Praca

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Adiunkta w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 

Stanowisko objęte konkursem
Stanowisko adiunkta w Zakładzie Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód

Dziedzina i dyscyplina naukowa
Nauki Techniczne, dyscyplina- inżynieria Środowiska

Wymagania w zakresie dorobku naukowego oraz doświadczenia zawodowego
Kandydat powinien posiadać:

  • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
  • udokumentowane doświadczenie w badaniach jakości, ochrony, racjonalnego wykorzystania zasobów wód powierzchniowych,
  • udokumentowane doświadczenie i dorobek w zakresie stanu jakości wód i osadów dennych antropogenicznych zbiorników wodnych,
  • udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu i kierowaniu projektami badawczymi.

Wymagane dokumenty i załączniki

  • podanie skierowane do Dyrektora,
  • życiorys naukowy,
  • odpis dyplomu o uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
  • wykaz publikacji

 

Warunki mieszkaniowe: Instytut nie zapewnia mieszkania

Czas trwania konkursu: 4 tygodnie od czasu ogłoszenia

Adres nadsyłania zgłoszeń: IPIŚ PAN 41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Sposób powiadomienia o wynikach: Strona internetowa Instytutu www.ipis.zabrze.pl, tablica ogłoszeń Instytutu, strona www.bip.nauka.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 marca 2017 r.

KONKURS ZAKOŃCZONY/ROZSTRZYGNIĘTY

Nasza siedziba