Kierunki badań

Obecnie w Instytucie realizowane są następujące kierunki działalności:

W zakresie ochrony powietrza:

 • oznaczanie składu fizyko-chemicznego pierwotnych i wtórnych aerozoli dla potrzeb oceny ich oddziaływania na zdrowie i środowisko,
 • określanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zmiany klimatu,
 • oznaczanie ilości i składu zanieczyszczeń emitowanych z instalacji przemysłowych i energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych,
 • badania właściwości chemicznych i fizyko-chemicznych substancji emitowanych do powietrza,
 • wyznaczanie wskaźników emisji.

W zakresie ochrony wód:

 • monitorowanie stanu środowiska wodnego, wód płynących i stojących, w pełnym zakresie wskaźników jakości wody i osadów dennych związkami biogennymi, metalami, zanieczyszczeniami organicznymi i tworzywami sztucznymi,
 • rozwiązywanie problemów funkcjonowania antropogenicznych ekosystemów wodnych, z uwzględnieniem problemu eutrofizacji, zanieczyszczenia metalami, substancjami organicznymi i tworzywami sztucznymi,
 • opracowanie koncepcji ochrony i wybór metod rekultywacji zbiorników wodnych,
 • rozwiązywanie problemów funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, z uwzględnieniem problemu obecności metali oraz innych zanieczyszczeń w ściekach oraz powstających osadach,
 • operaty i pozwolenia wodnoprawne.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi:

 • badania właściwości fizyczno-chemicznych odpadów,
 • określenie wpływu zanieczyszczeń punktowych i obszarowych, w tym składowisk odpadów na środowisko,
 • możliwości unieszkodliwiania i odzysku odpadów z uwzględnieniem robót inżynierskich i rekultywacji,
 • oceny odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem krótko- i długoterminowego oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie
 • ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania,
 • zabezpieczenia środowiska przed ujemnym oddziaływaniem odpadów,
 • opracowanie przyrodniczych i technicznych podstaw bezglebowej rekultywacji terenów poprzemysłowych takich jak:
 • wyrobiska po odkrywkowej eksploatacji piasków podsadzkowych, żwirów, glin i iłów,
 • zwałowisk odpadów górnictwa podziemnego węgla kamiennego - górniczych, przeróbczych, poflotacyjnych, niecek osiadania i osadników,
 • zwałowisk odpadów związanych z wydobyciem i przeróbką rud cynku, ołowiu, żelaza,
 • zwałowisk i osadników odpadów energetycznych,
 • zwałowisk nadkładu towarzyszących kopalnictwu odkrywkowemu węgla brunatnego (Turów, Żary, Konin),
 • zwałowisk i osadników towarzyszących produkcji sody (Mątwy),
 • obszarów objętych przekształceniami chemicznymi gleb na skutek imisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, E, WWA) oraz technogennych pyłów;
 • badania form chemicznego związania metali w odpadach oraz innych próbkach środowiskowych z wykorzystaniem metod chemicznej ekstrakcji sekwencyjnej;
 • badania dotyczące powstania technogennych anomalii magnetycznych i geochemicznych w układzie lokalnym i krajowym przy wykorzystaniu parametrów geomagnetycznych;
 • badania podatności magnetycznej gleb jako wskaźnika skażenia terenu objętego działalnością przemysłową wraz z wykonaniem map rozkładu podatności magnetycznej,
 • wykorzystanie energii odpadowej wód zrzutowych z energetyki oraz wód geotermalnych do podgrzewania gleb w celu prowadzenia produkcji roślinnej.

 

Przy współpracy z jednostkami gospodarczymi, biurami projektowymi oraz instytucjami administracji, Instytut realizuje prace badawczo - wdrożeniowe m.in. w zakresie:

 • Monitoringu wybranych substancji zanieczyszczających w powietrzu (Hg, PM1, PM2.5, VOC, OC/EC), kalibracji i interkalibracji mierników.
 • Wdrażania nowych technik monitorowania emisji i imisji substancji do atmosfery.
 • Badań, pomiarów i ekspertyz dla potrzeb procesów inwestycyjnych i bieżącej działalności instalacji przemysłowych.
 • Technologii ochrony poszczególnych elementów środowiska.
 • Opracowania dokumentacji dla potrzeb decyzji środowiskowych dla instalacji.
 • Badań stanu poszczególnych komponentów środowiska.
 • Wytycznych w zakresie gospodarki odpadami.
 • Kompleksowych ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Projektowania rekultywacji składowisk oraz terenów poprzemysłowych.
 • Wpływu procesu rekultywacji ekosystemów limnicznych na jakość zasobów wodnych.

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20