Praca

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 

Stanowisko objęte konkursem:
Stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych


Dziedzina i dyscyplina naukowa:
Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska


Wymagania w zakresie dorobku naukowego oraz doświadczenia zawodowego:
Kandydat powinien posiadać:

 • tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • dorobek badawczy i publikacyjny oraz doświadczenie w badaniach w zakresie:
 • doświadczenia w badaniach związanych z usuwaniem zanieczyszczeń z wód i ścieków metodami sorpcji z wykorzystaniem surowców naturalnych i odpadowych,
 • identyfikacji mikrozanieczyszczeń w środowisku wodno-glebowym (nanocząstki metali i tlenków metali),
 • wpływu zanieczyszczeń na wybrane elementy środowiska (wody powierzchniowe i podziemne, gleby, grunty),


Ponadto kandydat powinien legitymować się:

 • doświadczeniem w prowadzeniu zespołów badawczych,
 • publikacjami w liczących się czasopismach naukowych,
 • doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (projekty badawcze krajowe, projekty badawcze unijne, badania statutowe, badania własne, badania na rzecz jednostek gospodarczych).
 • wypromowaniem, co najmniej jednego doktora po uzyskaniu tytułu profesora,
 • recenzjami prac doktorskich i habilitacyjnych, prac zwartych, artykułów, prac studialnych i innych,   
 • uczestniczeniem w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, sympozjach, organizacjach krajowych i międzynarodowych, towarzystwach naukowych),

Wymagane dokumenty i załączniki:

 • podanie skierowane do Dyrektora,
 • życiorys naukowy,
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
 • odpis postanowienia o nadaniu tytułu profesora,
 • wykaz najważniejszych publikacji,
 • wykaz wypromowanych doktorów i otwartych przewodów doktorskich oraz recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych,
 • informację dotyczącą aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe.

Warunki mieszkaniowe: Instytut nie zapewnia mieszkania

Czas trwania konkursu: 4 tygodnie od daty ogłoszenia

Adres nadsyłania zgłoszeń: IPIŚ PAN 41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Sposób powiadomienia o wynikach: Strona internetowa Instytutu www.ipis.zabrze.pl, tablica ogłoszeń Instytutu, strona www.bip.nauka.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 marca 2017 r.

KONKURS ZAKOŃCZONY/ROZSTRZYGNIĘTY

Nasza siedziba