Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 18 do 21 października 2017 r. X Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE.

Nawiązując do rozpoczętego w 1996 r. cyklu konferencji naukowych poświęconych ochronie powietrza zamierzamy zorganizować spotkanie środowiskowe badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalności w tej problematyce. Prosimy o zarezerwowanie w swoich planach czasu na to spotkanie i na przygotowanie wystąpień.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie: zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających powietrze, alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii energetycznych oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu.

Aktualizacja 13 czerwca 2017r. 

Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji. Informacja o kwalifikacji zgłoszonych abstraktów zostanie przesłana Państwu wiadomością email do dnia 15 czerwca 2017r.

Językiem konferencji jest język polski; książka abstraktów również zostanie wydana w języku polskim. Niemniej pełne teksty publikacji przygotować należy w języku angielskim. 

Wszystkie prace, poddane będą recenzji i po otrzymaniu dwóch pozytywnych opinii zostaną opublikowane na portalu E3S Web (15pkt MNiSW). Wszystkie teksty muszą zostać przygotowane według wytycznych podanych na stronie internetowej https://www.e3s-conferences.org/for-authors/instructions-for-authors. Do tekstów prosimy dołączyć oświadczenia autorów (plik do pobrania na stronie) https://www.e3s-conferences.org/for-authors/license-agreement Teksty, które nie będą przygotowane zgodnie z tymi wytycznymi nie będą procedowane. Wszystkie prace należy przygotować i przesłać na adres mailowy konferencji do dnia 15 listopada 2017 roku. Komitet Naukowy rozważy wybranie kilku z pośród wszystkich nadesłanych prac do opublikowania w jednym ze wskazanym we wcześniejszych komunikatach czasopismach z listy filadelfijskiej (IF). O decyzji komitetu naukowego, jak również o konieczności sformatowania prac pod wymogi konkretnych czasopism, Autorzy wybranych prac poinformowani zostaną odrębną wiadomością e-mail.

Autorów referatów informujemy, że czas przeznaczony na ich prezentację wynosi 15 min. Czas przeznaczony na wygłoszenie komunikatu wynosi 10 min.
Wystąpienia w wersji multimedialnej należy przygotować w aplikacji Power Point XP z pakietu Office XP Professional. Wymiary tablicy przeznaczonej do zawieszenia posteru wynoszą: wysokość – 86 cm, szerokość – 116 cm.

Konferencja odbędzie się w Domu Wypoczynkowym „BEL-AMI” w Zakopanem, ul. Goszczyńskiego 24. Lokalizację DW i trasę dojazdu można znaleźć na stronie internetowej DW (https://belami-zakopane.pl/pl/).

Biuro Konferencji rozpocznie pracę 18 października o godz. 16. Otwarcie obrad Konferencji nastąpi 19 października o godz. 9. Szczegółowy program Konferencji zostanie nadesłany do końca czerwca.

Aktualizacja: 2 marca 2017r.

Uprzejmie informujemy, że Konferencja odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami w Zakopanem. Przyjazd uczestników planujemy w dniu 18.10.17 r. w godzinach popołudniowych. Wyjazd w dniu 21.10.17 r. po śniadaniu. Koszt uczestnictwa wynosi 1500 zł i obejmuje: opłatę konferencyjną wraz z materiałami, druk artykułów w czasopismach z listy A lub B, 3 noclegi (w pokoju dwuosobowym) oraz wyżywienie. Koszt ten wzrasta do 1800 zł w przypadku zamieszkania w pokoju jednoosobowym. Organizatorzy informują, że pokoje jednoosobowe mogą się znajdować w sąsiednich obiektach.

Opłatę prosimy wnieść w terminie do 30 czerwca 2017 r. na konto IPIŚ PAN:
20 1130 1091 0003 9111 7820 0001 Bank BGK O/Katowice
z dopiskiem KONFERENCJA i nazwiskiem uczestnika.

Prosimy o zgłaszanie udziału i nadesłanie wypełnionej karty uczestnictwa w terminie do  31 marca 2017 r. Autorów referatów, komunikatów i posterów prosimy o załączenie streszczenia o objętości nie przekraczającej jednej strony formatu A4 w formie wydruku lub jako e-mail ().

Informację o zakwalifikowaniu zgłoszonych propozycji wraz z wymogami wydawniczymi Autorzy otrzymają do końca maja 2017 r. wraz z późniejszym komunikatem.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać na adres:

Komitet Organizacyjny X Konferencji Naukowej
OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze.

Zapytania w sprawie Konferencji można kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej. Informacje telefoniczne udziela dr inż. Kamila Widziewicz lub (32) 2716481 w. 213, e-mail:

 

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka i Dr inż. Krzysztof Klejnowski

Organizator: 
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 
przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET

Komitet organizacyjny: 
Dr inż. Krzysztof Klejnowski, IPIŚ PAN – przewodniczący
Dr inż. Kamila Widziewicz – sekretarz 
Mgr inż. Patrycja Rogula-Kopiec – członek 
Mgr inż. Bogusław Komosiński – członek

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka – przewodniczący 
Prof. dr hab. Jan Konieczyński – przewodniczący honorowy
Prof. dr hab. Lucyna Falkowska, U.Gd.
Dr inż. Janina Fudała, IETU
Prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka, P.Cz.
Dr inż. Krzysztof Klejnowski, IPIŚ PAN
Dr hab. inż. Grzegorz Majewski, SGGW
Prof. dr hab. inż. Marian Mazur, AGH
Dr hab. Józef Pastuszka, Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, P.W. 
Dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, IPIŚ PAN
Dr hab. inż. Izabela Sówka, P.Wr.

Nasza siedziba