Aktualności

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Seminarium

W dniu 19 marca 2019 roku o godz. 12.00 w sali nr 123 w Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Szuszkiewicza na temat: "Dywersyfikacja geogenicznego, pedogenicznego i antropogenicznego sygnału magnetycznego na przykładzie wybranych profili glebowych wytworzonych na różnym podłożu skalnym".

Promotor:
Prof. dr hab. Tadeusz Magiera (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Dr hab. prof. UMK Michał Jankowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 października 2018 roku zmarł w wieku 84 lat

prof. dr hab. Jan Konieczyński

wieloletni pracownik i opiekun naukowy Zakładu Ochrony Powietrza

Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Msza żałobna w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w dniu 25 października 2018 roku,

o godz. 12:00 w Kościele Św. Anny przy ul. 3-go Maja 18 w Zabrzu.

Cermonia pogrzebowa odbędzie się w tym dniu o godz. 13:00 na Cmentarzu Parafialnym Św. Anny przy ul. Czołgistów 6.

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w  dniu 5 marca 2019 roku  zmarł  

 dr hab. inż. Jan Kapała

wieloletni Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk  w Zabrzu

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 9.03.2019 r.  o godz. 12.00

w kościele św. Józefa po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu na cmentarz parafialny.

Działka nr 7923/21 w Zabrzu na sprzedaż

 

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w mieście Zabrze, powiat Zabrze, województwo śląskie, na rogu ulicy Gdańskiej i Alei W. Korfantego, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1Z/00064186/6, to jest działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem: 7923/21 o powierzchni 2,8694 ha (zurbanizowane tereny niezabudowane Bp 2,8694ha), z obrębu 12 Zabrze.

 

 Warunki Przetargu:

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 22 czerwca 2018 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj:”28 czerwca 2018r. Przetarg na sprzedaż dz.nr 7923/21 w Mieście Zabrze.” Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN oraz przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk.
  2. Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów wskazanychw Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu Przetargu, Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu.
  3. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przetargowy i Informator przetargowy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno Majątkowym PAN, PKiN, plac Defilad 1, piętro XXII , pok. 2201, nr tel. 22- 182-64–37 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 28 czerwca  2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 (w dniu 28 marca 2018r. najpóźniej do godziny 11.00).
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 12.00.

 

Cena wywoławcza:         5.000.000,00 PLN

Wysokość wadium:           500.000,00 PLN

Minimalne postąpienie:      50.000,00 PLN

Data Przetargu: 28 czerwca 2018 roku, godzina:12:00

 

Nasza siedziba