Informacje

Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, działając na podstawie art. 221 ust. 14 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) w związku z art. 180 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) ustala Zasady postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, które obowiązują od dnia 1 października 2019 r.

Zasady postępowań w sprawie o nadanie stopnia doktora w IPIŚ PAN

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20