ACTRIS POIR

ACTRIS POIR - Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych

Kierownik: przez konsorcjum składające się z siedmiu instytucji naukowych, którego Liderem jest Uniwersytet Wrocławski

Projekt trwający

Zakres projektu obejmuje doposażenie europejskiej infrastruktury badawczej aerozoli, chmur i gazów śladowych ACTRIS w aparaturę niezbędną do dostarczania wysokiej jakości danych o tzw. krótkożyciowych składnikach atmosfery. Planowane jest poszerzenie posiadanej infrastruktury badawczej i rozbudowanie centrów badawczych. 

Realizacja projektu polega na zakupie aparatury umożliwiającej przeprowadzenie badań w następujących obszarach badawczych:

 • Badania aerozoli technikami teledetekcyjnymi
 • Badania aerozoli technikami in-situ i badania laboratoryjne
 • Badania chmur technikami teledetekcyjnymi
 • Badania mobilne aerozoli atmosferycznych
 • Modelowanie procesów atmosferycznych
 • Badania w ramach integracji infrastruktury ACTRIS i infrastruktury ICOS
 • Badania wielodziedzinowe jako potencjał współpracy B+R 

Co przyczyni się do realizacji m.in. poniższych celów badawczych:

 • ocena zmienności właściwości fizykochemicznych aerozoli w warstwie granicznej,
 • opracowanie nowego modelu rekonstrukcji masy dobowych próbek submikronowej frakcji aerozolu atmosferycznego z uwzględnieniem wody zawartej w aerozolu, oraz specjacji węgla,
 • badanie różnic pokrycia chmurowego w skali długoterminowej przy pomocy identycznych radarów chmurowych na stacjach o zróżnicowanym środowisku,
 • poprawa efektywności OZE poprzez wykorzystanie wysokiej jakości danych dotyczących dopływu promieniowania słonecznego w różnych lokalizacjach,
 • optymalizacja ustawień modelu meteorologicznego poprzez asymilację nowych źródeł danych meteorologicznych oraz atmosferycznych. 

Grupą docelową projektu są naukowcy, decydenci, sektor prywatny, organizacje finansujące oraz sektor edukacji. ACTRIS w połączeniu z rozwojem technik modelowania może mieć istotne przełożenie na sektor gospodarczy, wspierając obszary związane z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem środowiskowym, prognozowaniem działań (analizy ex-ante). Ponadto może wspierać wdrażanie polityki ekologicznej i energetycznej na szczeblu unijnym oraz krajowym. 

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20