Laboratorium Badawcze IPIŚ PAN

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

Kierownik Laboratorium

dr inż. Maciej Chrubasik

tel.: +48 32 271 64 81 wew. 224  mobile:+48 728 413 221
e-mail:

Laboratorium Badawcze IPIŚ PAN


Skład osobowy

 • mgr inż. Krystyna Janta-Koszuta
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 235
 • mgr inż. Bożena Kubica
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237
 • mgr inż. Zuzanna Bernaś
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 111
 • mgr inż. Paulina Pecyna
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237
 • mgr inż. Justyna Klyta
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 111
 • mgr inż. Katarzyna Janoszka
  tel. +48 32 271 64 81 wew. 111
 • inż. Katarzyna Stahl
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237
 • mgr Katarzyna Grygoyć
   tel. +48 32 271 64 81, wew. 227  
 • mgr inż. Joanna Kernert
  tel. +48 32 271 64 81, wew. 237

 

Laboratorium Badawcze Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu działa w systemie zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Zadaniem Laboratorium jest wykonywanie analiz rutynowych na potrzeby działalności naukowej wszystkich zakładów naukowych Instytutu, a także analiz prób komercyjnych dostarczanych przez klientów zewnętrznych

Doświadczona kadra, nowoczesna aparatura badawcza, stosowane materiały certyfikowane oraz materiały odniesienia gwarantują najwyższą jakość wykonywanych badań. Potwierdzają to wyniki uzyskiwane przez Laboratorium w ramach krajowych i międzynarodowych badań międzylaboratoryjnych oraz badań biegłości. Na część wykonywanych analiz Laboratorium już posiada akredytację nr AB 950, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

 certyfikat

 

Zobacz pełny zakres akredytacji na stronie www.pca.gov.pl


 Wykaz metod akredytowanych oraz będących w trakcie procesu akredytacji realizowanych w Laboratorium: 


Prowadzenie prac analitycznych w zakresie powietrza

Gazy odlotowe• Emisja CH4 (z obliczeń)
• Emisja chlorowodoru (z obliczeń)
• Emisja fluorowodoru (z obliczeń)
• Emisja metali As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V (z obliczeń)
• Emisja NO, NO2, SO2, CO, CO2 (z obliczeń)
• Emisja NOx (w przeliczeniu na NO2) (z obliczeń)
• Emisja pyłu (z obliczeń)
• Emisja SO2 (z obliczeń)
• Emisja TVOC (z obliczeń)
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia chlorowodoru
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia dwutlenku siarki
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia fluorowodoru
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V
• Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu
• Pobieranie próbek pyłu z procesu mokrego gaszenia koksu. Nieizokinetyczna - metoda Mohrhauera
• Stężenie amoniaku - metoda FTIR
• Stężenie dwutlenku siarki - metoda toronowa
• Stężenie dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu - metoda FTIR
• Stężenie metali As, Cd,Co,Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, TI,V - metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)
• Stężenie metanu - metoda FTIR
• Stężenie podtlenku azotu - metoda FTIR
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Stężenie tlenku azotu, tlenków azotu - metoda chemiluminescencyjna

 

 

• Stężenie tlenu - metoda celi cyrkonowej
• Stężenie tlenu - metoda paramagnetyczna Stężenie masowe ogólnego gazowego węgla organicznego (TVOC) - metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID)
• Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10Pa - metoda spiętrzenia
Automatyczne systemy monitoringu (AMS) E)
• Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych oraz SO2
- metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających
- metoda aspiracyjna z zastosowaniem rurek z sorbentem
• Kalibracja AMS (QAL2) w zakresie: SO2, NO, NOx, O2, CO2, CO, pyłu
• Roczne badanie kontrolne (AST) w zakresie: SO2, NO, NOx, O2, CO2, CO, pyłu
• Stężenie SO2 - metoda toronowa
• Stężenie NO, NOx - metoda chemiluminescencyjna
• Stężenie O2 - metoda paramagnetyczna
• Stężenie CO2 - metoda FTIR
• Stężenie CO - metoda FTIR
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Emisja związków organicznych i SO2 (z obliczeń)
Środowisko ogólne - pyły w gazach odlotowych
• Skład frakcyjny - metoda dyfrakcji promienia laserowego
• Stężenie pyłu - metoda grawimetryczna
• Skuteczność odpylania (z obliczeń)
Analizy w powietrzu atmosferycznym w trakcie procedur akredytacyjnych
• Pomiar stężenia NO2 i NO
• Pomiar stężenia CO
• Pomiar stężeń masowych pyłu PM2.5 i PM10
Prowadzenie prac analitycznych w zakresie wód i ścieków
• Pobieranie próbek wód powierzchniowych do badań fizycznych i chemicznych
• Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych - metoda manualna
• Pomiar temperatury pobranej próbki ścieków
• Stężenie metali - metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
• Stężenie pierwiastków Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Cr, Mn, Ba, Rb, Sr, Ag, TI, V - metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)
• Stężenie węgla: węgiel nieorganiczny, węgiel całkowity - metoda spektrofotometrii w zakresie podczerwieni (IR)
• Węgiel organiczny (z obliczeń)
• Przewodność elektryczna właściwa. - metoda konduktometryczna
• pH - metoda potencjometryczna
• Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT - metoda spektrofotometryczna
• Zawiesiny ogólne - metoda wagowa
• Stężenie azotu ogólnego - metoda miareczkowa
• Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Benzo(a)piren Benzo(b)fluoranten • Benzo(k)fluoranten Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)piren - metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)

• Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 - metoda optyczna
• Stężenie fosforu - metoda spektrometryczna
• Stężenie azotu azotynowego - metoda spektrofotometryczna
• Stężenie azotu amonowego - metoda spektrofotometryczna
• Stężenie azotu amonowego - metoda miareczkowa
• Stężenie azotu Kjeldahl’ a - metoda miareczkowa
• Stężenie rtęci - metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS)   Analizy w trakcie procedur akredytacyjnych
• Stężenie nieorganicznych anionów - metoda chromatografii jonowej (IC) – czasowe zawieszenie akredytacji spowodowane zastosowaniem nowego chromatografu
• Stężenie nieorganicznych kationów - metoda chromatografii jonowej (IC) - czasowe zawieszenie akredytacji spowodowane zastosowaniem nowego chromatografu


Prowadzenie prac analitycznych w zakresie gleb
• Pobieranie próbek gleby do badań fizycznych i chemicznych
• Zawartość metali Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, - metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
• Zawartość metali Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Fe, Ni, Zn - metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)
• Zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych BTEX metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej (HS-GC-FID)
• Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)- - metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)
  Analizy w trakcie procedur akredytacyjnych
• Stężenie rtęci - metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS)
• Oznaczanie pH
• Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej
• Skład granulometryczny
• Zawartość substancji organicznej
• Cyjanki wolne i kompleksowe
• Zawartość Aa, Se, Ba i Tl
• Suma węglowodorów C6 – C12 (benzyny)
• Suma węglowodorów C12 – C35 (oleje mineralne)
• Chlorofenole i chlorobenzeny
• Węglowodory chlorowane
• Fenole i krezole
Prowadzenie prac analitycznych w zakresie odpadów, pyłów i osadów ściekowych
ODPADY
Zawartość metali Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Co, - metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PYŁY
Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS) OSADY ŚCIEKOWE
Pobieranie próbek osadów ściekowych do badań chemicznych i fizycznych 

 LABORATORIUM JEST WYPOSAŻONE W: • Analizator IMR 2000,
• Analizator NO/NOx 350E, Horiba,
• Analizator rtęci, Testchem,
• Analizator SO2 mod.880, Beckman,
• Analizator Testo 350, Testotherm,
• Analizator węgla TOC/EC, 310 MINIFID,
• Analizator węgla TOC-5000A, Shimadzu,
• Aspirator dwukanałowy,
• Chromatograf cieczowy Polaris 2, Varian,
• Chromatograf gazowy Shimadzu (ECD, FID),
• Chromatograf gazowy Shimadzu (MS),
• Chromatograf gazowy, FOTOWAG,2005
• Chromatograf jonowy Dionex,
• Chromatograf jonowy Metrohm,
• Dzielnik gazów wzorcowych,
• Ekstraktor Buchi,
• Fotometr płomieniowy BWB,
• Laserowy licznik cząstek Analysette, Fritsch,
• Mineralizator mikrofalowy AntonPaar,
• Mineralizator mikrofalowy Mars 5X, Varian,
• Młynek wibracyjny,
• Piec laboratoryjny VMK80,
• Prasa ręczna LPR-250
• Pyłomierz automatyczny P10A, ZUH ZAM,
• Spektrometr AAS, Thermo Jarrell,
• Spektrometr AAS Spectra 200, Varian
• Spektrometr EDXRF Epsilon 5 firmy Panalytical,
• Spektrometr ICP OES Optima 2000, Perkin Elmer
• Spektrometr ICP MS 6100 DRC-e firmy Perkin-Elmer z zestawem do specjacji
• Spektrometr UV-Vis Lambda20, Perkin Elmer,
• Spektrometr UV-Vis Carry 50 Scan, Varian
• Stacja uzdatniania wody Millipore,
• Stapiarka Katana, SPEXCertiPrep,
• Wirówka AVANTI J 25, Beckman Coulter,
• Wyparka Buchi R-210,
• Wytrząsarka sitowa, 

<-- do góry

Nasza siedziba