Archives of Environmental Protection VOL 30 4/2004

 • Wpływ zawartości tlenu na stopień przemiany wybranych związków organicznych w procesie katalitycznego spalania - Walter Mucha, Jan Konieczyński ... 3
 • Porównanie skumulowanej emisji pochodzącej z operacji technologicznych i ze zużycia energii podczas wytwarzania wybranych wyrobów przemysłowych - Agata Malina, Jan Konieczyński ... 15
 • Prognozowanie erozyjności deszczy w Polsce na podstawie miesięcznych sum opadów - Paweł Licznar ... 29
 • Wpływ antropopresji na kształtowanie się układów termicznych w Rybnickim Zbiorniku Zaporowym - Maciej Kostecki ... 41
 • Alokacja metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Rybnickiego - Maciej Kostecki, Eligiusz Kowalski ... 53
 • Zmienność stężeń azotanów w warunkach silnej antropopresji w wodach rzeki Strzegomki i zbiornika Dobromierz - Krzysztof Lejcuś ... 63
 • Ocena sanitarno-bakteriologiczna osadów dennych jeziora Wigry w latach 1998-1999 - Ewa Korzeniewska, Anna Gotkowska-Płachta ... 73
 • Stan troficzny jeziora Ińsko - Jan Trojanowski, Agnieszka Parzych, Czesława Trojanowska, Janusz Bruski ... 85
 • Zagrożenie gleb użytków rolnych i siedlisk leśnych przez imisję ferromagnetyków - Zygmunt Strzyszcz ... 101
 • Równowaga kationowa w liściach wybranych gatunków makrohydrofitów - Agnieszka Klink ... 111
 • Bilans WWA w miejskiej oczyszczalni ścieków - Maria Włodarczyk-Makuła ... 119
 • Badania modelowe wpływu projektowanego systemu wodociągów i kanalizacji na jakość wód gruntowych i powierzchniowych - Mieczysław Chalfen, Tadeusz Molski, Katarzyna Wiącek ... 129
 • Spis treści vol. 26-30, 2000-2004 ... 135
 • Indeks autorów vol. 26-30, 2000-2004 ... 147

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20