Wykaz dokumentów

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

  1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (Załącznik 1);
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżynieria lub innego równoważnego zgodnie z art. 191a ust, 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym lub zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy o stopniach naukowych;
  3. Propozycja tematu, tezy pracy i koncepcja rozprawy doktorskiej;
  4. Propozycja osoby do pełnienia funkcji promotora, a w określonych przypadkach propozycja osób do pełnienia funkcji drugiego promotora (interdyscyplinarna rozprawa doktorska), kopromotora (wspólny przewód doktorski) lub promotora pomocniczego;
  5. Propozycja dyscypliny podstawowej i dodatkowej egzaminu doktorskiego;
  6. Opis przebiegu pracy zawodowej, w tym wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
  7. Oświadczenie o nie ubieganiu się o wszczęcie przewodu doktorskiego w innej jednostce lub informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie (Załącznik 2);
  8. Zobowiązanie do pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego przez pracodawcę (nie dotyczy pracowników IPIŚ PAN) (Załącznik 3).

Nasza siedziba