Praca

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

Wymagania dla Kandydatów

Stanowisko objęte konkursem:

Stanowisko adiunkta w Zakładzie Magnetyzmu Środowiska i Rekultywacji

 

Dziedzina i dyscyplina naukowa:

                Nauki o Ziemi i środowisku (geologia)

                               

Wymagania w zakresie dorobku naukowego oraz doświadczenia zawodowego:

 • Stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii lub geofizyki.
 • Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu magnetyzmu środowiska bądź rekultywacji.
 • Praktyczna znajomość podstawowych metod i technik pomiarowych (terenowych i laboratoryjnych) z zakresu magnetyzmu środowiska oraz obsługi podstawowych urządzeń pomiarowych (MS2/MS3 Bartington, SM30, SM-400, Grad601).
 • Umiejętność korzystania ze specjalistycznego oprogramowania (Surfer, MapInfo, Statistica, Cureval).
 • Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym.
 • Doświadczenie w pracy zespołowej w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego.
 • Prawo jazdy kategorii „B”.
 • W przypadku Kandydatów (obcokrajowców) dobra znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie).

Warunki mieszkaniowe:

Instytut nie zapewnia mieszkania

Wymagane dokumenty i załączniki:

 • Życiorys naukowy.
 • List motywacyjny.
 • Odpis dyplomu lub zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia doktora.
 • Potwierdzenie udziału w projektach badawczych bądź rekultywacyjnych (oświadczenie kierownika projektu).
 • Opinia kierownika Zakładu lub promotora pracy doktorskiej.

Czas trwania konkursu:

05.10.2020 - 03.11.2020

Adres nadsyłania zgłoszeń:

IPIŚ PAN, 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej-Curie 34

Sposób powiadomienia o wynikach

Strona internetowa Instytutu www.ipis.zabrze.pl, tablica ogłoszeń Instytutu, strona www.bip.nauka.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 listopada 2020 r.

Nasza siedziba