Praca

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Konkurs otwarty na stanowisko profesora w Zakładzie Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

 

Dyrektor

Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

Ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

Profesora w dziedzinie nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych

Warunkami przystąpienia do konkursu są: tytuł profesora nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych, dorobek badawczy i publikacyjny oraz doświadczenie w badaniach w zakresie inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem:

- usuwania zanieczyszczeń z wód i ścieków metodami sorpcji z wykorzystaniem surowców naturalnych i odpadowych,

- mechanizmu wiązania zanieczyszczeń przez kompleks sorpcyjny sorbentów i ich podatności na uwalnianie,

- wpływu właściwości teksturalnych, fizykochemicznych i chemicznych materiałów na ich zdolności sorpcyjne,

- identyfikacji mikrozanieczyszczeń i ich zachowania się w środowisku wodno-glebowym (nanocząstki metali i tlenków metali),

- wpływu zanieczyszczeń na wybrane elementy środowiska (wody powierzchniowe i podziemne, gleby, grunty),

Ponadto kandydat powinien legitymować się:

- doświadczeniem w prowadzeniu zespołów badawczych,

- publikacjami w liczących się czasopismach naukowych,

- doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (projekty badawcze krajowe, projekty badawcze unijne, badania statutowe, badania własne, badania na rzecz jednostek gospodarczych).

- wypromowaniem, co najmniej jednego doktora po uzyskaniu tytułu profesora,

- recenzjami prac doktorskich i habilitacyjnych, prac zwartych, artykułów, prac studialnych i innych),  

- uczestniczeniem w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, sympozjach, organizacjach krajowych i międzynarodowych, towarzystwach naukowych),

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • podanie skierowane do Dyrektora,
  • życiorys naukowy, informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
  • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, odpis postanowienia o nadaniu tytułu naukowego,
  • wykaz najważniejszych publikacji,
  • wykaz wypromowanych doktorów i otwartych przewodów doktorskich oraz recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych,
  • informację dotyczącą aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe.

Czas trwania konkursu:

05.10.2020 - 03.11.2020

Adres nadania zgłoszeń:

IPIŚ PAN 41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34.

Sposób powiadomienia o wynikach:

Strona internetowa Instytutu: www.ipis.pan.pl, tablica ogłoszeń, www.bip.nauka.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 listopada 2020 r.

Instytut nie zapewnia mieszkania

Nasza siedziba