Prace i Studia

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

 • Instrukcje dla autorów [pobierz]
 • Procedura recenzowania monografii [pobierz]

 

Publikacje w serii monografii naukowych: Prace i Studia  drukowane są od lutego 1969 r. Należą do nich: rozprawy habilitacyjne, monografie profesorskie i inne.

 • Vol. 93, Anna Starzewska-Sikorska (Ed.): Integrated environmental management of land and soil in European urban areas, IPIŚ PAN Zabrze, 2021, ss 178, PL ISSN 0202-4112, ISBN 978-83-60877-19-7 [pełny tekst]

 • Vol. 92, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak: Studium funkcjonowania i skuteczności strategicznych ocen oddziaływania na środowisko na wybranych przykładach, IPIŚ PAN Zabrze, 2021, ss 189, PL ISSN 0208-4112, ISBN 978-83-60877-18-0 [pełny tekst]

 • vol 91. Maciej Kostecki, Alina Pohl, Eligiusz Kowalski: Zbiornik zaporowy „Blachownia”. Studium limnologiczne w aspekcie rekultywacji, Zabrze 2020, ss. 131 [pełny tekst]

 • vol 90. Ewelina Wikarek-Paluch, Czesława Rosik-Dulewska: Biodostępność wybranych zanieczyszczeń w gruntach zdegradowanych chemicznie. Zabrze, 2020 ss. 190 [pełny tekst]

 • vol 89 Justyna Gorgoń (red.): Obszary miejsko-przemysłowe wobec zmian klimatu na przykładzie miast centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zabrze, 2019 ss. 184 [pełny tekst]

 • vol 88 Eligiusz Kowalski: Odzysk azotu amonowego ze ścieków metodą strąceniową. IPIŚ PAN, Zabrze 2018, ss. 115 [pełny tekst]
 • vol 87 Czesława Rosik-Dulewska, Katarzyna Nocoń,Urszula Karwaczyńska: Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku. IPIŚ PAN, Zabrze 2016, ss. 188 [link]

 • vol 86 Franciszek Pistelok: Analiza wpływu zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych na stan czystości wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Przemszy. IPIŚ PAN, Zabrze 2016, ss. 156 [pełny tekst]

 • vol 85 Jan Konieczyński, Monika Fabiańska, Barbara Kozielska,Bogusław Komosiński, Ewelina Cieślik, Tomasz Konieczny: Geochemiczne badania nad występowaniem i pochodzeniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym i gazach odlotowych. IPIŚ PAN, Zabrze 2016, ss. 164 [pełny tekst]
 • vol 84 Maciej Kostecki: Rekultywacja antropogenicznego zbiornika wodnego Pławniowice metodą usuwania hypolimnionu - studium limnologiczne [pełny tekst]
 • vol 83 Joanna Kyzioł-Komosińska, Magdalena Pająk: Usuwanie barwników z wód i ścieków metoda sorpcji na neogeńskich iłach smektytowych. IPIŚ PAN, Zabrze 2012, ss. 122 [summary] [streszczenie] [pełny tekst]
 • vol 82 Bożena Mrowiec: Wpływ wybranych węglowodorów aromatycznych (PTX) na oczyszczanie ścieków. IPIŚ PAN, Zabrze 2012, ss. 195 [summary] [streszczenie]
 • vol 81 Marzena Rachwał, Zygmunt Strzyszcz: Wpływ przemysłu koksochemicznego na podatność magnetyczną gleb oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich w glebach. IPIŚ PAN, Zabrze 2012, ss. 110 [summary] [streszczenie]
 • vol 80 Wioletta Rogula-Kozłowska, Józef Stefan Pastuszka, Ewa Talik: Właściwości aerozolu ze źródeł komunikacyjnych. IPIŚ PAN, Zabrze 2011, ss. 111 [summary] [streszczenie]
 • vol 79 Jan Konieczyński (red.): Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji. IPIŚ PAN, Zabrze 2010, ss. 150 [text][summary]

 • vol 78 Zygmunt Strzyszcz, Marzena Rachwał: Zastosowanie magnetometrii do monitoringu i oceny ekologicznej gleb na obszarach objętych wpływem emisji przemysłowych. IPIŚ PAN, Zabrze 2010, ss. 90 [text][summary]

 • vol 77 Rajmund Michalski (red.): Chromatografia jonowa. Stan obecny i perspektywy rozwojowe. IPIŚ PAN, Zabrze 2009, ss. 164.

 • vol 76 Jarosław Sławiński: Wpływ intensywności gospodarowania i uproszczeń upraw gleby na wschody chwastów. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 118.

 • vol 75 Joanna Kyzioł-Komosińska, Leszek Kukułka: Wykorzystanie kopalin towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych do usuwania metali ciężkich z wód i ścieków. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 152. [summary] [streszczenie] [text]

 • vol 74 Rajmund Michalski (red.): Zastosowania chromatografii jonowej w analityce środowiskowej. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 136. [spis treści]

 • vol 73 Stanisław Hławiczka: Rtęć w środowisku atmosferycznym. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 158. [summary] [streszczenie]

 • vol 72 Jerzy Mazierski: Określenie statycznych i dynamicznych właściwości ciągłej hodowli biomasy w obecności kadmu jako inhibitora. IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 96. [summary] [streszczenie]

 • vol 71 Maciej Kostecki: Bioakumulacja metali ciężkich w wybranych elementach antropogenicznych ekosystemów wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. IPIŚ PAN, Zabrze 2007, ss. 88. [summary] [streszczenie]

 • vol 70 Rajmund Michalski (red.): Chromatografia jonowa – nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach. IPIŚ PAN, Zabrze 2007, ss. 138.  [spis treści]

 • vol 69 Paweł Licznar, Janusz Łomotowski: Rainfall kinetic energy measurements with impactometer implementation. IPIŚ PAN, Zabrze 2007, ss. 70. [summary] [streszczenie]

 • vol 68. Maciej Kostecki, Marek Tuszyński: Radioizotopy w osadach dennych wybranych zbiorników antropogenicznych Górnego Śląska. IPIŚ PAN, Zabrze 2007. [summary] [streszczenie]

 • vol 67. Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara, Krzysztof Kuczewski: Wpływ zbiorników wstępnych na zmiany jakości wód retencjonowanych w zbiornikach głównych. IPIŚ PAN, Zabrze 2006, ss. 122. [summary] [streszczenie]

 • vol 66. Jan Konieczyński (red.): Emisja zanieczyszczeń z kotłów fluidalnych. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 136. [summary] [streszczenie]

 • vol 65.Maciej Kostecki, Maria Krodkiewska: Zbiornik „Paprocany” Limnologia – Hydrobiologia. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 102.ss. 164. [summary] [streszczenie]

 • vol 64. Magdalena Żak, Jan Konieczyński, Krzysztof Klejnowski: Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, [summary] [streszczenie]

 • vol 63. Grzegorz Kusza, Zygmunt Strzyszcz: Rezerwaty leśne Opolszczyzny – stan i technogenne zagrożenia. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 156. [summary] [streszczenie]

 • vol 62. Rajmund Michalski: Nowe rozwiązania w zakresie analityki specjacyjnej bromków/bromianów(V) oraz chromu(III)/chromu(VI) w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii jonowej. IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 116. [summary] [streszczenie]

 • vol 61. Zygmunt Strzyszcz, Zdzisław Harabin: Rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie zwałowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego, IPIŚ PAN, Zabrze 2004, [summary] [streszczenie]

 • vol 60. Zygmunt Strzyszcz: Ocena przydatności i zasady stosowania różnorodnych odpadów do rekultywacji zwałowisk oraz terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. IPIŚ PAN, Zabrze 2004, ss. 82. [summary] [streszczenie]

 • vol 59. Tadeusz Magiera: Wykorzystanie magnetometrii do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów jeziornych. IPIŚ PAN, Zabrze 2004, ss. 130. [summary] [streszczenie]

 • vol 58. Czesława Rosik-Dulewska (red.): Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych. IPIŚ PAN, Zabrze 2003, ss. 120. [summary] [streszczenie]

 • vol 57. Maciej Kostecki: Alokacja i przemiany wybranych zanieczyszczeń w zbiornikach zaporowych hydrowęzła rzeki Kłodnicy i Kanale Gliwickim. IPIŚ PAN, Zabrze 2003, ss. 124. [summary] [streszczenie]

 • vol 56. Jacek M. Łączny, Marcin Adamski: Model matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko. Ossolineum, Wrocław 2002, ss. 108. [summary] [streszczenie]


<-- do góry

Nasza siedziba