Archives of Environmental Protection VOL 38 1/2012

  • Benzene and Toluene Removal by Carbon Nanotubes from Aqueous Solution - Bijan Bina, Mohammad Mehdi Amin, Alimorad Rashidi, Hamidreza Pourzamani ... 3 [text]
  • Organic Pollutants in Groundwater in the Former Airbase / Zanieczyszczenia organiczne w wodach gruntowych na terenie byłej bazy lotniczej - Czesława Rosik-Dulewska, Tomasz Ciesielczuk, Michał Krysiński ... 27 [spis treści][text]
  • The Importance of Sludge Microorganisms in Nitrogen Transformations in Podzolic Soil Amended with Sewage Sludge / Znaczenie mikroorganizmów osadowych w przemianach azotu w glebie bielicowej wzbogaconej osadem ściekowym − Jolanta Joniec, Jadwiga Furczak, Stanisław Baran ... 35 [spis treści][text]
  • The Assessment of the Surface Water Quality Using the Water Pollution Index: A Case Study of the Timok River (The Danube River Basin), Serbia – Jovana Brankov, Dragana Milijašević, Ana Milanović ... 49 [text]
  • The Activity of Selected Disinfectants Towards Endospores of Bacteria of the Bacillus Genus / Aktywność wybranych dezynfektantów wobec przetrwalników bakterii z rodzaju bacillus – Paulina Olesiak, Aleksandra Smyłła, Piotr Krupa, Maciej Kostecki ... 63 [spis treści][text]
  • Impact of the Tillage System on the Soil Enzymatic Activity / Wpływ systemu uprawy na aktywność enzymatyczną gleby – Elżbieta Jolanta Bielińska, Agnieszka Mocek-Płóciniak ... 75 [spis treści][text]
  • Speciation of Aluminium in the Water and Bottom Sediment of Fish-Breeding Ponds / Wpływ systemu uprawy na aktywność enzymatyczną gleby – Joanna Kluczka, Maria Zołotajkin, Jerzy Ciba  ...  83 [spis treści][text]
  • Drug-Resistant Microorganisms in Soils Fertilized with Sewage Sludge / Mikroorganizmy lekooporne w glebach nawożonych osadami ściekowymi – Ewa Stańczyk-Mazanek, Teresa Nalewajek, Magdalena Zabochnicka ... 97 [spis treści][text]
  • Effect of Thermal Disintegration of Excess Sludge on the Effectiveness of Hydrolysis Process in Anaerobic Stabilization / Wpływ termicznej dezintegracji osadów nadmiernych na efektywność procesu hydrolizy w stabilizacji beztlenowej – Iwona Zawieja, Paweł Wolski ... 103 [spis treści][text]
  • The Infl uence of Selected Factors on the Removal of Anionic Contaminants from Water by Means of Ion Exchange Miex®Doc Process / Wpływ wybranych czynników na usuwanie anionowych zanieczyszczeń z wód w procesie wymiany jonowej MIEX®DOC – Mariola Rajca ... 115 [spis treści][text]

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20