Monografie i książki

 1. Kyzioł J.: Minerały ilaste jako sorbenty metali ciężkich. Prace i Studia 43, Wrocław-Warszawa Kraków. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1994.

 2. Kyzioł J.: Sorpcja i siła wiązania wybranych jonów metali ciężkich z substancją organiczną (na przykładzie torfów). Wydawnictwa IPIŚ PAN, 2002.

 3. Kyzioł-Komosińska J., Kukułka L. Wykorzystanie kopalin towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych do usuwania metali ciężkich z wód i ścieków, Prace i Studia, vol 75 IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 152

Rozdziały w książkach

 1. Twardowska, I., P.S.M. Tripathi , G. Singh, J. Kyziol, 2003: Trace elements and their mobility in coal/fly ash from Indian power plants in view of its disposal and bulk use in agriculture, pp. 25-44. In Trace Elements in Fly Ash (K.S.Sajwan, A.K.Alva, R.F.Keefer), Kluwer Academic/Plenum Publishers, N.York.
 2. Twardowska I, Kyziol J., Avnimelech Y., Stefaniak S., Janta-Koszuta K. 2006: Using abundant waste and natural materials for soil and groundwater protection against contamination with heavy metals: Prospects and areas of application. W: Viable Methods of Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation Springer: 231–247.
 3. Kyzioł J., Twardowska I., Kukułka L.: Usuwanie jonów kadmu ze ścieków przemysłowych przy wykorzystaniu sorbentów organicznych: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 32, 2005, 793 – 798.
 4. Kyzioł J., Kukułka J., Miszczak E., 2007: Możliwości wykorzystania torfów z torfowisk niskich występujących w nadkładzie złóż węgli brunatnych do usuwania jonów Cd(II) ze ścieków przemysłowych. W: Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – Surowce z odpadów. Wydawnictwo IGSMiE, 172-189.
 5. Kyzioł-Komosińsla J., Twardowska I. Ocena możliwości wykorzystania sorbentów organicznych do usuwania jonów Fe i Mn ze ścieków przemysłowych. Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Rosik-Dulewskiej i M. Głowackiego, Opole 2007.

Ważniejsze artykuły i doniesienia konferencyjne

 1. Helios Rybicka E., Kyziol J.: Soil polution with lead in the region of the Domestic Glassware Plant "Irena” in Inowroclaw, Poland. Environmental Technology Letters, Vol.8, No.1, 1987 (0.853).
 2. Helios Rybicka E., Kyzioł J., 1990: Clays and Clay Minerals as the Natural Barriers for Heavy Metals in Pollution Mechanism   Illustrated by Polish Rivers and Soils. Mitt. Osterr. Geol. Ges. Themenband Umweltgeologia, 83, Wien.
 3. Twardowska I., Kyzioł J., 1996: Binding and chemical fractionation of heavy metals in typical peat matter, Fresenius J.Anal.Chem. 354: 580-586 (IF 1.428).
 4. Twardowska,I., Kyzioł J., Szczepańska J., Nguen Ahn Quan 1997: Przestrzenno-czasowa zmienność jakości wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów skał karbońskich na tle gospodarki odpadami i warunków hydrogeologicznych. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, Górski J., Liszkowska E. (red.), t. VIII, s. 255-259, WIND Wrocław.
 5. Twardowska I., Kyzioł J., Szczepańska J. 1999: Występowanie i mobilizacja metali śladowych z elektrowni, W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka (Janosz-Rajczyk, M., ed.), Politechnika Częstochowska, Konferencje 33, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej., Częstochowa, 365-372.
 6. Twardowska I., Avnimelech Y., Kyzioł J., Golgrath T.: Adsorption of zinc onto peat from peatlands of Poland and Israel. Journal of Geochemical Exploration, 66, 387-404, 1999 (IF 0.519).
 7. Twardowska I., Kyziol J., 1999: Time-dependent transformations of heavy metal binding onto organogenic matters. In 5th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, July 11-15, 1999, Vienna, Austria, Proceedings of Extended Abstracts. Volume I (Wenzel, W.W., Adriano, D.C., Alloway, B., Doner, H.E., Keller, C., Lepp, N.W., Mench, M., Naidu, R., and G.M. Pierzynski , eds.) , I International Society for Trace Element Research , Vienna, Austria, 378-379.
 8. Twardowska, I., Czaplicka, M., Kyziol, J. and Kolber E. 2000: Environmental impact assessment and control of leachate from dumping sites of iron & steel and foundry solid waste. In Proceedings of the International Conference on Environmental Management in Metallurgical Industries EMMI 2000,, 14-16 December 2000. (R.C.Gupta, ed., S.N. Ojha, J.P.Pathhak, Sunil Mohan, co-eds.). Allied Publ. Ltd., New Delhi Mumbai Calcutta Lucknow Chennai Nagpur Bangalore Hyderabad Ahmedabad, , pp. 195-206.
 9. Twardowska I., Kyziol J., Schmitt-Kopplin Ph.: Cadmium Binding onto Organic Matter: Mobility and Interactions. SETAC, Environmental Science in the 21st Century: Paradigms, Opportunities, and Challenges November, 12-16, 2000, Nashville, Tennessee, USA.
 10. Twardowska I., Kyzioł J., Stefaniak S., 2002: Use of sewage sludge/biowaste as permeable reactive barriers in landfills for protection of ground water against contamination. ECOLOGY and ECO-TECHNOLOGIES Review Conference on scientific cooperation between Austria and Poland, February 24 – 28.
 11. Kyzioł J. 2002: Effect of physical properties and cation exchange capacity on sorption of heavy metals onto peats. Polish Journal of Environmental Sciences. Vol. 11,No 6, 713-718 (IF 0.353).
 12. Twardowska I., Kyziol J.: Sorption of metals onto natural organic matter as a function of complexation and adsorbent-adsorbate contact mode. Environment International, 28, 2003, 783-791 (IF 0.717).
 13. Kyzioł J. Twardowska I.: Physico-chemical properties of low-moor peats vs their binding capacity for heavy metals. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne Zeszyt 22, 2003, 133-135.
 14. Twardowska, I., J. Kyziol and P. Schmitt-Kopplin: Organic matter as a sorbent of cadmium for prevention and control of environmental pollution from wastewaters and leachates, pp. 222-223. In Conference Proceedings 7th Interational Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, Uppsala, Sweden, 2003. Vol. 1. Scientific Programs II (G.R. Cobran and N. Lepp, eds.). SLU Service/Repro, Uppsala, Sweden, 2003.
 15. Kyzioł J., Twardowska I.: Wiązanie jonów żelaza i manganu ze ścieków przemysłowych na sorbentach organicznych. VIII Sympozjum z cyklu pierwiastki śladowe w środowisku. Żelazo i mangan w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne Warszawa, 26 – 27 maja, 2004.
 16. Kyzioł J., Twardowska I., Kukułka L. Możliwość zastosowania torfów jako reaktywnych barier przepuszczalnych w remediacji wód podziemnych: Zeszyty UMK, Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XII, Toruń 2005, 431 – 437.
 17. Twardowska, I. , Kyzioł J. 2005: Pollutants emission from the automotive transport exemplified in Poland since 1990. Actual Problems of Transport Medicine (Ukraine, Naukowy periodyk: The Ukrainian Scientific Research Institute of Transport Medicine of the Ministry oof Public Health Services of Ukraine, and A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine), 1:101-105.
 18. Twardowska I., Kyzioł J. 2004: Prospective application oforganogenic materials as sorbents of heavy metals for environmental pollution control. In XII International Meeeting of IHSS "Humic Substances and Soil and Water Environment" (Ladislau Martin-Neto, Débora. M.B.P. Milori, Wilson Tadeu Lopes da Silva, Eds.) IHSS- International Humic Substances Society, July 25-30, Sao Pedro, Sao Paulo, Brazil, 459-461.
 19. Kyzioł J. Twardowska I., Schmitt-Kopplin Ph. 2006: The role of humic substances in chromium sorption onto natural organic matter (peat) Chemosphere 63: 1974–1982 (IF 1.255).
 20. Kyzioł J. Barba Martín-Sonseca M.F., Callejas Gómez P., Szwej M.: 2006: Iły trzeciorzędowe towarzyszące pokładom węgli brunatnych jako tanie sorbenty metali ciężkich. Gospodarka surowcami mineralnymi. T.22(3) Wydawnictwo IGSMiE PAN, 99-109.
 21. Twardowska I., Kyzioł J., 2006: Sorption of heavy metals onto natural organic matter from strongly acidic solutions under flow-through conditions. W: Humic Substances – Linking Strukture to Functions. Proceedings of the 13th Meeting of the IHSS – Inrenational Humic Substances Society ( Eds. F.H. Frimmel and G. Abbt-Braun), 741-744.
 22. Twardowska, I., Kyzioł, J., Potential of organogenic materials for source control of zinc in soil and ground water. In: 8th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Book of Abstracts (Lombi, E., Tyrrell, S., Nolan, A., McLaughlin, M. et al.), ICOBTE, 3-7 kwiecień 2005, Adelaide (Australia), 316-317.
 23. Twardowska I., Stefaniak S, Janta-Koszuta K., Kyziol J.: Optimization of the vadose zone monitoring at the sulfidic mining waste dumps or engineering constructions. Conference 6377 "Advanced Environmental, Chemical and Biological Sensing Technologies IV", SPIE Optics East, 1-4 October 2006, Boston, Massachusetts, USA. (Abstract published on-line).
 24. Twardowska I., Kyziol J., Stefaniak., Janta-Koszuta K: Insulating/protective barriers for acid rock drainage interception and immobilization of metals released from sulfidic mining waste. Abstract Book. Society of Environmental Toxicology and Chemistry 27th Annual Meeting in North America "Global Environment and Sustainability: Sound Science in a World of Diversity", 5-9 November 2006, Montreal, Quebec, Canada, p. 69.
 25. Callejas P., Barba M. F., Kyziol-Komosinska J.: Lignito, minerales y residuos como absobentes de metales. V Congreso peruano de ciencia y tecnología de los materiales , 13-16 November 2006.
 26. Callejas P., Barba M. F., Rivero R., Kyziol-Komosinska J.: Estudio de minerales arcillosos y micas para su utilización como adsorbentes económicos de Cr, Cu, Cd y Pb en medios acuosos. XLVI Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) 25-27 October 2006.
 27. Barba M., Cellejas P. Kyzioł-Komosińska J., Possibility of using natural low-cost sorbents to remove heavy metals from water and wastewater. W: 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society June Book of Abstracts Berlin 17-21.06 2007, s. J649.
 28. Barba M., Kyziol-Komosinska J., Callejas P., Rosik-Dulewska Cz., Posibilidades de utilizacion de adsorbentes naturales para inmovilizar Cr(III) y Cd(II) en efluentes acuosos. XLVII Congreso Anual de la Sociedad Espańola de Cerámica y Vidrio October Toledo, s. 6.
 29. Kyzioł-Komosińska J., Kocela A. 2007: Wpływ składu roztworu na zdolność wiązania jonów metali ciężkich przez materię organiczną. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, Nr 31 IOŚ Warszawa, 94-101.
 30. Kyzioł-Komosińska J., Miszczak E., Kukułka J., 2007: Parametry sorpcji jonów Cd(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II) i Cr(III) na wybranych torfach występujących w nadkładzie złóż węgli brunatnych. Współczesne Problemy hydrogeologii T.XIII, cz.3, AGH Kraków, 695-707.
 31. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., 2007: Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III). Przemysł chemiczny 10, 983-985, (IF 0.161).

<-- do góry