Przebieg postępowań

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska na podstawie Decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-VI-U-Dr 170/2017 z dnia 25.09.2017.

 

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

Zgodnie z pkt. 4 Zasad przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 023-5/2018 z dnia 18.01.2018), warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch publikacji naukowych w tym, jedna w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (lista A MNiSW).

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia Dyrektorowi Instytutu wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego zawierający:

 • proponowany temat, tezę pracy i koncepcję rozprawy doktorskiej;
 • propozycję promotora,
 • propozycję egzaminu dyscypliny podstawowej i dodatkowej,
 • oświadczenie o nieubieganiu się o wszczęcie przewodu doktorskiego w innej jednostce lub informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie,
 • zobowiązanie do pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego przez pracodawcę (nie dotyczy pracowników IPIŚ PAN)

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, w postępowaniu prowadzonym w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, powinna postępować w sposób zgodny z:

 • Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm.);
 • Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 poz. 1586);
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1219).

 

PRZEBIEG PRZEWODU DOKTORSKIEGO W IPIŚ PAN:

 1. Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z kompletem dokumentów.
 2. Otwarte seminarium naukowe Instytutu.
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora.
 4. Złożenie pracy doktorskiej przez Kandydata.
 5. Wybór recenzentów, powołanie komisji doktorskiej oraz wyznaczenie komisji egzaminacyjnych.
 6. Oczekiwanie na recenzje.
 7. Egzaminy doktorskie.
 8. Wyznaczenie terminu obrony.
 9. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
 10. Wypełnienie przez osobę, której nadano stopień naukowy doktora, pliku SYNABA i przesłanie go do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

 

Nasza siedziba