Aktualności

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu zatrudni na umowę o pracę (pełny etat) pracownika

Stanowisko: Asystent dokumentacji i informacji naukowej, Kierownik Działu Planowania , Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Dział Planowania, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą — NK

Miejsce pracy: Zabrze,

Wymagania

 • wykształcenie wyższe Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania finansami
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość Microsoft Office,
 • dyspozycyjność, staranność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień,

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy obejmuje:

 1. Branie udziału w badaniach B+R w szczególności wprowadzanie danych do systemu POL-on i zbieranie informacji o publikacjach naukowych pracowników, przygotowywanie zestawień i analiz związanych z kategoryzacją Instytutu, przygotowanie planów i prowadzenie sprawozdawczości z działalności naukowobadawczej Instytutu;
 2. Nadzór oraz prowadzenie spraw formalnych związanych z realizacją projektów krajowych z NCN, NCBR, projektów unijnych, strukturalnych, międzynarodowych,
 3. Merytoryczny nadzór oraz przygotowanie wniosków dotyczących współpracy z zagranicą i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyjazdów i przyjazdów przy współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą PAN oraz z MNiSW;
 4. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej współpracy z zagranicą wymaganej przez PAN i MNiSW;

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę na całym etacie,
 • wynagrodzenie zgodne z taryfikatorem PAN,
 • partnerską atmosferę współpracy,
 • możliwość rozwoju oraz zdobycia doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

CV i list motywacyjny,

Klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2019 Dz.U. 2019 poz. 1781

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów na adres e-mail: lub w siedzibie Instytutu (Sekretariat) w zamkniętych kopertach umieszczając w temacie wiadomości lub na kopercie napis „NABÓR NA STANOWISKO : Asystent dokumentacji i informacji naukowej, Kierownik Działu Planowania , Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w Dziale Planowania, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w godz. 7.00 do 15.00 do dnia 30.06.2022.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Kadr: 32 271-64-81 wew. 116

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Klauzula infomacyjna dotycząca przetwarzania Pana[Pani danych osobowych znajduje się na stronie intemetowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; http://ipis.pan.pl/pl/instytut/polityka-rodo

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (IPIŚ PAN)
w Zabrzu zatrudni na umowę o pracę (pełny etat) Pracownika utrzymania ruchu (pracownika gospodarczo-technicznego).

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji hydraulicznych i urządzeń technicznych.
 • Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego obiektów IPIŚ PAN.
 • Naprawa kranów, spłuczek, zlewów, klamek , zamków, mebli, itp. urządzeń.
 • Prace tynkarskie, murarskie, malarskie, umiejętność kafelkowania itp..
 • Prowadzenie zakupów materiałów i części potrzebnych do napraw, konserwacji itp.
 • Prace porządkowe wokół budynków IPIŚ PAN (odśnieżanie, zamiatanie, czyszczenie powierzchni przy budynkach).
 • Wykonywanie innych czynności i prac związanych z funkcjonowaniem Działu Administracyjno-Gospodarczego IPIŚ PAN w ramach posiadanych kwalifikacji na polecenie przełożonych, Dyrektora i Jego Zastępców.

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Zdolności typu "złota rączka"
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, szybkość w działaniu, sumienność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Praca w renomowanej instytucji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na wykorzystanie danych osobowych.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, dokumentów świadczących o posiadanych umiejętnościach np. szkolenia, kursy, uprawnienia).

Termin składania dokumentów: 04.05.2022


Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w ww. terminie na adres siedziby IPIŚ PAN w Zabrzu, w godz. 7.00-15.00, z wyraźnym dopiskiem na kopercie "Pracownik utrzymania ruchu (pracownik gospodarczo-techniczny)” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

head

Komunikat nr 1

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy
z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 18 do 21 października
2022 r. XII Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE. Konferencja w tym roku będzie konferencją Międzynarodową.

Nawiązując  do  rozpoczętego  w  1996  r.  cyklu  konferencji  naukowych poświęconych  ochronie  powietrza zamierzamy zorganizować spotkanie środowiskowe badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalności w tej problematyce. Prosimy
o zarezerwowanie w swoich planach czasu na to spotkanie i na przygotowanie wystąpień.

Celem  konferencji  jest  prezentacja  osiągnięć  naukowych  oraz  wymiana  poglądów i doświadczeń  w  zakresie:  zanieczyszczenia  powietrza  i  zmian  klimatu,  emisji zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych i metod  ograniczania  emisji  substancji  zanieczyszczających  powietrze, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, alternatywnych źródeł energii
i czystszych technologii energetycznych oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem
w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu, w tym aspektów prawnych.

Jak w każdej edycji naszej konferencji planujemy wydanie wszystkich przyjętych referatów
i komunikatów. W kwietniu 2022r. na stronie www.ipis.pan.pl zostanie umieszczony Komunikat
nr 2 zawierający kartę uczestnictwa, informację o hotelu, kosztach uczestnictwa oraz terminarz przygotowania do druku referatów, posterów i komunikatów.

Osoby, które zamierzają po raz pierwszy uczestniczyć w Konferencji, oraz te których adresy e-mail zostały zmienione, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka i dr inż. Patrycja Rogula-Kopiec

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Patrycja Rogula – Kopiec - przewodniczący (IPIŚ PAN)

dr inż.  Kamila Widziewicz – Rzońca - sekretarz

mgr inż. Katarzyna Janoszka  (IPIŚ PAN)

mgr inż. Piotr Kowalczyk (IPIŚ PAN)

mgr Krzysztof Słaby (IPIŚ PAN)

lic. Monika Błaszczak (IPIŚ PAN)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka, IPIŚ PAN – przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PGd

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, P.W.

dr inż. Krzysztof Klejnowski, IPIŚ PAN

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska,  prof. SGSP

dr hab. inż. Izabela Sówka , prof.  P.Wr.

dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ

prof. Tatiana Chubina - Czerkaski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla, Ukraina

dr inż. Stefan Wischhusen – Politechnika Hamburg; XRG Simulation GmbH, Niemcy

mgr inż. Martin Schubert - MLU-Recordum Environmental Monitoring Solutions GmbH, Austria

inż.. Ludovit Balco - BioWell s. r. o., Słowacja

prof. Edward MUNTEAN - Uniwersytet Nauk Rolniczych i Medycyny Weterynaryjnej w Cluj Napoca, Rumunia

 

Nazwa jednostki: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Zabrze

Nazwa stanowiska: stanowisko typu post-doc
Wymagania

Kandydat:
1) Posiada stopień doktora nauk chemicznych lub inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie i spełniać wymania zamieszczone w ogłoszeniu konkursu https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

2) wiedza i doświadczenie w wykonywaniu analiz próbek środowiskowych;
3) znajomość metod chromatograficznych i spektrometrycznych;

4) dorobek publikacyjny w zakresie analizy próbek środowiskowych;

5) dobra znajomość języka angielskiego;
6) umiejętność pracy zespołowej.

Opis zadań:

Oferowane stanowisko związane jest z realizowanym w zespole interdyscyplinarnym projekcie „Mikrobiom powietrza – charakterystyka mikroorganizmów bytujących w pyle zawieszonym w powietrzu obszaru miejskiego i ich wpływ na zdrowie człowieka,”   nr umowy: UMO-2021/41/B/NZ9/03765 i związane będzie z:

 • prowadzeniem badań naukowych w ramach projektu (charakterystyka fizykochemicznych właściwości pyłów z wykorzystaniem technik chromatograficznych (GC, GC/MS, IC), spektrometrycznych (ICP-MS, ICP-OES);
 • prowadzenie dokumentacji naukowej,
 • analiza wyników i udział w przygotowaniu publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 18 kwiecień 2022, 23:59

Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia;
Wynagrodzenie: 10 000 zł miesięcznie (łącznie z pozapłacowymi kosztami pracodawcy-brutto brutto)

Miejsce realizacji projektu: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk nie zapewnia mieszkania.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01 lipca 2022 r.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:
- życiorys (CV),

 • krótki opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (1/2 strony),
 • informacja o udziale w projektach badawczych,
 • spis publikacji naukowych oraz prezentacji konferencyjnych,
 • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora (lub oświadczenie o planowanym terminie obrony, przy czym warunkiem zatrudnienia w projekcie jest posiadanie stopnia doktora w dniu podpisania umowy o pracę),

Rozstrzygnięcia konkursu: Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe, dorobek publikacyjny, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie do pracy w projekcie. Na podstawie otrzymanej listy rankingowej na stanowisko post-doca zostanie rekomendowany kandydat z najwyższą liczbą punktów. W przypadku rezygnacji w/w kandydata, Komisja może zarekomendować kolejną osobę z listy rankingowej lub powtórzyć konkurs.
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres:  , załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF. Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą w Zabrzu NIP: 648-000-67-20, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 41-819 Zabrze, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.”


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o pracę dotyczącej realizacji projektu nr umowy: UMO-2021/41/B/NZ9/03765 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B, c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Dane będą przetwarzane do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

head

  INSTYTUT  PODSTAW  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA

Polskiej Akademii Nauk

przy współpracy z naukową siecią tematyczną

Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu AIRCLIM-NET

zapraszają do udziału

w EDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ

XII KONFERENCJI NAUKOWEJ

OCHRONA  POWIETRZA  W  TEORII  I  PRAKTYCE

 

Zakopane

18-21 października 2022 r.

Komunikat nr 2

 

W ślad za Komunikatem nr 1 uprzejmie informujemy, że Konferencja odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami w Zakopanem. Przyjazd uczestników planujemy w dniu 18.10.22 r. w godzinach popołudniowych. Wyjazd w dniu 21.10.22 r. po śniadaniu. Koszt uczestnictwa wynosi 1850 zł i obejmuje: opłatę konferencyjną wraz z materiałami, 3 noclegi (w pokoju dwuosobowym)  oraz wyżywienie. Koszt pobytu osoby towarzyszącej wynosi 1000 zł. Koszt uczestnictwa wzrasta do 2050 zł w przypadku zamieszkania w pokoju jednoosobowym. Koszt stanowiska dla wystawców dodatkowo płatny 1000 zł netto.

Prosimy o zgłaszanie udziału i nadesłanie wypełnionej karty uczestnictwa w terminie do
30 maja 2022 r.

Opłatę prosimy wnieść w terminie do 30 maja 2022r. na konto IPIŚ PAN nr:

20 1130 1091 0003 9111 7820 0001

 z dopiskiem KONFERENCJA i nazwiskiem uczestnika.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Patrycja Rogula – Kopiec - przewodniczący (IPIŚ PAN)

dr inż. Kamila Widziewicz – Rzońca – sekretarz (IPIŚ PAN)

mgr inż. Katarzyna Janoszka (IPIŚ PAN)

mgr inż. Piotr Kowalczyk (IPIŚ PAN)

mgr Krzysztof Słaby (IPIŚ PAN)

lic. Monika Błaszczak (IPIŚ PAN)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka, IPIŚ PAN – przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PGd

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, P.W.

dr inż. Krzysztof Klejnowski, IPIŚ PAN

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska,  prof. SGSP

dr hab. inż. Izabela Sówka , prof.  P.Wr.

dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ

dr hab. Iwona S. Stachlewska U.W.

prof. Tatiana Chubina - Czerkaski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla, Ukraina

dr inż. Stefan Wischhusen – Politechnika Hamburg; XRG Simulation GmbH, Niemcy

mgr inż. Martin Schubert - MLU-Recordum Environmental Monitoring Solutions GmbH, Austria

inż.  Ludovit Balco - BioWell s. r. o., Słowacja

prof. Edward MUNTEAN - Uniwersytet Nauk Rolniczych i Medycyny Weterynaryjnej w Cluj Napoca, Rumunia

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

Nasza siedziba