keefer), Kluwer Academic/Plenum Publishers, N.York.
 2. Twardowska I, Kyziol J., Avnimelech Y., Stefaniak S., Janta-Koszuta K. 2006: Using abundant waste and natural materials for soil and groundwater protection against contamination with heavy metals: Prospects and areas of application. W: Viable Methods of Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation Springer: 231–247.
 3. Kyzioł J., Twardowska I., Kukułka L.: Usuwanie jonów kadmu ze ścieków przemysłowych przy wykorzystaniu sorbentów organicznych: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 32, 2005, 793 – 798.
 4. Kyzioł J., Kukułka J., Miszczak E., 2007: Możliwości wykorzystania torfów z torfowisk niskich występujących w nadkładzie złóż węgli brunatnych do usuwania jonów Cd(II) ze ścieków przemysłowych. W: Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – Surowce z odpadów. Wydawnictwo IGSMiE, 172-189.
 5. Kyzioł-Komosińsla J., Twardowska I. Ocena możliwości wykorzystania sorbentów organicznych do usuwania jonów Fe i Mn ze ścieków przemysłowych. Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Rosik-Dulewskiej i M. Głowackiego, Opole 2007.

Ważniejsze artykuły i doniesienia konferencyjne

 1. Helios Rybicka E., Kyziol J.: Soil polution with lead in the region of the Domestic Glassware Plant "Irena” in Inowroclaw, Poland. Environmental Technology Letters, Vol.8, No.1, 1987 (0.853).
 2. Helios Rybicka E., Kyzioł J., 1990: Clays and Clay Minerals as the Natural Barriers for Heavy Metals in Pollution Mechanism   Illustrated by Polish Rivers and Soils. Mitt. Osterr. Geol. Ges. Themenband Umweltgeologia, 83, Wien.
 3. Twardowska I., Kyzioł J., 1996: Binding and chemical fractionation of heavy metals in typical peat matter, Fresenius J.Anal.Chem. 354: 580-586 (IF 1.428).
 4. Twardowska,I., Kyzioł J., Szczepańska J., Nguen Ahn Quan 1997: Przestrzenno-czasowa zmienność jakości wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów skał karbońskich na tle gospodarki odpadami i warunków hydrogeologicznych. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, Górski J., Liszkowska E. (red.), t. VIII, s. 255-259, WIND Wrocław.
 5. Twardowska I., Kyzioł J., Szczepańska J. 1999: Występowanie i mobilizacja metali śladowych z elektrowni, W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka (Janosz-Rajczyk, M., ed.), Politechnika Częstochowska, Konferencje 33, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej., Częstochowa, 365-372.
 6. Twardowska I., Avnimelech Y., Kyzioł J., Golgrath T.: Adsorption of zinc onto peat from peatlands of Poland and Israel. Journal of Geochemical Exploration, 66, 387-404, 1999 (IF 0.519).
 7. Twardowska I., Kyziol J., 1999: Time-dependent transformations of heavy metal binding onto organogenic matters. In 5th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, July 11-15, 1999, Vienna, Austria, Proceedings of Extended Abstracts. Volume I (Wenzel, W.W., Adriano, D.C., Alloway, B., Doner, H.E., Keller, C., Lepp, N.W., Mench, M., Naidu, R., and G.M. Pierzynski , eds.) , I International Society for Trace Element Research , Vienna, Austria, 378-379.
 8. Twardowska, I., Czaplicka, M., Kyziol, J. and Kolber E. 2000: Environmental impact assessment and control of leachate from dumping sites of iron & steel and foundry solid waste. In Proceedings of the International Conference on Environmental Management in Metallurgical Industries EMMI 2000,, 14-16 December 2000. (R.C.Gupta, ed., S.N. Ojha, J.P.Pathhak, Sunil Mohan, co-eds.). Allied Publ. Ltd., New Delhi Mumbai Calcutta Lucknow Chennai Nagpur Bangalore Hyderabad Ahmedabad, , pp. 195-206.
 9. Twardowska I., Kyziol J., Schmitt-Kopplin Ph.: Cadmium Binding onto Organic Matter: Mobility and Interactions. SETAC, Environmental Science in the 21st Century: Paradigms, Opportunities, and Challenges November, 12-16, 2000, Nashville, Tennessee, USA.
 10. Twardowska I., Kyzioł J., Stefaniak S., 2002: Use of sewage sludge/biowaste as permeable reactive barriers in landfills for protection of ground water against contamination. ECOLOGY and ECO-TECHNOLOGIES Review Conference on scientific cooperation between Austria and Poland, February 24 – 28.
 11. Kyzioł J. 2002: Effect of physical properties and cation exchange capacity on sorption of heavy metals onto peats. Polish Journal of Environmental Sciences. Vol. 11,No 6, 713-718 (IF 0.353).
 12. Twardowska I., Kyziol J.: Sorption of metals onto natural organic matter as a function of complexation and adsorbent-adsorbate contact mode. Environment International, 28, 2003, 783-791 (IF 0.717).
 13. Kyzioł J. Twardowska I.: Physico-chemical properties of low-moor peats vs their binding capacity for heavy metals. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne Zeszyt 22, 2003, 133-135.
 14. Twardowska, I., J. Kyziol and P. Schmitt-Kopplin: Organic matter as a sorbent of cadmium for prevention and control of environmental pollution from wastewaters and leachates, pp. 222-223. In Conference Proceedings 7th Interational Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, Uppsala, Sweden, 2003. Vol. 1. Scientific Programs II (G.R. Cobran and N. Lepp, eds.). SLU Service/Repro, Uppsala, Sweden, 2003.
 15. Kyzioł J., Twardowska I.: Wiązanie jonów żelaza i manganu ze ścieków przemysłowych na sorbentach organicznych. VIII Sympozjum z cyklu pierwiastki śladowe w środowisku. Żelazo i mangan w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne Warszawa, 26 – 27 maja, 2004.
 16. Kyzioł J., Twardowska I., Kukułka L. Możliwość zastosowania torfów jako reaktywnych barier przepuszczalnych w remediacji wód podziemnych: Zeszyty UMK, Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XII, Toruń 2005, 431 – 437.
 17. Twardowska, I. , Kyzioł J. 2005: Pollutants emission from the automotive transport exemplified in Poland since 1990. Actual Problems of Transport Medicine (Ukraine, Naukowy periodyk: The Ukrainian Scientific Research Institute of Transport Medicine of the Ministry oof Public Health Services of Ukraine, and A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine), 1:101-105.
 18. Twardowska I., Kyzioł J. 2004: Prospective application oforganogenic materials as sorbents of heavy metals for environmental pollution control. In XII International Meeeting of IHSS "Humic Substances and Soil and Water Environment" (Ladislau Martin-Neto, Débora. M.B.P. Milori, Wilson Tadeu Lopes da Silva, Eds.) IHSS- International Humic Substances Society, July 25-30, Sao Pedro, Sao Paulo, Brazil, 459-461.
 19. Kyzioł J. Twardowska I., Schmitt-Kopplin Ph. 2006: The role of humic substances in chromium sorption onto natural organic matter (peat) Chemosphere 63: 1974–1982 (IF 1.255).
 20. Kyzioł J. Barba Martín-Sonseca M.F., Callejas Gómez P., Szwej M.: 2006: Iły trzeciorzędowe towarzyszące pokładom węgli brunatnych jako tanie sorbenty metali ciężkich. Gospodarka surowcami mineralnymi. T.22(3) Wydawnictwo IGSMiE PAN, 99-109.
 21. Twardowska I., Kyzioł J., 2006: Sorption of heavy metals onto natural organic matter from strongly acidic solutions under flow-through conditions. W: Humic Substances – Linking Strukture to Functions. Proceedings of the 13th Meeting of the IHSS – Inrenational Humic Substances Society ( Eds. F.H. Frimmel and G. Abbt-Braun), 741-744.
 22. Twardowska, I., Kyzioł, J., Potential of organogenic materials for source control of zinc in soil and ground water. In: 8th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Book of Abstracts (Lombi, E., Tyrrell, S., Nolan, A., McLaughlin, M. et al.), ICOBTE, 3-7 kwiecień 2005, Adelaide (Australia), 316-317.
 23. Twardowska I., Stefaniak S, Janta-Koszuta K., Kyziol J.: Optimization of the vadose zone monitoring at the sulfidic mining waste dumps or engineering constructions. Conference 6377 "Advanced Environmental, Chemical and Biological Sensing Technologies IV", SPIE Optics East, 1-4 October 2006, Boston, Massachusetts, USA. (Abstract published on-line).
 24. Twardowska I., Kyziol J., Stefaniak., Janta-Koszuta K: Insulating/protective barriers for acid rock drainage interception and immobilization of metals released from sulfidic mining waste. Abstract Book. Society of Environmental Toxicology and Chemistry 27th Annual Meeting in North America "Global Environment and Sustainability: Sound Science in a World of Diversity", 5-9 November 2006, Montreal, Quebec, Canada, p. 69.
 25. Callejas P., Barba M. F., Kyziol-Komosinska J.: Lignito, minerales y residuos como absobentes de metales. V Congreso peruano de ciencia y tecnología de los materiales , 13-16 November 2006.
 26. Callejas P., Barba M. F., Rivero R., Kyziol-Komosinska J.: Estudio de minerales arcillosos y micas para su utilización como adsorbentes económicos de Cr, Cu, Cd y Pb en medios acuosos. XLVI Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) 25-27 October 2006.
 27. Barba M., Cellejas P. Kyzioł-Komosińska J., Possibility of using natural low-cost sorbents to remove heavy metals from water and wastewater. W: 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society June Book of Abstracts Berlin 17-21.06 2007, s. J649.
 28. Barba M., Kyziol-Komosinska J., Callejas P., Rosik-Dulewska Cz., Posibilidades de utilizacion de adsorbentes naturales para inmovilizar Cr(III) y Cd(II) en efluentes acuosos. XLVII Congreso Anual de la Sociedad Espańola de Cerámica y Vidrio October Toledo, s. 6.
 29. Kyzioł-Komosińska J., Kocela A. 2007: Wpływ składu roztworu na zdolność wiązania jonów metali ciężkich przez materię organiczną. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, Nr 31 IOŚ Warszawa, 94-101.
 30. Kyzioł-Komosińska J., Miszczak E., Kukułka J., 2007: Parametry sorpcji jonów Cd(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II) i Cr(III) na wybranych torfach występujących w nadkładzie złóż węgli brunatnych. Współczesne Problemy hydrogeologii T.XIII, cz.3, AGH Kraków, 695-707.
 31. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., 2007: Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III). Przemysł chemiczny 10, 983-985, (IF 0.161).

<-- do góry

Nasza siedziba