Projekt NCN (nr.: 2013/11/N/STI 0/00995)

Charakterystyka związków organicznych w fazie stałej w spalinach ze spalania paliwa i odpadów komunalnych w domowym kotle CO

Kierownik: mgr inż. Ewelina Cieślik

Projekt zakończony

Niska emisja, czyli emisja pochodząca ze źródeł znajdujących się na wysokości niższej niż 40 m, jest  poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza. W jej skład wchodzi m.in. emisja z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. Emitowane do atmosfery szkodliwe substancje z małych, rozproszonych, stacjonarnych źródeł punktowych, pochodzą głownie ze spalania paliw stałych.

Około 35% gospodarstw domowych w Polsce wykorzystuje kotły centralnego ogrzewania  (jedno- lub dwufunkcyjne) na paliwo stałe. Zastosowanie  w kotłach z rusztem stałym podajnika paliwa , poprawia warunki spalania paliw stałych. Konstrukcja takiego kotła z podajnikiem paliwa umożliwia jednakże spalanie w nich również odpadów stałych np. rozdrobnionych odpadów wymieszanych  z węglem kamiennym w sortymencie ekogroszku, bezpośrednio podawanych do komory spalania poprzez podajnik paliwa.  Spalanie stałych odpadów komunalnych w piecach  nieprzystosowanych do tego celu, skutkuje wprowadzaniem  do atmosfery dodatkowych zanieczyszczeń .

Głównym celem projektu było znalezienie składników  śladowych,  głównie  związków  organicznych , charakterystycznych dla danej grupy stałych odpadów komunalnych, obecnych w popiele lotnym powstałym ze współspalania z węglem kamiennym poszczególnych frakcji stałych odpadów komunalnych (gumy EPDM, opon, makulatury , PCV, PE) w kotle centralnego ogrzewania o mocy 18 kW wyposażonym  w  automatyczny  dozownik paliwa.

Materiał badawczy - popioły lotne, pobierane podczas ośmiogodzinnych cykli spalań danej mieszanki odpadów komunalnych z węglem kamiennym. W sposób ciągły analizowano jakościowy i ilościowy skład głównych lotnych zanieczyszczeń gazowych (NOx, CO, S02, LZO). Stężenie pyłu w spalinach oznaczono metodą grawimetryczną. Próbki pyłu lotnego zostały poddane analizie metodą termo-optyczną w celu oznaczenia zawartości OC i EC oraz analizie granulometrycznej w celu oznaczenia udziałów PM 10 i PM2,5.

W celu oznaczenia związków organicznych , w tym WWA wykorzystano metodę chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem mas (GC/MS). W celu zidentyfikowania substancji pochodzących z niespalonej  cząstek odpadów stałych, część popiołu lotnego, która nie mogła zostać analizowana przy pomocy tradycyjnej chromatografii gazowej, została poddana analizie Py-GC/MS.

W przypadku współspalania wszystkich odpadów z węglem odnotowano wyższe stężenia tlenków węgla niż w przypadku spalania samego węgla, co świadczy o pogorszeniu warunków spalania i spalaniu niecałkowitym.

Oznaczona wysoka zawartość węgla EC (sadzy) oraz wysoka zawartość PM 10 i PM2 5 w badanych próbkach popiołów lotnych, obliczone wskaźniki  emisji głównych zanieczyszczeń gazowych  i pyłowych  oraz większa zawartość WWA  i wyższy udział pięcio- i więcej pierścieniowych WWA w popiołach lotnych ze współspalania węgla z odpadami komunalnymi niż samego węgla kamiennego, świadczą o dużej szkodliwości takiego spalania  dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Dzięki możliwości porównania związków organicznych występujących w popiele lotnym ze spalania czystego węgla kamiennego oraz pochodzącego ze współspalania węgla  kamiennego  z poszczególnymi  frakcjami  stałych  odpadów komunalnych spalanych w takich samych warunkach, możliwa była identyfikacja poszczególnych indywiduów organicznych, grup związków oraz wyznaczenia wskaźników diagnostycznych specyficznych dla danego  odpadu stałego.

Najważniejszymi z oznaczonych markerów spalania odpadów są: dla makulatury - lewoglukozan powstały z rozpadu celulozy, d la PCV - chlorowane fenole, d la PE - wysoki stosunek fenantrenu do antracenu oraz przewaga parzystowęglowych n-alkanów oraz dla opon - wysokie zawartości cięższych WWA oraz metylowe pochodne chinoliny .

Dzięki prowadzeniu badań na rzeczywistym  urządzeniu kotłowym stosowanym w instalacjach centralnego  ogrzewania w małych budynkach , a nie na modelu fizycznym lub matematycznym, uzyskane wyniki pozwalają na ocenę ekologiczną skutków współspalania odpadów komunalnych z węglem kamiennym, a w szczególności będą pomocą w identyfikacji w pyle zawieszonym śladów spalania określonej frakcji stałych odpadów komunalnych.

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20