Archives of Environmental Protection VOL 27 1/2001

  • Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w oparciu o statystyczne rozkłady prawdopodobieństwa - Jerzy Zwoździak, Wiwiana Szalińska ... 7
  • Wyznaczanie drogi mieszania zanieczyszczeń w ciekach wodnych - Andrzej Bielski, Agnieszka Gońka ... 19
  • Ocena ekotoksycznego działania związków organicznych zawartych w ściekach włókienniczych - Stanisław Ledakowicz, Teresa Jamroz, Barbara Sencio ... 45
  • Biodegradacja benzenu, toluenu, ksylenów (BTX-ów) w warunkach tlenowych - Alicja Machnicka, Jan Suschka ... 55
  • Biodegradacja benzenu, toluenu, ksylenów (BTX-ów) w warunkach anoksycznych - Alicja Machnicka, Jan Suschka ... 67
  • Porównanie dwóch metod oznaczania bromianów w wodach na poziomie stężeń µg/dm3 z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej - Rajmund Michalski ... 77
  • Dynamics of Heavy Metals Leaching from Soils with Sewage Sludge Addition - Czesława Rosik-Dulewska, Mirosław Mikszta ... 87
  • Chemical Forms of Iron in the Composts Obtained from Municipal Solid Waste Contaminated with Pulverized Metallic Fe, Fe2O3 or FeS - Jerzy Ciba, Maria Zołotajkin ... 101
  • Ocena zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" - Elżbieta Królak, Grażyna Golub  ... 115

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20