Publikacje naukowe

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Monografie naukowe, podręczniki akademickie (NP.-E)

 • Konieczyński J., K. Stec: Występowanie wybranych pierwiastków śladowych w spalinach z kotłów z cyrkulacyjnym złożom fluidalnym opalonym węglom, [w] Ochrona powietrza w teorii i praktyce, IPIŚ PAN Zabrze, 2008, T1, 61-73.

 • Kopyczyńska J., Konieczyński J.: Zastosowanie najlepszych dostępnych technik i zintegrowanych technologii redukcji emisji dla ograniczenia uciążliwości źródeł energetycznych, [w] Ochrona powietrza w teorii i praktyce, IPIŚ PAN Zabrze, 2008, T1, 47-59.

 • Pastuszka J.S., Konieczyński J., Talik E.: Charakterystyka powierzchniowa cząstek pyłu emitowanych z wybranych instalacji energetycznych, [w] Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego, PZ i TS, Wrocław, 2008, 125-128.

 • Telenga-Kopyczyńska J., Konieczyński J.: Perspektywy ograniczenia emisji pyłu, ditlenku siarki i tlenków azotu w wyniku zastosowania BAT w elektroenergetyce i ciepłownictwie w Polsce, [w] Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego, PZ i TS, Wrocław, 2008, 179-182.

 • Zajusz- Zubek E., Konieczyński J.: Występowanie rtęci w produktach spalania węgla i produktach oczyszczania spalin, [w] Ochrona powietrza w teorii i praktyce. IPIŚ PAN Zabrze, 2008, T.1, 191-200.

 • Mathews B., Komosiński B.: Ocena stacjonarnego systemu monitorowania emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych w koksowni, [w] Ochrona powietrza w teorii i praktyce., IPIŚ PAN, Zabrze, 2008, Tom 1, 111-121.

 • Pałamarczuk P., Komosiński B., Rachwał T., Morel J.: Efekt ekologiczny wynikający z postępu w koksownictwie na przykładzie nowej baterii w Koksowni „Przyjaźń”, [w] Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego, PZiTS, Wrocław, 2008, 121-124.

Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

 • Konieczyński J.: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. IPIŚ PAN Zabrze, 2008, T.1 i 2, 705.

Publikacje recenzowane

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (*publikacje czasopism zagranicznych w bazach danych prowadzonych przez Thomson Scientific po 2005)

 • Konieczyński J., Żeliński J.: Fractional composition of dust emitted from boilers with circulating fluidized beds. Archives of Environmental Protection, 1, 3-11 (2009).

 • Konieczyński J., Stec K.: The occurrence of selected trace elements in grain fractions of dust emitted from power, coke and cement plants, Archives of Environmental Protection, 4, 3-21 (2009).

 • Grochowalski A., Konieczyński J.: PCDDs/PCDFs, di-PCBs and HCB in flue gas from coal fired CFB boilers. Chemosphere, 2008, nr 1, 97-103.*

 • Kozielska B., Konieczyński J.: Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons in dust emitted from circulating fluidized bed boilers. Environmental Technology, 2008, 1199-1207.*

 • Żak M., Konieczyński J.: Comparison of benzene and its alkylated derivates profiles in car’s fuels, engine exhaust gases and in air in the vicinity of communication arteries, Archives of Environmental Protection, 2008, no.2, 3-11.*

 • Konieczyński J., Komosiński B., Żelechower M.: Properties of particulate matter emitted from manufacturing of ceramic products. Archives of Environmental Protection. IPIŚ PAN, 2007, nr 2, 3-22.*

 • Kozielska B., Konieczyński J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons emitted from stoker-fired boilers. Environmental Technology. Selper Ltd, 2007, nr 8, 895-904.

 • Michalski R., Mathews B., Occurrence of Chlorite, Chlorate and Bromate in Disinfected Swimming Pool Water, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, nr 16/2, 237–271.

 Wcześniejsze publikacje

 • Dziechciarczyk B., Moskwa A.S., Suchecki T.T., Wpływ jonów metali na absorpcję NO w wodnych roztworach FeIIedta i Na2SO3. Prace i Studia, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, 1998, (46), 181-201.

 • Dziechciarczyk B., Suchecki T.T., Kinetyka redukcji FeIIIedta cysteiną. Prace i Studia, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, 1998, (46), 293-302.

 • Mathews B., Suchecki T.T., Kumazawa H., Application of Dithionite to Reduction of FeIIIedta by the Chelate Method for Simultaneous Removal of Nitrogen and Sulfur Oxides, Proc. II Int. Scien. Conf. - Air Protection in Theory & Application, 2-3-4 June 1998, Szczyrk, IPIŚ PAN Zabrze, 1998, Section I, 365-375.

 • Rachwał T., Mathews B., Suchecki T., Koncepcja technologii wspólnego usuwania tlenków siarki i azotu z gazów odlotowych. Proceedings of the II International Scientific Conference Air Protection in Theory & Application, 2-4 czerwca 1998, Szczyrk, IPIŚ PAN Zabrze, 1998, 375-376.

 • Rachwał T., Suchecki T.T., Kinetyka utleniania FeIIedta tlenem i tlenkiem azotu, Prace i Studia Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN nr 46, 303-312, 1998.

 • Suchecki T.T., Kumazawa H., Absorption of Dilute Nitrogen Oxide into Aqueous Mixed Solutions of Na2SO3 and FeIIedta with Added N2H4, Archiwum Ochrony Środowiska - Archives of Environmental Protection, vol. 24, no 2, 35-57, 1998.

 • Suchecki T.T., Kumazawa H., Removal of NO by Aqueous Mixed Solutions of Ferrous Chelate and Sulfite by Added Hydrazine, Archiwum Ochrony Środowiska - Archives of Environmental Protection, vol. 24, no 2, 141-146, 1998.

 • T. Walek T., Iwata H., Suchecki T.T., Synthesis of Zeolites from Polish Class-F Fly Ash, 5th International Seminar on Catalytic DENOX, 8 - 10 October 1999, Lublin - Kazimierz, Poland, organizer: Chemical Dept. UMCS in Lublin, Poland.

 • Dziechciarczyk B., Kontrola analityczna roztworów absorpcyjnych zawierających hydrazynę w chelatowej metodzie wspólnego usuwania tlenków azotu i siarki, Archiwum Ochrony Środowiska, 2000, (2), 125-129.

 • Komosiński B., Suchecki T.T., Nitrogen Oxide and Carbon Oxide Emissions form 120 MWt Pulverised-Fuel Boiler, CD ROM of the 14th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA 2000, Czech Society of Chemical Engineering, Praha, Czech Republic, August 27-31,2000.

 • Komosiński B., Suchecki T.T., Wpływ parametrów pracy kotła pyłowego OP-380K na emisję zanieczyszczeń gazowych, Works & Studies - Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences no 53, 67 -76, 2000.

 • Mathews B., Suchecki T.T., Kinetyka redukcji FeIIIedta glinem, żelazem, cyną i cynkiem, Proc. of the 3rd Int. Scien. Conf. - Air Protection in Theory & Applications, Vol. 3, 30.05-1.06.2000, Szczyrk, Works and Studies of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2000, (53), IPIŚ PAN Zabrze, 89-97.

 • Rachwał T., Suchecki T., "Spektrofotometryczne pomiary kinetyki utleniania roztworów absorpcyjnych FeIIedta przez NO, NO2 i O2", III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Teoria i Praktyka Ochrony Powietrza", IPIŚ PAN, 30.05-1.06.,2000, Szczyrk, Tom 3, 177-186.

 • Rachwał T., Suchecki T.T., Spectophotometric Measurements of the Kinetics of FeIIedta Oxidation by Means NO, NO2 and O2,, Works & Studies - Prace i Studia nr 53, 177 -186, 2000.

 • Rachwał T., Suchecki T.T., Kinetics of ferrous ions oxidation by means of NO, NO2 and O2 in the aqueous solutions of FeIIedta, CD ROM of the 14th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA 2000, Czech Society of Chemical Engineering, Praha, Czech Republic, August 27-31,2000.

 • Wałek T., Iwata, H. Ohya, T. T. Suchecki, Fly Ash Zeolites for Sulfur and Nitrogen Oxides Control, Works and Studies of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, Vol. 3, no. 53, 2000, 249-255.

 • Wałek T., Suchecki T.T., Adsorption of Sulfur and Nitrogen Oxides on Zeolites from Fly Ash, CD ROM of the 14th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA 2000, Czech Society of Chemical Engineering, Praha, Czech Republic, August 27-31, 2000.

 • Wałek T., Suchecki T.T., Iwata H., Ohya H., Zeolites Production as a Way of Fly Ash Utilization, Works & Studies - Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences no 51, 235 - 241, 2000.

 • Komosiński B., Emisja odorów z procesów oczyszczania z zastosowaniem biologicznych metod usuwania azotu i fosforu., IV konferencja Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko - przemysłowych, Politechnika Śląska, Katedra Ochrony Powietrza, wrzesień 2001 Ustroń, str 279 - 283.

 • Rachwał T., Suchecki T.T., Solid Wastes from the Chelate Technology of Combined Removal of Nitrogen and Sulfur Oxides from Flue Gases, Archives of Environmental Protection - Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 27, no 4, 2001.

 • Suchecki T.T., Rachwał T., Simultaneous Control of SO2 and NOx by the Chelate Method", proc. of Institute of Physical Chemistry of the Wuppertal University, Germany, 2001.

 • Wałek T., Ohya H., Suchecki T.T., Adsorption of SO2 by Fly Ash Zeolites, proc. of Institute of Physical Chemistry of the Wuppertal University, Germany, 2001.

 • Dziechciarczyk B., Suchecki T.T., Procesy katalityczno-inhibicyjne w układach chelatowych wspólnego usuwania tlenków azotu i siarki, Archives of Environmental Protection - Archiwum Ochrony Środowiska, 2002.

 • Dziechciarczyk B., Suchecki T.T., Regeneracja roztworów poabsorpcyjnych kwasem a-amino-b-merkaptopropionowy w chelatowej metodzie usuwania tlenków azotu i siarki. Archives of Environmental Protection - Archiwum Ochrony Środowiska, 2002.

 • Mathews B., Suchecki T.T., Kinetyka redukcji FeIIIedta roztworami ditioninu sodowego, Archives of Environmental Protection - Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 28, no 3, 2002.

 • Rachwał T., Suchecki T.T., Deazaktywacja roztworów absorpcyjnych chelatowej metody wspólnego usuwania SO2 i NOx, Archives of Environmental Protection - Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 28, no 3, 2002.

 • Rachwał T., Suchecki T.T., Simultaneous Control of SO2 and NOx by the Chelate Method, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Wuppertalu, 2002.

 • Suchecki T.T., Sagisaka M., Life Cycle Assessment (LCA) as a Tool for Green Technologies Evaluations, Conference Proceedings and Monographs, vol. 2, Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences, Vienna, Austria, 2002.

 • Suchecki T.T., Gostomczyk M.A., Air Protection in Poland - Future Challenges, Conference Proceedings and Monographs, vol. 2, Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences, Vienna, Austria, 2002.

 • Wałek T., Ohya H., Suchecki T.T., Adsorption of SO2 on Fixed Bed Fly Ash Zeolites, Environmental Science & Technology, May 2002.
 • Mathews B., Wybór reduktora FeIIIedta dla metody chelatowej, Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2004, str., 239-247.

 • Pałamarczuk P., Konieczyński J., Ekologiczne walory stosowania kotłów fluidalnych w sektorze komunalnym, Prace naukowe GIG Górnictwo i Środowisko, 2005.

 • Komosiński B., Konieczyński J., Mathews B., Pałamarczuk P., Rachwał T., Emisja zanieczyszczeń z kotłów fluidalnych. Prace i Studia nr 66, IPIŚ PAN, Zabrze 2005.

 • Edyta Melaniuk-Wolny E., Konieczyński J., Komosiński B., Granulometric Composition of Dust Released from Zinc and Lead Smelting, Archives of Environmental Protection - Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 32, no 1, 2006.

<-- do góry

Nasza siedziba