Archives of Environmental Protection VOL 29 3/2003

 • Parametry procesu ograniczenia emisji SO2 przez iniekcję sorbentu do strefy spalania - Mieczysław A. Gostomczyk, Agnieszka Rzepecka-Skrzat ... 3
 • Model analizatora intensywności zapachu - Joanna Kośmider ... 17
 • Wpływ metod pogłębionego utleniania na toksyczność odcieków z wysypisk komunalnych - Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz ... 31
 • Badania możliwości zastosowania kwasu 2,6-pirydynodikarboksylowego (PDCA) jako czynnika kompleksującego w analizie chromu - Rajmund Michalski ... 39
 • Porównawcze badania nad występowaniem Ergasilus Sieboldi Nordmann, 1832 (Crustacea: Copepoda) w populacjach lina (Tinca tinca) ze zbiornika zaporowego w Przeczycach oraz wybranych stawów hodowlanych w regionie Gatine (Francja) - Zbigniew Pokora, Sławomir Kwiatkowski ... 51
 • Badania nad parazytofauną słonecznicy Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) w wybranych antropogenicznych zbiornikach wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - Sławomir Kwiatkowski, Zbigniew Pokora ... 61
 • Magnetic Susceptibility and Heavy Metal Contents of Forest Soils under Variable Dominant Tree Species in Pruhonice Park - Marzena Ferdyn, Zygmunt Strzyszcz ... 71
 • Zawartość biodostępnych form wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym - Stanisław Baran, Patryk Oleszczuk ... 77
 • Szata roślinna miasta Kłobucka. I. Analiza flory naczyniowej - Magdalena Kurkowska, Stanisław Cabała ... 89
 • Szata roślinna miasta Kłobucka. II. Zbiorowiska nieleśne - Magdalena Kurkowska, Stanisław Cabała ... 115
 • Spektrofotometryczne oznaczanie śladów metali ciężkich w odpadach z produkcji filcu kapeluszniczego - Danuta Matysek-Majewska ... 129
 • Charakterystyka fizyczno-chemiczno-geologiczna osadów dennych jeziora Rzuno - Jan Trojanowski, Janusz Bruski ... 135
 • Tolerancja Zn przez trawy Agrostis capillaris (L.) rosnące na terenach sąsiadujących z ZHG "Bolesław" w Bukownie - Alicja Kicińska-Świderska ... 149
 • Stan zachowania i struktura wybranych fitocenoz zarośli na obszarze Wyżyny Śląskiej w obliczu zmian w użytkowaniu gruntów - Gabriela Turula, Stanisław Wika  ... 159

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20