Homepage

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

Treść ogłoszenia

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osoby ubiegajacej się o zatrudniene

Wynik rekrutacji:

Informujemy, że na stanowisko informatyka w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu została wybrana kandydatura Pani Kariny Jean Książek

Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

Ogłasza konkurs otwarty na stanowisko  adiunkt

Treść konkursu - plik pdf

Rozstrzygnięcie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

Wymagania dla Kandydatów

Stanowisko objęte konkursem:

Stanowisko adiunkta w Zakładzie Magnetyzmu Środowiska i Rekultywacji

 

Dziedzina i dyscyplina naukowa:

                Nauki o Ziemi i środowisku (geologia)

                               

Wymagania w zakresie dorobku naukowego oraz doświadczenia zawodowego:

 • Stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii lub geofizyki.
 • Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu magnetyzmu środowiska bądź rekultywacji.
 • Praktyczna znajomość podstawowych metod i technik pomiarowych (terenowych i laboratoryjnych) z zakresu magnetyzmu środowiska oraz obsługi podstawowych urządzeń pomiarowych (MS2/MS3 Bartington, SM30, SM-400, Grad601).
 • Umiejętność korzystania ze specjalistycznego oprogramowania (Surfer, MapInfo, Statistica, Cureval).
 • Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym.
 • Doświadczenie w pracy zespołowej w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego.
 • Prawo jazdy kategorii „B”.
 • W przypadku Kandydatów (obcokrajowców) dobra znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie).

Warunki mieszkaniowe:

Instytut nie zapewnia mieszkania

Wymagane dokumenty i załączniki:

 • Życiorys naukowy.
 • List motywacyjny.
 • Odpis dyplomu lub zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia doktora.
 • Potwierdzenie udziału w projektach badawczych bądź rekultywacyjnych (oświadczenie kierownika projektu).
 • Opinia kierownika Zakładu lub promotora pracy doktorskiej.

Czas trwania konkursu:

05.10.2020 - 03.11.2020

Adres nadsyłania zgłoszeń:

IPIŚ PAN, 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej-Curie 34

Sposób powiadomienia o wynikach

Strona internetowa Instytutu www.ipis.zabrze.pl, tablica ogłoszeń Instytutu, strona www.bip.nauka.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 listopada 2020 r.

Konkurs otwarty na stanowisko profesora w Zakładzie Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

 

Dyrektor

Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

Ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

Profesora w dziedzinie nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych

Warunkami przystąpienia do konkursu są: tytuł profesora nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych, dorobek badawczy i publikacyjny oraz doświadczenie w badaniach w zakresie inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem:

- usuwania zanieczyszczeń z wód i ścieków metodami sorpcji z wykorzystaniem surowców naturalnych i odpadowych,

- mechanizmu wiązania zanieczyszczeń przez kompleks sorpcyjny sorbentów i ich podatności na uwalnianie,

- wpływu właściwości teksturalnych, fizykochemicznych i chemicznych materiałów na ich zdolności sorpcyjne,

- identyfikacji mikrozanieczyszczeń i ich zachowania się w środowisku wodno-glebowym (nanocząstki metali i tlenków metali),

- wpływu zanieczyszczeń na wybrane elementy środowiska (wody powierzchniowe i podziemne, gleby, grunty),

Ponadto kandydat powinien legitymować się:

- doświadczeniem w prowadzeniu zespołów badawczych,

- publikacjami w liczących się czasopismach naukowych,

- doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (projekty badawcze krajowe, projekty badawcze unijne, badania statutowe, badania własne, badania na rzecz jednostek gospodarczych).

- wypromowaniem, co najmniej jednego doktora po uzyskaniu tytułu profesora,

- recenzjami prac doktorskich i habilitacyjnych, prac zwartych, artykułów, prac studialnych i innych),  

- uczestniczeniem w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, sympozjach, organizacjach krajowych i międzynarodowych, towarzystwach naukowych),

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie skierowane do Dyrektora,
 • życiorys naukowy, informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, odpis postanowienia o nadaniu tytułu naukowego,
 • wykaz najważniejszych publikacji,
 • wykaz wypromowanych doktorów i otwartych przewodów doktorskich oraz recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych,
 • informację dotyczącą aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe.

Czas trwania konkursu:

05.10.2020 - 03.11.2020

Adres nadania zgłoszeń:

IPIŚ PAN 41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34.

Sposób powiadomienia o wynikach:

Strona internetowa Instytutu: www.ipis.pan.pl, tablica ogłoszeń, www.bip.nauka.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 listopada 2020 r.

Instytut nie zapewnia mieszkania

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

Wymagania dla kandydatów

 

 

Stanowisko objęte konkursem:

- Stanowisko adiunkta w Zakładzie Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych

Dziedzina i dyscyplina naukowa:

- Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wymagania w zakresie dorobku naukowego oraz doświadczenia zawodowego:

Kandydat powinien posiadać:

- stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii; doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku; doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska lub doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

- udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wód i ścieków metodami sorpcji,

- doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych nad zdolnościami sorpcyjnymi materiałów różnego pochodzenia,

- umiejętność interpretacji wyników badań składu mineralnego, grup funkcyjnych i morfologii powierzchni minerałów, skał i odpadów stałych, oraz umiejętność określenia wpływu tych właściwości na zdolności sorpcyjne,

- doświadczenie w przygotowaniu i kierowaniu projektami badawczymi,

- umiejętność korzystania z programów komputerowych (arkuszy kalkulacyjnych, programów graficznych),

- praktyczna znajomość języka angielskiego,

- prawo jazdy kategorii „B”.

Warunki mieszkaniowe:

Instytut nie zapewnia mieszkania

Wymagane dokumenty i załączniki:

- Podanie skierowane do dyrektora Instytutu

- Życiorys naukowy i wykaz publikacji

- Potwierdzenie nadania stopnia doktora

- Potwierdzenie udziału w projektach badawczych

- Opinia przełożonego lub promotora pracy doktorskiej

 

Czas trwania konkursu:

05.10.2020 - 03.11.2020

Adres nadania zgłoszeń:

IPIŚ PAN 41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34.

Sposób powiadomienia o wynikach:

Strona internetowa Instytutu: www.ipis.pan.pl, tablica ogłoszeń, www.bip.nauka.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 listopada 2020 r.

Aktualności

Our location