Monografie naukowe, podręczniki akademickie

 • Janta-Koszuta K., Twardowska I.: Wpływ anionu na pojemność sorpcyjną i siłę wiązania metali na gruntach piaszczysto-żwirowych strefy saturacji, [w] Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2008, 181-190.
 • Miszczak E., Twardowska I.: ICP-MS jako narzędzie do oceny oddziaływania na środowisko odpadów i wycieków, [w] Nauka i Przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 2008, 375-378.
 • Kyzioł J., Kukułka J., Miszczak E.: Możliwości wykorzystania toprfów z torfowisk niskich występujących w nadkładzie złóż węgli brunatnych do usuwania jonów Cd(II) ze ścieków przemysłowych. W: Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – Surowce z odpadów. Wydawnictwo IGSMiE, 2007, 172-189.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S.: Effect of catastrophic floods on the spatial distribution and vartival migration of PAHs in soils of flooded areas. [in] The Fate of Persistent Organic Pollutants in the Environment (E. Mechmetli, B. Koumanova, eds.) NATO Science Series, Springer, Dordrecht (The Netherlands), 2008, 205-218.
 • Twardowska I., Miszczak E., Stefaniak S.: Zastosowanie ICP-MS do precyzyjnej oceny przemian hydrogeochemicznych odpadów w profilu składowiska i prognoz długoterminowych, [w] Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 2008, 143-151.
 • Kmiecik E., Szczepańska J., Twardowska I., Stefaniak S.: Assessing chemical status of shared groundwater resources; a crucial political, regulatory and management issue. In: Overexploitation and Contamination of Shared Groundwater Resources (Ch. J.G. Darnault, ed.), NATO Science Series, Springer, Dordrecht (The Netherlands), 2008, 325-354.
 • Twardowska, I., Stefaniak S., Janta-Koszuta K., Szczepańsjka J.: Environmental risks related to groundwater contamination from coal mining waste disposal and reuse. Biogeochemistry of Trace Elements: Environmental Protection, Remediation and Human Health (Yongguan Zhu, Nicholas Lepp and Ravi Naidu, Eds.), Tsinghua University Press, Bei Jing (Pekin), China, 2007, 380-381.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta S., Stefaniak S.: Mode of occurrence and mobility of trace elements in fly ash and sewage sludge in view of environmentally safe reuse potential. In: Biogeochemistry of Trace Elements: Environmental Protection, Remediation and Human Health (Yongguan Zhu, Nicholas Lepp and Ravi Naidu, Eds.), Tsinghua University Press, Bei Jing (Pekin), China, 2007, 378-379.

Publikacje recenzowane

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (*publikacje czasopism zagranicznych w bazach danych prowadzonych przez Thomson Scientific po 2005)

 • Kyziol-Komosinska J., Twardowska I., Kocela J.: Adsorption of cadmium(II) ions from industrial wastewater by low moor peat occurring in the overburden of brown coal deposits. Archives of Environmental Protection, 2008, no. 2, 83-94.*

Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym

 • Kyzioł-Komosińska J., Miszczak E., Kukułka J.: Parametry sorpcji jonów Cd(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II) i Cr(III) na wybranych torfach występujących w nadkładzie złóż węgli brunatnych. Współczesne Problemy hydrogeologii. Wydawnictwo AGH Kraków, 2007, T.XIII, cz.3, 92-100.
 • Stefaniak S., Twardowska I.: Zmiany jakości wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku kontaktu wód infiltracyjnych i zalewowych z obwałowaniem nasypu hydrotechnicznego wykonanego z odpadów górnictwa węglowego. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 436/2, 483-488 (2009).
 • Stefaniak S., Twardowska I.: Zagrożenia wód podziemnych związane z wykorzystaniem odpadów górnictwa węglowego w budownictwie inżynieryjnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo 2008, z. 285, 271-278.
 • Badera J., Szymczyk M.: Walory dekoracyjne kamieni budowlanych w świetle badań ankietowych, Górnictwo Odkrywkowe, 2008, nr 5-6, 72-76.

<-- do góry