ACTRIS-2

ACTRIS-2 (Infrastruktura badawcza aerozoli, chmur i gazów śladowych)

Kierownik: Projekt Europejski wspierany przez Program Ramowy Badań i Innowacji Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (H2020-INFRAIA-2014-2015)

Projekt zakończony

Działania integrujące ACTRIS-2 (IA) dotyczą zakresu integracji najnowocześniejszych europejskich stacji naziemnych do długoterminowych obserwacji aerozoli, chmur i gazów o krótkim czasie życia. Konsoliduje i ulepsza usługi oferowane w ramach Inicjatywy Zintegrowanej Infrastruktury ACTRIS (2011-2015) finansowanej przez 7PR. ACTRIS-2 podejmuje nadrzędne cele ACTRIS w zakresie dalszej integracji europejskich stacji naziemnych i zbudowania zorientowanego na użytkownika RI, unikalnego w krajobrazie EU-RI, dla aerozoli, chmur i krótko żyjących gatunków w fazie gazowej.

ACTRIS-2 odpowiada na potrzeby użytkowników:

Utrzymanie i zwiększenie dostępności długoterminowych danych obserwacyjnych istotnych dla badań klimatu i jakości powietrza na skalę regionalną, tworzonych za pomocą znormalizowanych lub porównywalnych procedur w całej sieci stacji ACTRIS; Dalszy rozwój i rozpowszechnianie narzędzi integracyjnych w celu pełnego wykorzystania wielu technik atmosferycznych w stacjach naziemnych, w szczególności do kalibracji/walidacji/integracji czujników satelitarnych oraz do poprawy parametryzacji stosowanych w klimacie w skali globalnej i regionalnej oraz modele jakości powietrza; Otwarcie urządzeń kalibracyjnych i zaawansowanych platform obserwacyjnych dla dostępu transnarodowego z korzyścią dla dużej społeczności użytkowników, w tym MŚP, oraz dalsze ułatwianie wirtualnego dostępu do wysokiej jakości informacji, narzędzi i usług usprawniających centrum danych ACTRIS; Utrzymanie i zwiększenie możliwości szkolenia w zakresie obserwacji atmosferycznych, skierowanego szczególnie do nowych użytkowników, w tym z krajów rozwijających się spoza UE;

Innowacje w oprzyrządowaniu to jeden z podstawowych elementów składowych ACTRIS-2. Powiązane partnerstwo z MŚP stymuluje rozwój wspólnych przedsięwzięć zajmujących się nowymi technologiami do wykorzystania w obserwacjach atmosferycznych. Docelowe grupy użytkowników w ACTRIS-2 obejmują szeroki zakres społeczności na całym świecie. Użytkownikami końcowymi są instytucje zajmujące się badaniami klimatu i jakości powietrza, agencje kosmiczne, przemysł, agencje jakości powietrza.

ACTRIS-2 poprawi systematyczne i terminowe gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję danych i wyników do wykorzystania w modelowaniu, w szczególności w celu wdrożenia usług atmosferycznych i klimatycznych. ACTRIS-2 inwestuje znaczne wysiłki, aby zapewnić długoterminową trwałość po okresie realizacji projektu, umieszczając projekt zarówno w kontekście GEO, jak i w bieżącym kontekście ESFRI oraz rozwijając synergię z inicjatywami krajowymi.

ACTRIS-2 będzie stanowił fundamentalny krok w kierunku ustanowienia komponentu atmosferycznego Zintegrowanego Europejskiego Systemu Obserwacyjnego i wyraźnego unowocześnienia usług oferowanych użytkownikom.

  • Zwiększenie poziomu gotowości technologicznej technologii obserwacji atmosfery aerozoli, chmur i gazów śladowych w ścisłej współpracy z unijnymi MŚP związanymi z projektem.
  • Opracowanie zrównoważonej strategii utrzymania usług ACTRIS w perspektywie długoterminowej, poprawa synergii ze wszystkimi odpowiednimi infrastrukturami badawczymi w dziedzinie nauk o środowisku oraz koordynacja ze strategiami krajowymi w UE.

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20