Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 18 do 21 października 2017 r. X Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE.


Komunikat nr 3

Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji. Informacja o kwalifikacji zgłoszonych abstraktów zostanie przesłana Państwu wiadomością email do dnia 15 czerwca 2017r.

Językiem konferencji jest język polski; książka abstraktów również zostanie wydana w języku polskim. Niemniej pełne teksty publikacji przygotować należy w języku angielskim.

Wszystkie prace, poddane będą recenzji i po otrzymaniu dwóch pozytywnych opinii zostaną opublikowane na portalu E3S Web (15pkt MNiSW). Wszystkie teksty muszą zostać przygotowane według wytycznych podanych na stronie internetowej https://www.e3s-conferences.org/for-authors/instructions-for-authors

Do tekstów prosimy dołączyć oświadczenia autorów (plik do pobrania na stronie) https://www.e3s-conferences.org/for-authors/license-agreement

Teksty, które nie będą przygotowane zgodnie z tymi wytycznymi nie będą procedowane. Wszystkie prace należy przygotować i przesłać na adres mailowy konferencji do dnia 15 listopada 2017 roku.

Komitet Naukowy rozważy wybranie kilku z pośród wszystkich nadesłanych prac do opublikowania w jednym ze wskazanym we wcześniejszych komunikatach czasopismach z listy filadelfijskiej (IF). O decyzji komitetu naukowego, jak również o konieczności sformatowania prac pod wymogi konkretnych czasopism, Autorzy wybranych prac poinformowani zostaną odrębną wiadomością e-mail.

Autorów referatów informujemy, że czas przeznaczony na ich prezentację wynosi 15 min. Czas przeznaczony na wygłoszenie komunikatu wynosi 10 min.
Wystąpienia w wersji multimedialnej należy przygotować w aplikacji Power Point XP z pakietu Office XP Professional. Wymiary tablicy przeznaczonej do zawieszenia posteru wynoszą: wysokość – 86 cm, szerokość – 116 cm.

Konferencja odbędzie się w Domu Wypoczynkowym „BEL-AMI” w Zakopanem, ul. Goszczyńskiego 24. Lokalizację DW i trasę dojazdu można znaleźć na stronie internetowej DW (https://belami-zakopane.pl/pl/).

Biuro Konferencji rozpocznie pracę 18 października o godz. 16. Otwarcie obrad Konferencji nastąpi 19 października o godz. 9. Szczegółowy program Konferencji zostanie nadesłany do końca czerwca.

Opłatę prosimy wnieść w terminie do 30 czerwca 2017 r. na konto IPIŚ PAN nr:
20 1130 1091 0003 9111 7820 0001 bank BGK O/Katowice
z dopiskiem KONFERENCJA i nazwiskiem uczestnika.


Dodatkowych informacji udziela dr inż. Kamila Widziewicz lub (32) 2716481 w. 213,
e-mail: oraz .

W imieniu organizatorów
Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka i Dr inż. Krzysztof Klejnowski

 

Nasza siedziba