Publikacje naukowe

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

KSIĄŻKI

Michalski R., Eds. Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research, Wiley-Blackwell John Wiley & Sons, Inc. Publisher, (2016), liczba stron 288, ISBN 978-111-886-200-1
Michalski R., Chromatografia jonowa, Warszawa, WNT - grudzień 2015; PWN – 20-16, ISBN 978-83-7926-299-1, liczba stron 343,
Michalski R., Mytych J., Przewodnik po akredytacji laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, Elamed, (2011), ISBN 978-83-61190-24-0, liczba stron 207.
Michalski R., Chromatografia jonowa. Podstawy i zastosowania. SWSZ Katowice, (2011), ISBN 978-83-88789-42-7, liczba stron 198.
Michalski R., Głowala K., Nocoń W., Tyrpień K., Chemia i biochemia dla studentów ochrony środowiska na studiach inżynierskich, SWSZ, Katowice, (2009), ISBN 978-83-88789-27-4, liczba stron 228.
Michalski R., Mytych J., Akredytacja laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 – przewodnik, Elamed, (2008), ISBN 978-83-61190-00-4, liczba stron 136.
Michalski R., Chromatografia jonowa. Podstawy i zastosowania. WN-T, Warszawa, (2005), ISBN 83-204-3136-0, liczba stron 174.


ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH
Michalski R., Principles and Applications of Ion Chromatography [in] Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research, Eds. Michalski R., Wiley-Blackwell John Wiley & Sons, Inc. Publisher, (2016), pp.1-46.
Frenzel W., Michalski R., Sample Preparation Techniques for Ion Chromatography [in] Application of IC-MS and IC-ICP-MS in Environmental Research, Eds. Michalski R., Wiley-Blackwell John Wiley & Sons, Inc. Publisher, (2016), pp. 210-266.
Michalski R., Jablonska, M., Szopa S., Lyko A., Hyphenated methods for speciation analysis, [w] Encyclopedia of Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, Ltd. New York, USA, (2013), DOI: 10.1002/9780470027318.a9291.
Michalski R., Jabłońska M., Szopa S., Role and Importance of Hyphenated Techniques in Speciation Analysis [w] Speciation Studies in Soil, Sediment and Environmental Samples, Eds. Sezgin Bakirdere, Science Publishers/CRC Press/Taylor&Francis Group, (2013), pp.242-265.
Michalski R., Nocoń K., Nocoń W., Promocja kierunku „ochrona środowiska” w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, [w] Innowacyjność kształcenia w zakresie ochrony środowiska, red. E.Sierka i R.Ciepiał, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, (2013), str. 164-175.
Michalski R., Encyclopedia of Chromatography, Ed. J. Cazes, Taylor & Francis, CRC Press, ISBN 978-1-4200-8459-7, Third Edition, (2010)
- Detection in Ion Chromatography, Vol. I, pp.576-580
- Environmental Research: Ion Chromatography, Vol. I, pp. 802-808
- Food Analysis: Ion Chromatography, Vol. II, pp.909-912
- Inorganic and Organic Cations: Ion Chromatography Determination, Vol. II, pp.1201-1205
- Inorganic Oxyhalide By-Products in Drinking Water: Ion Chromatographic Methods, Vol. II, pp.1212-1217
- Modern Stationary Phases for Ion Chromatography, Vol. II, pp.1241-1246.
- Ion Chromatography as Reference Method of Water and Waste Water Analysis, Vol. II, pp.1251-1257
- Sample Preparation for Ion Chromatography, Vol. III, pp.2106-2110
Michalski R., Encyclopedia of Chromatography, Ed. J. Cazes, Taylor&Francis, Second Edition, New York, (2007), ISBN: 978-0-8247-2785-7. Chapters: Sample preparation for ion chromatography; Ion chromatography as reference method of water and waste water analysis; Application of ion chromatography in environmental research; Inorganic disinfection by-products in drinking water and ion chromatographic method of theirs determination; Modern stationary phases for ion chromatography.
Michalski R., Bromiany (metoda chromatografii jonowej) [w] Uboczne produkty dezynfekcji wody, red. J. Dojlido, Seria: Wodociągi i Kanalizacja, Monografie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa, (2002), str.139–158.
Michalski R., Chromatografia jonowa- podstawy teoretyczne, [w] Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody, red J. Siepaka, Komisja Analizy Wody Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, (1999), str.7–36.

MONOGRAFIE I REDAKCJA MONOGRAFII
12. Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia, pod red. R. Michalskiego, Wydawnictwo Elamed, Katowice (2017), liczba stron 252.
11. Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2016, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2016), ISBN 978-83-60877-21-0, liczba stron 354.
10. Postępy Chromatografii Jonowej, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2014), str.1-264, ISBN 978-83-60877-01-2, liczba stron 287
9. Chromatografia jonowa 2014, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2014), ISBN 978-83-60877-05-0, liczba stron 364.
8. Chromatografia jonowa 2013, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2013), ISBN 978-83-60877-96-8, liczba stron 364.
7. Chromatografia jonowa 2012, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, (2012), ISBN 978-83-60877-72-2, liczba stron 371.
6. Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, (2011), ISBN 978-83-88789-44-1, liczba stron 220.
5. Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, (2010), ISBN 978-83-88789-37-3, liczba stron 121.
4. Chromatografia jonowa – stan obecny i perspektywy rozwojowe pod red. R. Michalskiego, Prace i Studia, Vol.77, (2009), ISBN 978-83-60877-44-9, liczba stron 163.
3. Zastosowania chromatografii jonowej w analityce środowiskowej, pod red. R. Michalskiego, Prace i Studia, Vol.74, (2008), ISBN 978-83-60877-24-1, liczba stron 136.
2. Chromatografia jonowa – nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach, red. R. Michalskiego, Prace i Studia, vol.70, (2007), ISBN 978- 83-60877-08-1, liczba stron 138.
1. Michalski R., Nowe rozwiązania w zakresie analityki specjacyjnej bromków/bromianów(V) oraz chromu(III)/chromu(VI) w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii jonowej, Prace i Studia, IPIŚ, (2005), ISBN 83-921514-2-9, liczba stron 111.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
48. Michalski R., Kończyk J., Zastosowania chromatografii jonowej z detekcją UV/Vis i spektrometrii mas w badaniach klinicznych, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2017.
47. Michalski R., Kondrat A., Syrek M., Łyko A., Oznaczanie jonów wanadu(IV) i wanadu(V) w roztworach Benfielda metodą chromatografii jonowej [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2016, Tom II, str. 825-831.
46. Chromatografia i techniki elektromigracyjne –słownik pięciojęzyczny, pod. red. Z.Witkiewicza i E.Śliwki, Warszawa, WNT, 2015, autor kilkunastu haseł.
45. Michalski R., Kołodyńska D., Występowanie chloranów(VII) w próbkach środowiskowych [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2015, str. 915-921.
44. Michalski R., Niezwykłe możliwości i zastosowania chromatografii jonowej [w] Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, UMCS, Lublin, 2014, str.9-15.
43. Łyko A., Michalski R., Porównanie norm PN-ISO 15061 i ISO 11206 dedykowanych do oznaczania jonów bromianowych(V) w wodach, [w] Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, UMCS, Lublin, 2014, str.190-194.
42. Michalski R., Łyko A., Kernert J., Tlenowe jony chloru – powstawanie, właściwości, występowanie, zagrożenia i metody oznaczania [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2014, str. 238-253.
41. Michalski R., „Maria Skłodowska-Curie – znaczenie jej odkryć dla zdrowia ludzkości”, [w] „Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej”, (2014), str. 219-225.
40. Michalski R., Podstawy i zastosowania chromatografii jonowej [w] Postępy chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.11-32.
39. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Michalski R., Łyko A., Optymalizacja i walidacja jednoczesnego oznaczania wybranych form specjacyjnych arsenu i antymonu z wykorzystaniem techniki łączonej HPLC-ICP-MS, [w] Postępy chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.166-175.
38. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Michalski R., Łyko A., Zagrożenia środowiskowe związane z występowaniem form specjacyjnych arsenu, antymonu oraz chromu w zbiorniku poddanym antropopresji termicznej [w] Chromatografia Jonowa 2014, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.57-71.
37. Szopa S., Michalski R., Zmienność form specjacyjnych arsenu, antymonu oraz talu w wodach rzeki Kłodnicy, [w] Chromatografia Jonowa 2014, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.72-88.
36. Łyko A., Michalski R., Badanie wpływu wybranych parametrów stabilności reagenta do reakcji zakolumnowej na jakość wyników oznaczania jonów bromianowych(V) zgodnie z ISO 11206, [w] „Chromatografia Jonowa 2014”, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.117-124.
35. Michalski R., X lat konferencji „Chromatografia jonowa”, [w] Chromatografia Jonowa 2014, pod red. R.Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2014, str.369-386.
34. Łyko A., Michalski R., Wybrane aspekty technologiczne i metodyczne oznaczania bromianów (V) w wodach do spożycia, [w] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, pod red. I.Zimoch, W.Sawiniak, Politechnika Śląska, Gliwice, 2013, str. 235-244.
33. Michalski R., Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Speciation analysis of selected ions by using ion chromatography with ICP-MS and MS detection, [w] Proceedings of the IInd International Conference on Methods and Materials For Separation Processes, Separation Science -Theory and Practice 2013, Politechnika Wrocławska, 2013, str. 21-24.
32. Michalski R., Jabłoński-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Techniki łączone w analizie specjacyjnej - problemy i wyzwania [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS, Lublin, 2013, str. 26-45.
31. Michalski R., Łyko A., Kernert J., Chlorany(VII) w środowisku – problemy i wyzwania [w] Chromatografia Jonowa 2013, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2013, str.24-42.
30. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Michalski R., Łyko A., Jednoczesne oznaczanie nieorganicznych form specjacyjnych antymonu i arsenu z wykorzystaniem techniki HPLC-ICP-MS [w] Chromatografia Jonowa 2013, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2013, str.43-56.
29. Michalski R., Łyko A., Zastosowania procesów membranowych w chromatografii jonowej, [w] Membrany i Procesy membranowe w ochronie środowiska, pod red. K. Konieczny i I. Korus, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.95-96, tom1-2, Gliwice, 2012, str. 419-426.
28. Michalski R., Łyko A., Przemysłowe zastosowania chromatografii jonowej [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 2012, str. 84-94.
27. Jabłońska M., Szopa S., Michalski R., Łyko A., Analiza nieorganicznych form specjacyjnych arsenu w wodach Zbiornika Goczałkowickiego z wykorzystaniem techniki łączonej HPLC-ICP-MS, [w] Chromatografia Jonowa 2012, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2012, str.215-232.
26. Michalski R., Łyko A., Jabłońska M., Szopa S., Sarapata A., Badania składu chemicznego wybranych wód butelkowanych, [w] Chromatografia Jonowa 2012, pod red. R. Michalskiego, IPIŚ PAN Zabrze, 2012, str.233-267.
25. Michalski R., Łyko A., Jabłońska M., Szopa S., Zastosowania chromatografii jonowej w analityce specjacyjnej wybranych pierwiastków [w] Chromatografia w praktyce, praca zb. pod red. A. Voekela i W.Wasiaka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2011, str.33-42.
24. Michalski R. Łyko A., Wybrane aspekty technologiczne i metodyczne oznaczania bromianów(V) w wodach do spożycia w SUW Kozłowa Góra oraz Dziećkowice, [w] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Szczyrk, 29 czerwiec -1 lipiec 2011, str.117-124.
23. Michalski R., Łyko A., Zastosowania metod spektroskopowych w chromatografii jonowej” [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 2011, str. 26-36.
22. Michalski R., Łyko A., Porównanie możliwości jednoczesnego oznaczania wybranych nieorganicznych anionów z wykorzystaniem kolumn anionowymiennych firm Metrohm i Dionex, [w] Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2011, str.52-72.
21. Jarosińska K., Łyko A., Michalski R., Badania efektywności wybranych filtrów do wody stosowanych w gospodarstwach domowych, [w] Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2011, str.150-157.
20. Jabłońska M., Łyko A., Panic M., Michalski R., Ocena jakości wody w wybranych przydomowych studniach oraz miejskim źródełku na terenie gminy Gorzyce, [w] Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2011, str.165-172.
19. Bodora S., Michalski R., Właściwości fizyko-chemiczne wód mineralnych Krynicy Zdrój, [w] Chromatografia jonowa 2011, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2011, str.178-185.
18. Michalski R. Łyko A., Oznaczanie śladowych stężeń bromianów(V) w wodach z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej i detekcji UV, [w] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 2010, str. 459-465.
17. Michalski R., Chromatografia jonowa w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, [w] Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2010, str.7–18.
16. Michalski R., Jabłońska M., Szopa S., Łyko A., Możliwości wykorzystania technik łączonych IC-ICP-MS i IC-MS analityce specjacyjnej [w] Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2010, 19–33.
15. Połowniak A., Łyko A., Michalski R., Wykorzystanie chromatografii jonowej w analizie wód rzecznych pochodzących z województwa śląskiego, [w] Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2010, str. 80–84.
14. Wojdyła A., Michalski R., Metody pomiarów jakości wody na rzece Soła i Zbiornik Dziećkowice, [w] Wybrane zastosowania chromatografii jonowej, pod red. R. Michalskiego, ŚWSZ, Katowice, 2010, str.98–107.
13. Michalski R., Krótka charakterystyka kolumn do chromatografii jonowej, Prace i Studia, 77, 2009, 1-30
12. Michalski R., Łyko A., Oznaczanie wybranych jonów chloru, bromu i jodu oraz kwasów karboksylowych techniką chromatografii jonowej, Prace i Studia, 77, 2009, 103-118
11. Michalski R., Szopa S., Zastosowania detektora ICP-MS w chromatografii jonowej, Prace i Studia, 77, 2009, 119-135
10. Michalski R., Różne oblicza chromatografii jonowej, Prace i Studia, vol.74, 2008, 7-38.
9. Połowniak M., Michalski R., Oznaczanie wybranych jonów obecnych w wodzie zbiornika Goczałkowice z zastosowaniem metody chromatografii jonowej, Prace i Studia, 74, 2008, 73-80.
8. Michalski R., Łyko A., Kanarski J., Optymalizacja metodyki rozdzielania jonów Ca2+ i Mg2+ w próbkach emulsji wodnych, Prace i Studia, 74, 2008, 81-90.
7. Michalski R., Podstawy teoretyczne i zastosowania chromatografii jonowej, Prace i Studia, 70, (2007), 1–26.
6. Michalski R., Walidacja metodyki oznaczania nieorganicznych kationów metodą chromatografii jonowej, Prace i Studia, 70, (2007), 89–98.
5. Michalski R., Surowiec E., Wpływ stężenia i pH eluentu Na2CO3/NaCO3 na rozdzielanie głównych nieorganicznych anionów metodą chromatografii jonowej, Prace i Studia, 70, (2007), 99–107.
4. Michalski R., Łyko A., Zastosowanie chromatografii jonowej do analiz emulsji wodnych, Prace i Studia, 70, 2007, 109–114.
3. Michalski R., Zjawisko supresji w chromatografii jonowej, Prace i Studia, 70, (2007), 115–123.
2. Sato N., Michalski R., Fujino T., Waseda Y., Effect of Ultrasonic Wave Irradiation on the Electrical Conductivity of Pure and Sodium Doped Sulfur Melts, Metall. Mater. Proc.: Principles and Technologies, Vol.I: Materials Processing Fundamentals and New Technologies, Yazawa Inter.Symp., San Diego, USA, (2003), pp. 659–666.
1. Michalski R., Chromatographic Methods for the Analysis of Hazardous Wastes, Prace i Studia, 51, (2000), 131–139.

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH Z IF
45. Michalski, R., Kostecki, M., Kernert, J., Nocoń, K., Stahl, K., Bernaś, Z., Chrobok, M., Jabłońska-Czapla, M., Time and spatial variability in the concentrations of selected metals in water and bottom sediments of Pławniowice and Dzierżno Małe reservoirs (Poland), Journal of Environmental Science and Health, Part A, w druku, X.2017
44. Michalski R., Szopa S., Variability in inorganic As, Sb and Tl species concentrations in waters and bottom sediments of the Kłodnica river (Poland), Journal of Environmental Science and Health Part A-toxic/hazardous Substances & Environmental Engineering, 52/10, 2017, 946-955, DOI: 10.1080/10934529.2017.1324707.
43. Blazewicz, A. Liao K-Y., Błażewicz A., Nizinski, P., Komsta, L., Momcilovic, B., Jablonska-Czapla, M., Michalski, R., Prystupa, A., Sak J., Kocjan, R., Alterations of hair and nail content of selected trace elements in non-occupationally exposed patients with chronic depression from different geographical regions, BioMed Research International, vol. 2017, Article ID 3178784, 10 pages, https://doi.org/10.1155/2017/3178784,
42. Michalski R., Standard Methods Based on Ion Chromatography in the Study of Air Pollution, Current Chromatography, 4/1, (2017), 34-42, DOI:10.2174/2213240604666170320163851
41. Michalski R., Jabłońska-Czapla J., Szopa S., Łyko A., Grygoyć K., Variability in Different Antimony, Arsenic and Chromium Species in Waters and Bottom Sediments of Three Water Reservoirs in Upper Silesia (Poland). Comparative Study, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 96/7, (2016), 682-693 DOI: 10.1080/03067319.2016.1180382
40. Michalski R., Łyko A., Research onto the Contents of Selected Inorganic Ions in the Dialysis Fluids and Dialysates by Using Ion Chromatography, Chromatography, J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol., 39/2, (2016), 96-103, DOI: 10.1080/10826076.2015.112844339.
39. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Zerzucha P., Łyko A., Michalski R., Chemometric and environmental assessment of arsenic, antimony and chromium speciation form occurrence in a water reservoir subjected to thermal anthropopressure, Environmental Science and Pollution Research, (2015), DOI 10.1007/s11356-015-4769-z
38. Michalski R., Ficek A., Environmental pollution by chemical substances used in the shale gas extraction – a review, Desalination and Water Treatment, 2015, DOI: 10.1080/19443994.2015.1017331
37. Szopa S., Michalski R., The new technique of simultaneous determination of inorganic ionic forms of arsenic, antimony and thallium, LC-GC, October, (2014), 2-5.
36. Michalski R., Application of Ion Chromatography in Clinical Studies and Pharmaceutical Industry, Mini Reviews in Medicinal Chemistry, 14/10, (2014), pp.862-872.
35. Astel A., Michalski R., Łyko A., Jabłońska-Czapla M., Bigus K., Szopa S., Sarapata A., Kwiecińska A., Characterization of Bottled Mineral Waters Marketed in Poland Rusing Hierarchical Cluster Analysis, J. Geochem. Explor., 143, (2014), 136–145.
34. Michalski R., Recent Development and Applications of Ion Chromatography, Current Chromatography, 1(2), 2014, 90-99.
33. Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Grygoyć K., Łyko A., Michalski R., Development and validation of HPLC-ICP-MS method for the determination inorganic Cr, As and Sb speciation forms and its application for Pławniowice reservoir (Poland) water and bottom sediments variability study, Talanta, 120, (2014), 475-483.
32. Michalski R., Łyko A., Ion chromatography with UV detection as sensitive method for bromate determination in bread, Asian J. Pharm. Technol. Innov., 1/3, (2014), 1-8.
31. Michalski R., Łyko A., Bromate Determination. State of The Art, Crit.Rev. Anal. Chem., 43/2, (2013), 100-122.
30. Rosik-Dulewska Cz., Michalski R., Thirty-Seven Years of Archives of Environmental Protection, Arch. Environ. Prot., 38, (2012), 3-15.
29. Michalski R., Application of IC-MS and IC-ICP-MS in environmental research, Current Trends in Mass Spectrometry, LC-GC Europe, October 2012, 32-36.
28. Michalski R., Szopa S., Jabłońska M., Łyko A., Application of Hyphenated Techniques in Speciation Analysis of Arsenic, Antimony, and Thallium, The ScientificWorld Journal, (2012), Article ID 902464, 17 pages, doi:10.1100/2012/902464
27. Michalski R., Łyko A., Kurzyca I., Matrix influences on the determination of common ions by using ion chromatography. Part 1 - Determination of inorganic anions, J. Chrom. Sci., 6, (2012), 31-43.
26. Michalski R., Analysing Inorganic Disinfection By-products by Ion Chromatography, LC GC Europe, May, (2011), 18-2
25. Michalski R., Łyko A., Szopa S., Application of Ion Chromatography and Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry for Examination of Chemical Composition of Mineral Fertilizers, Arch. Environ. Prot., 37/2, (2011), 93 – 107.
24. Michalski R., Jabłońska M., Szopa S., Łyko A., Application of ion chromatography with ICP-MS or MS detection to the determination of selected halides and metal/metalloids species, Crit. Rev. Anal. Chem., 41, (2011), 133-150.
23. Michalski R., Ion Chromatography Determination of Bromate - State of the Art, Trend. Chrom., 5, (2009), 27-46.
22. Michalski R., Environmental Applications of Ion Chromatography in Eastern and Central Europe, J. Chrom. Sci., 48/7, (2010), 559-565.
21. Michalski R., Łyko A., Determination of Bromate in Water Samples Using Post Column Derivatization Method with Triiodide, J. Environ. Sci. Healt.A, 45, (2010), 1275-1280.
20. Michalski R., Application of Ion Chromatography for the Determination of Inorganic Cations, Crit. Rev. Anal. Chem., 39/4, (2009), 230-250.
19. Michalski R., Mathews B., Occurrence of Chlorite, Chlorate and Bromate in Disinfected Swimming Pool Water, Pol. J. Environ. Stud., 16/2, (2007), 237–241.
18. Michalski R., Łyko A., Trace Level Determination of Inorganic Anions and Cations in Water, Arch. Environ. Prot., 33/4, (2007), 15–27
17. Michalski R., Surowiec E., Determination of Chromium(VI) and Common Inorganic Anions in Industrial Wastewater By Means of Suppressed Ion Chromatography, Arch. Environ. Prot., 33/1, (2007), 75–82.
16. Michalski R., Glowala K., Determination of Cyanide in Coking Plants Waste Water Using Flow Injection with Spectrophotometric Detection, Arch. Environ. Prot., 32/2, (2006), 93–99.
15. Michalski R. Simultaneous Determination of Common Inorganic Anions in Black and Herbal Tea by Suppressed Ion Chromatography, J. Food Qual., 29, (2006), 607–616.
14. Michalski R., Ion Chromatography as a Reference Method for the Determination of Inorganic Ions in Water and Wastewater, Crit. Rev. Anal. Chem., 36/2, (2006), 107–127.
13. Michalski R., Mathews B., Simultaneous determination of fluoride and monofluorophosphate in toothpastes by suppressed ion chromatography, Cen. Europ. J. Chem., 4, (2006), 798–807.
12. Michalski R., Kurzyca I., Determination of Nitrogen Spiecies (Nitrate, Nitrite and Ammonia Ions) in Environmental Samples by Ion Chromatography (Review), Pol. J. Environ. Stud., 15, (2006), 5–18.
11. Michalski R., Trace Level Determination of Cr(III)/Cr(VI) in Water Samples Using Ion Chromatography with UV Detection, J. Liq. Chromatogr. Rel. Tech., 28, 2005, 2849–2862.
10. Michalski R., Comparison of Analytical Performances of Two Columns Used for the Determination of Chromium(VI) in Water, Acta Chrom., 15, (2005), 322–328.
9. Michalski R., Inorganic Oxyhalide By-products in Drinking Water and Ion Chromatographic Determination Methods (Review), Pol. J. Environ. Stud., 14, (2005), 257–268.
8. Michalski R., A Comparison of Direct and Indirect Ion Chromatography Methods for the Determination of Bromide/Bromate Ions in Drinking Water, Chem. Anal. (Warsaw), 50, (2005), 583–591.
7. Michalski R., Simultaneous Determination of Chromium (III) and (VI) in μg L-1 Range Using Ion Chromatography with UV Detection, Chem. Anal. (Warsaw), 49, (2004), 213–224.
6. Michalski R., Ion Chromatography Determination of Trace Level of Chromium (VI) in Water, Pol. J. Environ. Stud., 13, (2004), 73–77.
3. Fujino T., Michalski R., Sato N., Waseda Y., Effect of Ultrasonic Wave Irradiation on the Electrical Conductivity of Undoped and Doped Sulfur Melts with Several Inorganic Chemicals, J. Phosp. Sul. Sil. Rel. Elemen., 178, (2003), 2679–2724.
4. Michalski R., Toxicity of Bromate Ions in Drinking Water and Its Determination Using Ion Chromatography with Post Column Derivatisation, Pol. J. Environ. Stud., 12, (2003), 727–734.
3. Michalski R., Germuska R., Extraction of Benzo[a]pyrene from Mussel Tissue by ASE and Determination by GPC and HPLC Methods, Acta Chrom., 12, (2002), 234–241.
2. Michalski R., Simultaneous Determination of Some Inorganic Compounds in Air by Means Ion Chromatography, Chem. Anal. (Warsaw), 47, (2002), 855–866.
1. Michalski R., Olsińska U., The Determination of Bromates in Water by Means of Ion Chromatograhy, Acta Chrom., 6, (1996), 127–133.

Publikacje w recenzji/przygotowaniu
Michalski R., Jablonska-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Research into Chemical Content of Selected Types of Bottled Water Commercially Available in Poland, Environmental Engineering and Management Journal, w druku
Blazewicz, A., Wilgocka, M., Wisniewska, P., Karakula, M., Krupa, K., Nizinski, P., Gega, J., Michalski R., Kocjan R., Searching for lead and cadmium in some barley grass supplements available on Polish market - under scrutiny of ion chromatography (IC) and microwave plasma atomic emission spectrometry (MP-AES), Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2017
Matysiak I., Balcerzak M., Michalski R., Ion chromatography with conductometric detection for quatitation of formic acid in Polish bee honey, Journal of Food Composition and Analysis, 2017
Kończyk, J., Muntean, E., Gęga, J., Łyko, A., Frymus, A., Michalski, R., Inorganic anions in bottled European mineral waters, International Journal of Food Properties, 2017.
Kończyk, J., Muntean, E., Gęga, J., Łyko, A., Frymus, A., Michalski, R., Inorganic cations in bottled European mineral waters, International Journal of Food Properties, 2017

PUBLIKACJE W INNYCH RECENZOWANYCH CZASOPISMACH NAUKOWYCH
36. Pohl A., Czupioł J., Michalski R., Wpływ metod ekstrahowania polichlorowanych bifenyli z próbek środowiskowych na miarodajność uzyskiwanych wyników analitycznych, Chem. Environ. Biotechnol., 19, (2016), 73-77.
35. Kończyk J., Michalski R., Jednoczesne oznaczanie nieorganicznych anionów oraz kwasów karboksylowych metodą chromatografii jonowej z elucją gradientową, Chem. Environ. Biotechnol., (2016), 19, 111–120.
34. Michalski R., Walidacja czasu przechowywania próbki zakażonej parwowirusem B19, Journal of Transfusion Medicine, 9, (2016), 34-42.
33. Szopa S., Michalski R., Simultaneous determination of Inorganic Forms of Arsenic, Antimony, and Thallium by HPLC-ICP-MS, Spectroscopy, 30/2, (2015), 54-63
32. Łyko A., Michalski R., Wybrane aspekty technologiczne i metodyczne oznaczania bromianów(V) w wodach do spożycia, Instal, 10, (2014), 71-73.
31 Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w przemyśle, Chemik, 5/68, (2014), 478-485.
30. Michalski R., Łyko A., Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wody. Problemy i wyzwania, Inż. Ochr. Środ., 15/5, (2012), 353-364.
29. Jabłońska M., Kostecki M., Szopa S., Łyko A., Michalski R., Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska, Ochr. Środ., 34/3, (2012), 25-32.
28. Michalski R. Łyko A., Badania zawartości bromianów(V) w stacjach uzdatniania wody Dziećkowice i Kozłowa Góra, Instal, 12, (2011), 69-71.
27. Domańska M., Łomotowski J. Michalski R., Łyko A., Problemy z utrzymaniem stabilności biologicznej wody w szpitalnych instalacjach wodociągowych, Instal, 11, 2011, 32-36
26. Michalski R., Łyko A., Wybrane zastosowania chromatografii jonowej do badania jakości produktów spożywczych, Aparat. Bad. Dyd., 3, (2010), 105-112.
25. Michalski R., Łyko A., Wybrane zastosowania chromatografii i jonowej do oznaczania amin, Aparat. Bad. Dyd., 1, (2011), 71-77.
24. Michalski R., Kanarski J., Rozwiązania techniczne stosowane do oznaczania bromianów(V) w wodach techniką chromatografii jonowej, Aparat. Bad. Dyd., 2, (2009), 24-31.
23. Michalski R., Kanarski J., Instrumentalne metody oznaczania metali w próbkach środowiskowych. Część II -Metody spektroskopowe, Ekol. Tech., 1, (2008), 27–32.
22. Michalski R., Kanarski J., Instrumentalne metody oznaczania metali w próbkach środowiskowych. Część I - Metody chromatograficzne, Ekol. Tech., 15/6, (2007), 230–235.
21. Michalski R., Porównanie możliwości oznaczania wybranych nieorganicznych jonów w wodach techniką chromatografii jonowej oraz metodami klasycznymi, Chem. Inż. Ekol., 12, (2005), 5–15.
20. Michalski R., Głowala K., Cyjanki w środowisku - występowanie, metody oznaczania oraz regulacje prawne, Ekol. Tech., 6, (2004), 207–213.
19. Michalski R., Nieorganiczne utlenione halogenopochodne uboczne produkty dezynfekcji w wodach do picia - powstawanie, oznaczanie, regulacje prawne, Ekol. Tech., 68, (2004), 40–49.
18. Michalski R., Jednoczesne oznaczanie jonów azotynowych i siarczynowych w próbkach wody deszczowej, Arch. Ochr. Środ., 30, (2004), 61–70.
17. Michalski R., Oznaczanie chromu (VI) w wodach na poziomie μg/dm3 techniką chromatografii jonowej, Arch. Ochr. Środ., 29, (2003), 129–135.
16. Michalski R., Selected Anions and Cations in Mineral Waters, Arch. Ochr. Środ., 29, (2003), 8–18.
15. Michalski R., Germuska R., The Content of Benzo(a)pyrene in Slovakian Smoked Cheese, Pol. J. Food Nutr. Sci., 53, (2003), 31–5.
14. Michalski R., Badania możliwości zastosowania kwasu 2,6-pirydynodikarboksylowego (PDCA) jako czynnika kompleksującego w analizie specjacyjnej chromu, Arch. Ochr. Środ., 29, (2003), 39–9.
13. Michalski R., Przegląd metod ISO zalecanych do oznaczania anionów i kationów techniką chromatografii jonowej, Chem. Dyd. Ekol. Metrol., 7, (2003), 1–9.
12. Michalski R., Application of Ion Chromatography to Determination of Oxyhalides Anions in Water, Arch. Ochr. Środ., 28, (2002), 33–40.
11. Michalski R., Porównanie dwóch metod oznaczania bromianów w wodach na poziomie stężeń g/l z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej, Arch. Ochr. Środ., 27, (2001), 77–85.
10. Michalski R., Węglarz A., Skrok R., Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wybranymi węglowodorami w rejonie skrzyżowania ulic Bytomskiej i Stelmacha w Zabrzu, Chem. Inż. Ekol., 7, (2000), 69–78.
9. Michalski R., Węglarz A., Skrok R., Oznaczanie wybranych węglowodorów w powietrzu atmosferycznym na terenie miasta Zabrza Arch. Ochr. Środ., 26, (2000), 137–151.
8. Michalski R., Wybrane nieorganiczne jony w wodach mineralnych, Przeg. Geol., 46, (1998), 968–971.
7. Michalski R., Chromatografia jonowa - nowoczesna technika oznaczania jonów, Aparat. Bad. Dydakt., 1, (1998), 31–42.
6. Olsińska U., Michalski R., Wpływ dawki ozonu i nadtlenku wodoru na stężenie bromianów, Arch. Ochr. Środ., 23, (1997), 45–54.
4 . Michalski R., Skrok R., Oznaczanie związków fluoru i chloru oraz tlenków azotu i siarki metodą chromatografii jonowej, Chem. Inż. Ekol., 5, (1996), 615–629.
3. Michalski R., Oznaczanie nieorganicznych anionów i kationów w śniegu metodą chromatografii jonowej , Arch. Ochr. Środ., 4, (1993), 232–235.
2. Michalski R., Oznaczanie gazowych zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem
metody chromatografii jonowej - część I, Ochr. Pow., 5, (1993), 89–91.
1. Wyżgolik B, Michalski R., Zanieczyszczenia powietrza w rejonie KM Huta Katowice, Ochr. Pow., 1, (1993), 16–18.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH POPULARNONAUKOWYCH
103. Michalski R., Kończyk J., Błażewicz A., Chromatografia jonowa w badaniach farmaceutycznych i biomedycznych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 9-10, 2017, 31-36
102. Michalski R., Metodyki referencyjne w badaniach wód i ścieków, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 11-12, (2016), 21-27.
101. Michalski R., Czy istnieje chemia analityczna bez chromatografii?, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2016), 51-53.
100. Michalski R., Rola modyfikatorów dodawanych do eluentów stosowanych w chromatografii jonowej, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 3-4, (2016), 39-43.
99. Michalski R., Zastosowania metod chromatograficznych w badaniach próbek przemysłowych oraz w budownictwie, Ochrona przed korozją, 1s/A (2016), str. 89-94.,
98. Michalski R., Zanieczyszczenia komunikacyjne, a jakość wody w zlewniach wód ujmowanych do uzdatniania, LAB, 1, (20-16), 6-10.
97. Michalski R., Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej – nowe trendy i rozwiązania, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 9-10, (2015), 31-38.
96. Michalski R., European Academies Science Advisory Council (EASAC). Być, albo nie być? Panorama PAN, 6/39, (2015), 3-4.
95. Michalski R., Herbatki zdrowotne – czy naprawdę lecznicze?, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 11-12, (2015), 66-69.
94. Michalski R., Kondrat A., Syrek M., Łyko A., Oznaczanie wanadu(IV) i wanadu(V) w roztworach Benfielda, LAB, 4, 16-18.
93. Michalski R., Alina P., Zagrożenia środowiska związane z eksploatacją gazu łupkowego, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2015), 67-73.
92. Urbanik-Brzóska U., Michalski R., Calcypiryna, czy strychnina - czyli tak mi wyszło ..., LAB, 3, (2015), 40-42.
91. Michalski R., Gospodarka odpadami w Europie – dobre praktyki, Logistyka Odzysku, 1(14), (2015), 63-64.
90. Michalski R., Normy dedykowane do analiz wód i ścieków oraz próbek gazowych i stałych z wykorzystaniem chromatografii jonowej, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 3-4, (2015), 72-77.
89. Michalski R., Badania składu jonowego płynu do dializ otrzewnowych oraz dializatów, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 5-6, (2015), 39-46.
88. Michalski R., Nowości aparaturowe i metodyczne w zakresie analityki specjacyjnej, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 9-10, (2014), 80-84.
87. Ficek A., Michalski R., Bioluminescencyjny pomiar ATP – alternatywna metoda mikrobiologiczna w kontroli higieny, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2014), 49-51.
86. Michalski R., Perfluorowane związki organiczne w środowisku, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 11-12, (2014), 56-58.
85. Michalski R., Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Zastosowania technik łączonych IC-ICP-MS i IC-MS w analizie specjacyjnej, Laborant, 8, (2014), 46-51.
84. Michalski R., Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2014), 60-63.
83. Michalski R., Bernaś Z., Ścieżka kariery w jednostce naukowej, LAB, 3, (2014), 17-20.
82. Michalski R., Przegląd wybranych aplikacji z zakresu chromatografii jonowej - Część 2, LAB, 3, (2014), 40-42.
81. Astel A., Michalski R., Bigus K., Łyko A., Jabłońska-Czapla M., Szopa S., Fakty i mity o wodzie do spożycia, LAB, 7, (2014), 6-14.
80. Michalski R., Przegląd wybranych aplikacji z zakresu chromatografii jonowej - Część 1, LAB, 7, (2014), 29-32.
79. Michalski R., Co ty możesz zrobić dla normalizacji?, LAB, 7, (2014), 48-52.
78. Michalski R., Nowe wyzwania w analityce chemicznej, Laborant, 7, (2014), 46-50.
77. Michalski R., The applications of ion chromatography in air analysis, AWE. March 2014, pp.22-27
76. Michalski R., Siarka jako przewodnik – wyniki badań, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 3-4, (2014), 85-89.
75. Michalski R., Zalety i ograniczenia chromatografii jonowej, Laborant, 5, (2013), 20-23.
74. Michalski R., Zastosowanie chromatografii jonowej w analizie wód i ścieków, Laborant, 5, (2013), 24-29.
73. Michalski R., Techniki łączone w analityce specjacyjnej, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 5-6, (2013), 11-13.
72. Michalski R., The critical role of analysis for safe water quality, Air, Water, Environmental International, March 2013, 40-47.
71. Michalski R., Akredytacja laboratoriów badawczych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 3-4, (2013), 26-28.
70. Michalski R., Analiza próbek stałych techniką chromatografii jonowej, czy to możliwe?, LAB, 4, (2012), 26-30.
69. Gołąb M., Nocoń W., Michalski R., Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków, LAB, 4, (2012), 6-10.
68. Michalski R., Analiza biopaliw technika chromatografii jonowej, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 9-10, (2012), 91-93.
67. Michalski R., Łyko A., Bromiany(V) w pieczywie, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 7-8, (2012), 64-66.
66. Michalski R., Szopa S., Jabłońska M., Łyko A., Zastosowania technik łączonych w analityce specjacyjnej wybranych metali i metaloidów – Część 2 – Antymon i tal, LAB, 3, (2012), 26-33.
65. Michalski R., Ion Chromatography in Environmental Analysis, Air, Water & Environmental International, June, (2012), 31-39.
64. Michalski R., Szopa S., Łyko A., Badania składu chemicznego nawozów mineralnych, Laboratorium, 3-4, (2012), 76-79.
63. Michalski R., Łyko A., Jabłońska M., Szopa S., Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wód, Analityka, 1, (2012), 45-48
62. Michalski R., Szopa S., Jabłońska M., Łyko A., Zastosowania technik łączonych w analityce specjacyjnej wybranych metali i metaloidów – Część 1 – Arsen, LAB, 2, (2012), 6-14.
61. Michalski R., Akredytacja laboratorium, czyli czego nie należy się obawiać cz. II Walidacja, LAB, 5, (2011), 42-46.
60. Michalski R., Akredytacja laboratorium, czyli czego nie należy się obawiać cz. III Niepewność, LAB, 6, (2011), 43-47.
59. Michalski R., Akredytacja laboratorium, czyli czego nie należy się obawiać cz. I Spójność pomiarowa, LAB, 4, 2011, 44-48.
58. Michalski R., Łyko A., Nieorganiczne kationy – cz. II. Wykorzystanie kolumn kationowymiennych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 11/12, (2011), 70-73.
57. M. Jabłońska, S. Szopa, R. Michalski, A. Łyko, Technika ICP-MS – cz. III, Analiza próbek środowiskowych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 11, 2011, 62-64.
56. Michalski R., Analityk jest najważniejszy – czyli o czym użytkownik chromatografu jonowego powinien zawsze pamiętać – część 2, LAB, 3, 2011, 8-11.
55. Michalski R., Łyko A., Oznaczanie nieorganicznych anionów. Wykorzystanie kolumn anionowymiennych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 9/10, (2011), 70-73.
54. Michalski, Szopa S., Dlaczego stopień utleniania pierwiastka ma znaczenie - czyli
co to jest analityka specjacyjna, Laboratorium, 3-4, (2011), 74-76.
53. Michalski R., Analityk jest najważniejszy – czyli o czym użytkownik chromatografu jonowego powinien zawsze pamiętać – część 1, LAB, 2, (2011), 10-14.
52. Jarosińska K., Łyko A., Michalski R., Domowe filtry do wody. Badania efektywności wybranych modeli, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 5-6, (2011), 53-57.
51. Łyko A., Michalski R., Oznaczanie jonów w chłodziwach, kąpielach myjących oraz emulsjach, LAB, 15, (2010), 36-38.
50. Michalski R., Łyko A., Co nam płynie z kranu? Nowoczesne techniki instrumentalne w badaniach jakości wody do spożycia, Laboratorium, 9-10, (2010), 60-65.
49. Michalski, Szopa S., Dlaczego stopień utleniania pierwiastka ma znaczenie - czyli
co to jest analityka specjacyjna, Laboratorium, 10/11, (2010), 17-22.
48. Michalski R., Normalizacja w kontroli jakości środowiska, Ekologia Przemysłowa, 1, (2010), 32-34.
47. Michalski R., Łyko A., Aminy alifatyczne – zastosowania oraz oznaczanie metodą chromatografii jonowej, Laboratorium, 9, (2009), 42-44.
46. Łyko A., Szopa S., Michalski R., Zawartość metali ciężkich oraz nieorganicznych jonów w herbatach zielonych, Laboratorium, 6, (2009), 26-29.
45. Michalski R., Mytych J., Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących według normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005, Normalizacja, 8, (2009), 6-8.
44. Michalski R., Substancje zapachowe, a komunikowanie się roślin, LAB, 3-4, (2009), 7-9.
43. Michalski R., Możliwości oznaczania metali techniką chromatografii jonowej, Laboratorium, 4, (2009), 22-26.
42. Michalski R., Nowoczesne metody i techniki analityczne. Problemy i wyzwania, Laboratorium, 3, (2009), 10-14.
41. Michalski R., Łyko A., Kolumny analityczne do chromatografii jonowej, Laboratorium, 11, (2008), 10–16.
40. Michalski R., Trendy rozwojowe w chromatografii jonowej, Laboratorium, 9, (2008), 16–21
39. Michalski R., Kanarski J., Chrom w środowisku. Zagrożenia i metody jego oznaczania, Laboratorium, 9, (2008), 63–66.
38. Michalski R., Łyko A., Woda w laboratorium – analiza śladowa nieorganicznych jonów, Laboratorium, 4, (2008), 12-14.
37. Wilk B., Jarosińska K., Senio J., Michalski R., Zanieczyszczenie światłem, LAB, 1, 2008, 32-34.
36. Michalski R., Łyko A., Woda w laboratorium – analiza śladowa nieorganicznych jonów, Laboratorium, 4, (2008), 12-14.
35. Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w analizie napojów - Część II - Nieorganiczne aniony i kationy w piwie i winie, Laboratorium, 12, (2007), 30-33.
34. Michalski R., Zagrożenia powodowane obecnością chloranów(III), chloranów(V) i bromianów(V) w wodach z basenów kąpielowych, Laboratorium, 10, (2007), 19-22.
33. Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w analizie napojów. Część I - Nieorganiczne aniony i kationy w herbatach, Laboratorium, 10, (2007), 29-31.
32. Michalski R., Wybrane parametry fizyko-chemiczne wód i ścieków w przepisach polskich i międzynarodowych. Część I - Kryteria oceny jakości wód i ścieków, Laboratorium, 4, (2007), 14-17.
31. Michalski R., Wybrane parametry fizyko-chemiczne wód i ścieków w przepisach polskich i międzynarodowych. Część II - Metody kontroli jakości wód i ścieków, Laboratorium, 5, (2007), 54-57.
30. Michalski R., Chromatografia w analizie próbek środowiskowych, Laboratorium, 7-8, (2007), 10-12.
29. Michalski R., Fluor i jego pochodne w pastach do zębów, Laboratorium, 7-8, (2007), 40-42.
28. Michalski R., Metody przepływowe w analityce chemicznej. Zalety i ograniczenia, LAB, 4, (2007), 16–20
27. Michalski R., Oznaczanie gazowych zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii jonowej, LAB, 2, (2007), 16-18.
26. Michalski R., Chromatografia jonowa - nowoczesna metoda w analityce specjacyjnej nieorganicznych jonów, Analityka, 1, (2007), 35–40.
25. Michalski R., Odczynniki chemiczne niezbędne w każdym laboratorium, Laboratorium, 12, (2006), 20–22.
24. Michalski R., Chromatograficzne metody oznaczania zanieczyszczeń powietrza, Laboratorium, 11, (2006), 27–30.
23. Michalski R., Wody mineralne - pić albo nie pić? Laboratorium, 11, 2006, 36–38
22. Michalski R., Akredytacja laboratoriów badawczo-usługowych. Problemy i wyzwania, Laboratorium, 10, (2006), 18–19.
21. Michalski R., Walidacja metod analitycznych. Część II – Oznaczanie jonów F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO43-, SO42- w wodach metoda chromatografii jonowej, Laboratorium, 10, (2006), 20–23.
20. Michalski R., Wykorzystanie chromatografii jonowej w analityce specjacyjnej nieorganicznych jonów, LAB, 4, (2006), 6–10.
19. Michalski R., Bromiany(V), chlorany(III) i chlorany(V) w wodach do picia, LAB, 3, (2006), 6–11.
18. Michalski R., Elektroforeza kapilarna - zalety i ograniczenia, Laboratorium 7, (2006), 15–18.
17. Michalski R., Walidacja metod analitycznych. Część I – Podstawy teoretyczne, Laboratorium, 8/9, (2006), 16–18.
16. Michalski R., Czy są potrzebne nam normy? Część I - Przegląd norm dotyczących oznaczania wybranych zanieczyszczeń w wodach i ściekach, Laboratorium, wydanie specjalne Woda, (2006), 19–24.
15. Michalski R., 80 lat Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Laboratorium, 5, (2006), 13–16.
14. Michalski R., Czy są potrzebne nam normy? Część II - Przegląd norm dotyczących oznaczania wybranych zanieczyszczeń powietrza, Laboratorium, 5, (2005), 18–21.
13. Michalski R., Chromatografia jonowa – nowoczesna metoda oznaczania nieorganicznych anionów i kationów. www.laboratoria.net (kwiecień 2006)
12. Michalski R., Chromatografia jonowa, jako referencyjna metoda oznaczania nieorganicznych jonów w wodach i ściekach, LAB, 2, (2006), 30–35.
11. Michalski R., Chromatografia jonowa – uwagi użytkownika, Laboratorium, 3, (2005), 31-35.
10. Michalski R., Zjawisko supresji w chromatografii jonowej, Laboratorium, 6, (2005), 26–31.
9. Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w badaniach próbek medycznych, przemysłowych i spożywczych, Laboratorium, 5, (2005), 28–32.
8. Michalski R., Metody przygotowania próbek w chromatografii jonowej, Laboratorium, 4, (2005), 23–25.
7. Michalski R., Zastosowanie chromatografii jonowej w analizie wód, Analityka, 2, (2005), 9–12.
6. Michalski R., Chromatografia jonowa – zalety i ograniczenia, Laboratorium, 3, (2005), 27–31.
5. Michalski R., Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody, Laboratorium, wydanie specjalne Woda, (2005), 18–21.
4. Michalski R., Oznaczanie ubocznych nieorganicznych produktów dezynfekcji wód, Laboratorium, wydanie specjalne Woda, (2005), 22–24.
3. Michalski R., Przegląd metod ISO wykorzystujących chromatografię jonową do badania jakości wód i powietrza, Laboratorium, 2, (2005), 24–30.
2. Michalski R., 20 lat chromatografii jonowej, Chemik, 11, (1996), 298–305.
1. Michalski R., Wody mineralne - pić albo nie pić?, Aura, 9, (1994), 28–29.

 

Nasza siedziba