Strona startowa

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w  dniu 5 marca 2019 roku  zmarł  

 dr hab. inż. Jan Kapała

wieloletni Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk  w Zabrzu

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 9.03.2019 r.  o godz. 12.00

w kościele św. Józefa po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu na cmentarz parafialny.

 


Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk jest najstarszą w Polsce placówką naukową prowadząca w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane dotyczące inżynierii środowiska obejmujące zagadnienia techniczne, przyrodnicze, przestrzenne i prawno – ekonomiczne.

Instytut posiada ponad 50 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych, aktualnie działalność Instytutu skoncentrowana jest na następujących kierunkach:

 • analiza zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia,
 • emisja przemysłowa, komunalna i komunikacyjna zanieczyszczeń do powietrza,
 • przeciwdziałanie eutrofizacji zbiorników wodnych,
 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami biogennymi i priorytetowymi,
 • zastosowanie magnetometrii w badaniach środowiskowych,
 • zanieczyszczenie powierzchni gleb metalami ciężkimi i związkami organicznymi,
 • technologie przetwarzania odpadów,
 • usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych metodami sorpcji z wykorzystaniem surowców naturalnych i odpadowych.

  

Instytut w ramach swojej działalności świadczy usługi rynkowe dla przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej oraz jednostek samorządowych obejmujące między innymi:

 • monitoring jakości środowiska wodnego – zbiorniki poprzemysłowe, inne zbiorniki antropogeniczne,
 • badania naukowe w zakresie doboru i stosowania metod rekultywacji środowiska wodnego oraz optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia wodno-prawnego na ustalenie stref ochronnych dla zbiorników wodnych,
 • oznaczanie właściwości fizykochemicznych odpadów przemysłowych i komunalnych w aspekcie możliwości ich odzysku i unieszkodliwienia,
 • ocenę skutków składowania odpadów oraz wpływu na jakość środowiska gruntowo-glebowo-wodnego w zasięgu ich oddziaływania,
 • ocenę poziomu zanieczyszczenia obszarowego środowiska glebowo-gruntowo-wodnego z różnych źródeł, w tym zanieczyszczenia historycznego oraz opracowanie metod poprawy jakości środowiska,
 • badania i oceny emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych z instalacji przemysłowych i energetycznych,
 • badania skuteczności działania instalacji ochrony środowiska (filtry, dopalacze, instalacje odsiarczania spalin itp.),
 • badania stopnia skażenia powietrza wokół zakładów przemysłowych metodą czujników pasywnych,
 • projektowanie systemów monitoringu imisji dla wybranych obiektów przemysłowych i komunalnych,
 • przeglądy i oceny ekologiczne istniejących obiektów przemysłowych dla potrzeb prywatyzacji, badania tła dla inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych,
 • opracowania statystyczne i graficzne danych pomiarowych,
 • określanie wskaźników emisji dla wybranych procesów technologicznych, oceny technologii w zakresie BAT,
 • ocenę skutków awarii przemysłowych,
 • programy ochrony powietrza dla stref wg wymogów Dyrektywy Ramowej 96/62/EC,
 • monitoring zanieczyszczeń powietrza w procesach inwestycyjnych – badanie tła, badania uciążliwości fazy budowy, oceny porealizacyjne,
 • pobieranie próbek wybranych frakcji pyłu dla potrzeb ocen ekotoksyczności,
 • opracowanie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń środowiskowych opinii i ekspertyz w zakresie zanieczyszczeń powietrza,
 • analizę stanu środowiska glebowego,
 • analizy możliwości wykorzystania odpadów różnych branż do rekultywacji zwałowisk i wysypisk innej branży,
 • analizy możliwości wykorzystania odpadów do celów gospodarczych,
 • analizy możliwości kształtowania poprzemysłowego krajobrazu na obszarach górniczych i przemysłowych,
 • kompleksowe oceny oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko glebowe,
 • wytyczne dla gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawnych,
 • oceny przydatności do rekultywacji technicznej i biologicznej gruntów i odpadów poprzemysłowych,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o możliwości rekultywacji terenu,
 • opracowania projektów rekultywacji technicznej i biologicznej wyrobisk, hałd i zwałowisk, osadników po flotacji rud, węgla, osadników popiołowych, odpadów sodowych oraz terenów objętych wpływem emisji przemysłowych,
 • sporządzania szczegółowych map rozkładu podatności magnetycznej będącej wynikiem emisji przemysłowych,
 • prowadzenie monitoringu gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych, wraz z utworzeniem bazy danych oraz interpretacją wyników,
 • opracowania metod i wytycznych do projektów konstrukcji składowisk odpadów przemysłowych, remediacji terenów zanieczyszczonych unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (ciekłych i stałych) z wykorzystaniem materiałów odpadowych jako sorbentów i materiałów izolacyjnych,
 • optymalizację i opracowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi,
 • ekspertyzy i projekty dotyczące zastosowania popiołów elektrownianych i innych nieorganicznych i organogenicznych materiałów odpadowych jak barier przepuszczalnych w składowiskach odpadów węgla kamiennego i innych odpadów reaktywnych,
 • oceny fizyczno-chemicznych właściwości odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem krótko-długoterminowego oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie ich ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania
 • oceny odpadów elektrownianych oraz warunków koniecznych do bezpiecznego pod względem ekologicznym ich wykorzystania w podziemiach,
 • zamykanych i czynnych kopalń do wypełniania zrobów, budowy tam, profilaktyki przeciwpożarowej i zagrożenia metanowego, redukcji odkształceń powierzchni terenu, uproszczenia systemu wentylacyjnego,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód i odprowadzenie ścieków,
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wodne w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej,
 • opracowywania raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć gospodarczych,
 • usługi konsultingowe z zakresu ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych,
 • usługi konsultingowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • analizy laboratoryjne próbek wód, ścieków, gleb i odpadów oraz pomiarów stężeń gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza.

 

 

Aktualności

 • Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Marcina Szuszkiewicza

  W dniu 19 marca 2019 roku o godz. 12.00 w sali nr 123 w Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Szuszkiewicza na temat: "Dywersyfikacja geogenicznego, pedogenicznego i antropogenicznego sygnału...

 • Zmarł dr hab. inż. Jan Kapała

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w  dniu 5 marca 2019 roku  zmarł    dr hab. inż. Jan Kapała wieloletni Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk  w Zabrzu   Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 9.03.2019 r.  o godz. 12.00 w kościele św. Józefa po czym nastąpi odprowadzenie...

 • Zmarł prof. dr hab. Jan Konieczyński

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 października 2018 roku zmarł w wieku 84 lat prof. dr hab. Jan Konieczyński wieloletni pracownik i opiekun naukowy Zakładu Ochrony Powietrza Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk Msza żałobna w intencji Zmarłego zostanie...

Nasza siedziba