PROJEKT NCN KONKURS SONATA-BIS 11 (NR.: 2021/42/E/ST10/00209)

Woda - sprawa wielkiej wagi dla niepewności pomiaru masy aerozolu

Kierownik: dr inż. Kamila Widziewicz-Rzońca

Projekt trwający

Pomiary grawimetryczne masy PM są jak na razie najważniejszą miarą zanieczyszczenia powietrza o znaczeniu regulacyjnym, określającą wpływ poziomu zapylenia na zdrowie i środowisko. Z tego powodu to właśnie metody grawimetryczne pomiaru PM są podstawą opracowywania strategii ukierunkowanych na ochronę zdrowia człowieka. Ważenie filtrów z pyłem zawieszonym jest kluczową częścią tego procesu, ponieważ masa PM i jego stężenie są miarą jakości powietrza. Oprócz tradycyjnych wag ręcznych w ostatnich latach na rynku dostępne są zrobotyzowane systemy ważenia, które wychwytują nawet mikrogramowe masy cząstek stałych. W porównaniu do ważenia manualnego systemy te zapewniają bardziej powtarzalne i dokładniejsze wyniki masy cząstek stałych oraz eliminują czynnik ludzki jako przyczynę błędów pomiarowych, czyniąc je bardziej opłacalnymi i zgodnymi z normą EN 12341:2014. W ramach tego projektu zaplanowano ocenę wydajności tradycyjnego ważenia ręcznego w porównaniu z ważeniem zrobotyzowanym z użyciem, jako miary porównawczej, pomiarów powtarzanych. Do tej pory spójny pogląd naukowy na temat wpływu wody atmosferycznej oraz wody związanej z cząstkami PM na niepewność pomiarów masy nie został jeszcze ustalony. W toku badań zdefiniowana zostanie niepewność pomiarów grawimetrycznych masy PM wynikająca z obecności w cząstkach pyłu różnych form chemicznych wody, a następnie dowiemy się, w jakim stopniu niepewność ta może być zmniejszona, celem uzyskania dokładnych wyników pomiarów masy. W ramach kampanii pomiarowej pobrane zostaną trzy frakcje PM (PM1, PM2,5, PM10) pochodzące z trzech lokalizacji o odmiennych źródłach emisji. Do poboru PM użyte zostaną referencyjne aspiratory powietrza. Aby sprawdzić, czy i w jakim stopniu rodzaj materiału filtracyjnego wpływa na odchylenia dokładności ważenia, użyte zostaną różne typy filtrów, powszechnie stosowane w badaniach jakości powietrza. Masa cząstek stałych będzie mierzona za pomocą typowej mikrowagi i nowo opracowanego robota ważącego. Możliwym zatem będzie określenie wpływu techniki ważenia na odchylenia pomiarów masy cząstek stałych. Ocenie podlegać będzie także wpływ ładunku masowego cząstek pyłu zebranych na filtrze na dokładność pomiarów grawimetrycznych. Finalnym celem projektu będzie uzyskanie wiedzy i lepszego zrozumienia mechanizmów regulujących zmienność masy PM pod wpływem zawartości wody atmosferycznej, a także wpływu tych niepewności na poprawne określenie stężenia PM

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20