Central Laboratory

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

 

 

Head of Laboratory

dr inż. Maciej Chrubasik

tel.: +48 32 271 64 81 wew. 224  mobile:+48 728 413 221
e-mail: 


 

Laboratorium Badawcze IPIŚ PAN

 

Organization


 • mgr inż. Krystyna Janta-Koszuta
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 235,

 

 • mgr inż. Bożena Kubica
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237,

 

 • mgr inż. Zuzanna Bernaś
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 111,

 

 • mgr inż. Paulina Pecyna-Utylska
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237,

 

 • mgr inż. Justyna Klyta
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 111,

 

 • mgr inż. Katarzyna Janoszka
  tel. +48 32 271 64 81 wew. 111,

 

 • inż. Katarzyna Stahl
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237, 

 

 • mgr Katarzyna Grygoyć
   tel. +48 32 271 64 81, wew. 227, 

 

 • mgr inż. Joanna Kernert
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237, 

 


The Institute's Laboratory works in accordance with the PN-EN ISO/IEC 17025 norm. Some analytical procedures are accredited (Accreditation No. AB 950) at the Polish Centre for Accreditation. The scope of the accreditation is being systematically widened.

The Laboratory performs analyses of water, wastewater, and waste and conducts measurements of concentrations of air pollutants--gases and suspended particles. The concentrations of NO, NO2, CO, CO2, SO2 can be measured in atmospheric air as well as at a workplace. By using a portable gas chromatograph, the concentrations and mass stream of benzene, toluene, xylenes, ethylbenzene and total organic carbon can be measured as well. Determinations of granular and chemical composition of dusts are also performed.

The laboratory has--one from among a few in Poland--the ICP MS spectrometer that allows for determination of micro-trace amounts (from 0.01 ppb, 0.01µg/dm3) of majority of elements in water. By using ion chromatography, water can be analyzed for the alkaline inorganic cations, anions, and byproducts of water disinfection.

Elemental components, from sodium to uranium, of geological samples, soils, and waste may be determined by using the energy dispersive X-ray fluorescence technique. The EDXRF technique allows for the quantitative and qualitative analyses of solid, pulverized and collected on filter substrates samples. Environmental samples are quantitatively and qualitatively analyzed for organic compounds by applying gas and high performance liquid chromatography.

certyfikat

 

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20950


 Wykaz metod akredytowanych oraz będących w trakcie procesu akredytacji realizowanych w Laboratorium: 


Prowadzenie prac analitycznych w zakresie powietrza

Gazy odlotowe• Emisja CH4 (z obliczeń)
• Emisja chlorowodoru (z obliczeń)
• Emisja fluorowodoru (z obliczeń)
• Emisja metali As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V (z obliczeń)
• Emisja NO, NO2, SO2, CO, CO2 (z obliczeń)
• Emisja NOx (w przeliczeniu na NO2) (z obliczeń)
• Emisja pyłu (z obliczeń)
• Emisja SO2 (z obliczeń)
• Emisja TVOC (z obliczeń)
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia chlorowodoru
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia dwutlenku siarki
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia fluorowodoru
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu
• Pobieranie próbek pyłu z procesu mokrego gaszenia koksu. Nieizokinetyczna - metoda Mohrhauera
• Stężenie amoniaku - metoda FTIR
• Stężenie dwutlenku siarki - metoda toronowa
• Stężenie dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu - metoda FTIR
• Stężenie metali As, Cd,Co,Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, TI,V - metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)
• Stężenie metanu - metoda FTIR
• Stężenie podtlenku azotu - metoda FTIR
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Stężenie tlenku azotu, tlenków azotu - metoda chemiluminescencyjna

 

• Stężenie tlenu - metoda celi cyrkonowej
• Stężenie tlenu - metoda paramagnetyczna Stężenie masowe ogólnego gazowego węgla organicznego (TVOC) - metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID)
• Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10Pa - metoda spiętrzenia
Automatyczne systemy monitoringu (AMS) E)
• Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych oraz SO2
- metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających
- metoda aspiracyjna z zastosowaniem rurek z sorbentem
• Kalibracja AMS (QAL2) w zakresie: SO2, NO, NOx, O2, CO2, CO, pyłu
• Roczne badanie kontrolne (AST) w zakresie: SO2, NO, NOx, O2, CO2, CO, pyłu
• Stężenie SO2 - metoda toronowa
• Stężenie NO, NOx - metoda chemiluminescencyjna
• Stężenie O2 - metoda paramagnetyczna
• Stężenie CO2 - metoda FTIR
• Stężenie CO - metoda FTIR
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Emisja związków organicznych i SO2 (z obliczeń)
Środowisko ogólne - pyły w gazach odlotowych
• Skład frakcyjny - metoda dyfrakcji promienia laserowego
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Skuteczność odpylania (z obliczeń)
Analizy w powietrzu atmosferycznym w trakcie procedur akredytacyjnych
• Pomiar stężenia NO2 i NO
• Pomiar stężenia CO
• Pomiar stężeń masowych pyłu PM2.5 i PM10

Prowadzenie prac analitycznych w zakresie wód i ścieków

• Pobieranie próbek wód powierzchniowych do badań fizycznych i chemicznych
• Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych - metoda manualna
• Pomiar temperatury pobranej próbki ścieków
• Stężenie metali - metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
• Stężenie pierwiastków Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Cr, Mn, Ba, Rb, Sr, Ag, TI, V - metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)
• Stężenie węgla: węgiel nieorganiczny, węgiel całkowity - metoda spektrofotometrii w zakresie podczerwieni (IR)
• Węgiel organiczny (z obliczeń)
• Przewodność elektryczna właściwa. - metoda konduktometryczna
• pH - metoda potencjometryczna
• Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT - metoda spektrofotometryczna
• Zawiesiny ogólne - metoda wagowa
• Stężenie azotu ogólnego - metoda miareczkowa
• Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Benzo(a)piren Benzo(b)fluoranten • Benzo(k)fluoranten Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)piren - metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)

• Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 - metoda optyczna
• Stężenie fosforu - metoda spektrometryczna
• Stężenie azotu azotynowego - metoda spektrofotometryczna
• Stężenie azotu amonowego - metoda spektrofotometryczna
• Stężenie azotu amonowego - metoda miareczkowa
• Stężenie azotu Kjeldahl’ a - metoda miareczkowa
• Stężenie rtęci - metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS)   Analizy w trakcie procedur akredytacyjnych
• Stężenie nieorganicznych anionów - metoda chromatografii jonowej (IC) – czasowe zawieszenie akredytacji spowodowane zastosowaniem nowego chromatografu
• Stężenie nieorganicznych kationów - metoda chromatografii jonowej (IC) - czasowe zawieszenie akredytacji spowodowane zastosowaniem nowego chromatografu

 

Prowadzenie prac analitycznych w zakresie gleb

• Pobieranie próbek gleby do badań fizycznych i chemicznych
• Zawartość metali Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, - metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
• Zawartość metali Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Fe, Ni, Zn - metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)
• Zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych BTEX metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej (HS-GC-FID)
• Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)- - metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)

 Analizy w trakcie procedur akredytacyjnych
• Stężenie rtęci - metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS)
• Oznaczanie pH
• Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej
• Skład granulometryczny
• Zawartość substancji organicznej
• Cyjanki wolne i kompleksowe
• Zawartość Aa, Se, Ba i Tl
• Suma węglowodorów C6 – C12 (benzyny)
• Suma węglowodorów C12 – C35 (oleje mineralne)
• Chlorofenole i chlorobenzeny
• Węglowodory chlorowane
• Fenole i krezole

Prowadzenie prac analitycznych w zakresie odpadów, pyłów i osadów ściekowych

ODPADY
Zawartość metali Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Co, - metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PYŁY
Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS) OSADY ŚCIEKOWE
Pobieranie próbek osadów ściekowych do badań chemicznych i fizycznych 

 

 LABORATORIUM JEST WYPOSAŻONE W: • Analizator IMR 2000,


• Analizator NO/NOx 350E, Horiba,
• Analizator rtęci, Testchem,
• Analizator SO2 mod.880, Beckman,
• Analizator Testo 350, Testotherm,
• Analizator węgla TOC/EC, 310 MINIFID,
• Analizator węgla TOC-5000A, Shimadzu,
• Aspirator dwukanałowy,
• Chromatograf cieczowy Polaris 2, Varian,
• Chromatograf gazowy Shimadzu (ECD, FID),
• Chromatograf gazowy Shimadzu (MS),
• Chromatograf gazowy, FOTOWAG,2005
• Chromatograf jonowy Dionex,
• Chromatograf jonowy Metrohm,
• Dzielnik gazów wzorcowych,
• Ekstraktor Buchi,
• Fotometr płomieniowy BWB,
• Laserowy licznik cząstek Analysette, Fritsch,
• Mineralizator mikrofalowy AntonPaar,
• Mineralizator mikrofalowy Mars 5X, Varian,
• Młynek wibracyjny,
• Piec laboratoryjny VMK80,
• Prasa ręczna LPR-250
• Pyłomierz automatyczny P10A, ZUH ZAM,
• Spektrometr AAS, Thermo Jarrell,
• Spektrometr AAS Spectra 200, Varian
• Spektrometr EDXRF Epsilon 5 firmy Panalytical,
• Spektrometr ICP OES Optima 2000, Perkin Elmer
• Spektrometr ICP MS 6100 DRC-e firmy Perkin-Elmer z zestawem do specjacji
• Spektrometr UV-Vis Lambda20, Perkin Elmer,
• Spektrometr UV-Vis Carry 50 Scan, Varian
• Stacja uzdatniania wody Millipore,
• Stapiarka Katana, SPEXCertiPrep,
• Wirówka AVANTI J 25, Beckman Coulter,
• Wyparka Buchi R-210,
• Wytrząsarka sitowa, 

<-- do góry

Our location