Publikacje naukowe

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

 • Konieczyński J., R. Zarzycki (red.):Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (monografia) Wyd. Polska Akademia Nauk oddział w Łodzi 2003, 336 s.

 • Konieczyński J.: Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami. Metody, aparatura i instalacje ( podręcznik) Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.

 • Zajusz-Zubek E., J. Konieczyński: Dynamics of trace elements release in coal pyrolysis process. Fuel Vol.82, 10, pp. 1281-1290, 2003.

 • Telenga J., J. Konieczyński: Emisjogenność produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1989 – 2000. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. XXXVII Nr 3 s.62-67(2003).

 • Oparczyk G., J. Konieczyński: Stężenie ozonu w pomieszczeniach kopiarek. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. XXXVII Nr 3 s.76-80(2003).

 • Malina A., J. Konieczyński.: Ocena ekologiczna procesu wytwarzania energii elektrycznej. Rozdział w monografii Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Wyd. Polska Akademia Nauk oddział w Łodzi 2003.

 • Mucha W., J.Konieczyński: Badania doświadczalne nad wpływem parametrów procesowych w metodzie katalitycznego spalania par związków organicznych. Rozdział w monografiiProblemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Wyd. Polska Akademia Nauk oddział w Łodzi 2003.

 • Staisz J., J. Konieczyński: Skład ziarnowy pyłu emitowanego z palenisk pyłowych w energetyce zawodowej. Rozdział w monografii.Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Wyd. Polska Akademia Nauk oddział w Łodzi 2003.

 • Melaniuk – Wolny E., J. Konieczyński: Verteilung der Haupt – und Belgeitmetalle in der Staubfraktionen von Zink- und Bleihütten. Gefahrstoffe. Reinhaltung der Luft. 63 Nr.5,209-213, 2003.

 • Mucha W., J. Konieczyński: Einfluss der Prozessparameter bei der katalytischen Verbrennung von Dämphen organischer Verbindungen am Beispiel von 1-Butanol und Butylacetat. Gefahrstoffe. Reinhaltung der Luft. 64 Nr.1/2, 53-57, 2003.

 • Żeliński J., J. Konieczyński, E. Mateja-Losa : Optimization of air protection expenditures on municipal scale. Environmental Technology, Vol. 25,2004.

 • Konieczyński J., A. Pasoń-Konieczyńska: Poprawa czystości powietrza w Polsce. Zeszyty Naukowe Pol. Śląskiej. Inż. Środ. Z. 48, 89-101, 2003.

 • Żak M., J. Konieczyński, K. Klejnowski: zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem i jego alkilopochodnymi w sąsiedztwie parkingów. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. IPIŚ PAN, Zabrze 2004.

 • Żak M. J. Konieczyński, K. Klejnowski: Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych. Wydawca IPIŚ PAN, Zabrze 2005.

 • Klejnowski K., T. Łusiak , J. Morel, Cz.Olczak, A. Sobolewski, M.Sciążko, A. Tatara: Najlepsze dostępne techniki (BAT) wytyczne dla branży koksowniczej. Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2006, ISDN 83-913434-2-1.

 • Klejnowski K, Krasa A., Rogula W., Wykorzystanie impaktora kaskadowego DECATI do badań składu frakcyjnego pyłu zawieszonego, Ochrona Powietrza w teorii i praktyce pod red. Jana Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze, 2006, tom I, strony (101-113).
 • Klejnowski K, Błaszczyk J., Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 w Aglomeracji Górnośląskiej, ocena poziomu narażenia mieszkańców na bazie indeksu AQI, Ochrona Powietrza w teorii i praktyce pod red. Jana Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze, 2006, tom II, strony (147-157).
 • Klejnowski K, Kowalska M., Ośródka L., Krajny E., Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego drobnym pyłem zawieszonym i jego potencjalne skutki zdrowotne dla populacji ludzkiej – udział Polski w działaniach akcji COST 633, Ochrona Powietrza w teorii i praktyce pod red. Jana Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze, 2006, tom II, strony (157-167).

 • Ośródka L., Klejnowski K, Wojtylak M., Krajny E., Analiza epizodów smogowych w sezonie zimowym na górnym Śląsku, Ochrona Powietrza w teorii i praktyce pod red. Jana Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze, 2006, tom II, strony (197-207).
 • Klejnowski K., R. Dunal, A. Bucko Serafin, M. Cislagi: Platforma informatyczna przetwarzania i udostępniania danych z monitoringu jakości powietrza E2SP. Ochrona powietrza atmosferycznego, osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle. Wydawca PZITS sekcja główna inżynierii ochrony atmosfery, Nr 863, Wrocław 2006. ISDN 83-921167-3-9.

 • Ośródka L., Klejnowski K, Kowalska M., Krajny E., Wojtylak M., Frequency occurrence situation with increased concentration of PM10 and PM2,5 in related to assessment health risk inhabitants in Southern Poland, COST ACTION 633, Particulate Matter: Properties Related to Health Effects, Proceedings of the international conference April 3 to 5, 2006, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, strona 87.

 • Klejnowski K., Pastuszka J., Talik E., Surface characteristics of fine particles (PM2,5) in Zabrze, Upper Silesia, Poland, COST ACTION 633, Particulate Matter: Properties Related to Health Effects, Proceedings of the international conference April 3 to 5, 2006, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, strona 88.
 • Klejnowski K., Ośródka L., Kowalska M., Krajny E., Wojtylak M., Seasonal variability level of PM frictions and their effect on human morbidity and mortality in Upper Silesian Agglomeration, Poland, COST ACTION 633, Particulate Matter: Properties Related to Health Effects, Proceedings of the international conference April 3 to 5, 2006, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, strona 89.

 • Cislaghi M., Klejnowski K., A Web based Data Analysis and Decision Support System for Particulate Matters, COST ACTION 633, Particulate Matter: Properties Related to Health Effects, Proceedings of the international conference April 3 to 5, 2006, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, strona 117.

 • Ośródka L., E. Krajny, M. Wojtylak, K. Klejnowski, R. Dunal: “Short-range air pollution forecasting as component of decision support system in environment management” 6th-International Conference on urban climate – Preprints ISBN -13: 97891-631-90000-1.

 • Ośródka L., E. Krajny, M. Wojtylak, K. Klejnowski: Meteorological factors influence on high level concentrations of PM10 and PM2,5 in Southern Poland (Upper Silesian Province). 15th IUAPPA regional conference, 17th EFCA, speciality conference: Air pollution and environmental health. From science to action: the challenge of particulate matter. Abstracts s. 156.

 • M. Cislaghia , R. Calaona, G. Corbettaa, R. Mazzillia, F. Scanzania, M. Casellib, C. Derognatc, R. Dunald, K. Klejnowskie: E2SP. The business case of an Environmental Information System in ASP mode, 3rd Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, Preceedings of the iEMSs Third Biennial Meeting “Summit on Environmental Modeling and Software” International Environmental Modeling and Software Society, Burlington, USA, July 2006r. ISBN 1-4243-0852-6    978-1-4243-0852-1.

 • Ośródka L, M.Wojtylak, E. Krajny, R. Dunal, K. Klejnowski: Application data mining for forecasting of high-level air pollution in urban-industrial area in southern Poland. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonization with Atmospheric Dyspersion modeling for Regulatory Purposes, Ed: A.N. Skouloudis,P. Kassomenos, J. Bartzis, Sissi, Greece 17-20. 10. 2005.

 • M. Cislaghi, G. Corbetta, R. Mazzilli, E. Seregni, K. Klejnowski, A. Bucko-Serafin, J. Jamrocha, R. Dunal:  E2SP: a new environmental reporting platform in ASP mode  Informatics for Environmental Protection Networking Environmental Informatio - Enviro Info 2005, September 7 — 9, Brno 2005.

 • Klejnowski K., R. Dunal, A. Bucko-Serafin, M. Cislaghi: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu jakością środowiska i edukacji ekologicznej na przykładzie platformy E2SP. W: Zagadnienia ochrony i oceny środowisk regionów górskich i podgórskich, Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2005.

 • Klejnowski K., Błaszczyk J., Pyta H., Ocena zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 na przykładzie miasta Zabrza, W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2004.

 • Klejnowski K.: Program ochrony powietrza w województwie śląskim, metodologia i wnioski, W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2004.

 • Klejnowski K., J. Błaszczyk, H. Pyta: Zarządzanie jakością powietrza w świetle wymogów Dyrektywy Ramowej 96/62/EC – weryfikacja sieci monitoringu powietrza w województwie śląskim. W:  Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Wyd. Polska Akademia Nauk oddział w Łodzi 2003.

 • Klejnowski K., A.Tatara: Analiza stopnia przygotowania polskiego koksownictwa do wdrożenia dyrektywy IPPC na tle monitoringu sektorowego programu restrukturyzacji. Karbo, Nr 1/2003.

 • K. Klejnowski , J. Błaszczyk: Badanie stężeń pyłu zawieszonego PM 2.5 w Aglomeracji Górnośląskiej. W: Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 r., Stan środowiska w województwie śląskim w 2002 r., Stan środowiska w województwie śląskim w 2003 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska.

 • K. Klejnowski , J. Błaszczyk: Monitoring stężeń pyłu PM 2.5. W: Stan środowiska w województwie śląskim w 2004 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska.

 • K. Klejnowski, H. Pyta, J. Błaszczyk, A. Krasa: Badanie stężeń BTX w województwie śląskim. W: Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 r., Stan środowiska w województwie śląskim w 2002 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska.

 • K. Klejnowski, H. Pyta, J. Błaszczyk, A. Krasa: Badanie stężeń benzenu w województwie śląskim. W: Stan środowiska w województwie śląskim w 2003 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska.

 • Tatara, L. Kosyrczuk, K. Klejnowski: Współczesne technologie gorących remontów baterii koksowniczych jako sposób na wydłużenie okresu ich eksploatacji i poprawę ochrony powietrza. KARBO 4/2001.

 • Klejnowski K., J. Błaszczyk: Badanie stężeń pyłu zawieszonego PM2.5, Stan środowiska w woj. śląskim w 2001 roku. Wyd. Wojewoda Śląski, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. ISDN.

 • Czaplicka M., Klejnowski K. Determination of volatile organic compounds in ambient air. Comparison of methods. Journal of Chromatography A. 1-2/2002.

 • Czaplicka M., Klejnowski K., Krasa A., Oznaczanie stężeń BTX w powietrzu przy użyciu mobilnego chromatografu gazowego, Aparatura Badawcza i Naukowa, VII, 2002.

 • Klejnowski K., Pyta H., Czaplicka M., Distribution of selected PAHs concentration in urban agglomerations of the Silesian voivodship, Fresenius Environmental Bulletin, Poland, 11/2002.

 • Pyta H., Surowiec E., Zmiany stężenia BTX w powietrzu na terenie Zabrza, Ochrona powietrza w teorii i praktyce pod red. Jana Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze, 2006, tom II, strony (223-232).

 • Szmyd E., Pyta H., Czaplicka M., Grzegorczyk M., Metody badania specjacji rtęci w powietrzu, Ochrona powietrza w teorii i praktyce pod red. Jana Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze, 2006, tom II, strony (295-302)Pyta H., BTX Air Pollution in Zabrze, Poland, Polish J. of Environ. Stud., HARD, 2006 (Vol. 15), No. 5, 785-791.

 • Pyta H., Krasa A., Rogula W., Variability of Airborne Fine Dust Concentrations and Content of Pahs in PM2.5 – Measurements in Częstochowa, Poland, Archives of Environmental Protection, Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2006 (Vol. 32), No. 4, 25-36.

 • Ćwiklak K., Pyta H., Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM2,5 i PM2,5-10 na stanowisku pomiarowym w Częstochowie, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne EcoEdycja, 2006 (Vol.44), Nr 5, 141-148.
 • Pyta H., Dymecki P., Wykorzystanie próbników pasywnych w monitoringu jakości powietrza, Środowisko i Rozwój, Wydawnictwo „Triada”, 2006 (Vol.13), Nr 1, 102-118.

 • Pyta H., Czaplicka M., Variability of BTX concentrations – considerations based on air monitoring in Zabrze (Poland) in 2001 and 2005 years. The 14th annual Central European Conference ECOpole’05, Uniwersytet Opolski, Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 20 - 22 października 2005, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, Księga konferencyjna/Proceedings ECOpole’05, pp. 217 –221.

 • Ćwiklak K., Pyta H., The Content of PAHs in Two Fractions of Airborne Particulates PM2.5 and PM2.5-10, in the Urban Background Conditions. The 15th annual Central European Conference ECOpole’06, Uniwersytet Opolski, Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 19-21 października 2006, Jamrozowa Polana - Hradec Kralove, Księga konferencyjna/Proceedings ECOpole’06, (in press).

 • Pyta H., Dymecki P., Wykorzystanie próbników pasywnych w monitoringu jakości powietrza, Środowisko i Rozwój Nr 13/2006.

 • Pyta H., Błaszczyk J., Klejnowski K., Krasa A.: Benzene Air Pollution in Silesian Region, Archives of Environmental Protection, Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, Vol. 31/3/2005.

 • Pyta H., Błaszczyk J., Klejnowski K., Krasa A., Analiza zanieczyszczenia powietrza benzenem, toluenem i izomerami ksylenu w oparciu o wyniki badań prowadzonych na terenie Zabrza, W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2004.

 • Pyta H., Przydacz P., Analiza rozkładu stężenia pyłu PM2,5 i PM10 w warunkach aglomeracji miejsko-przemysłowej, Środowisko i Rozwój, Nr9/2004.

 • Pyta H., Tkocz I., Analiza zmian zanieczyszczenia powietrza w Bytomiu w latach 1994-2003. Środowisko i Rozwój, Nr 10/2004.

 • Pyta H., K. Klejnowski: Inwentaryzacja systemu monitoringu powietrza zanieczyszczeń w woj. śląskim Rozdział W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, Wyd. Polska Akademia Nauk oddział w Łodzi 2003.

 • Pyta H: Pomiary zanieczyszczeń specyficznych na przykładzie benzenu – Metody i wyniki badań. W: Sieć monitoringu ARMAAG – inicjatywa samorządowa jako narzędzie zarządzania środowiskiem w regionie u progu wejścia do Unii Europejskiej. Fundacja ARMAAG, Gdańsk 2003.

 • Pyta H., Szołtysik A.: Wdrażanie systemu pozwoleń zintegrowanych w Polsce. Rola programów dostosowawczych. Środowisko i Rozwój Nr 6/2002.

 • Pyta H., K. Klejnowski: Porównanie sposobu normowania stężeń zanieczyszczeń powietrza w przepisach krajowych i dyrektywach UE. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów nr 4 (210) 2002.

 • Pyta H., Klejnowski K., A. Sztajerska: Comparison of benzo(a)pyrene concentrations in the road vicinity to urban background in Upper Silesia area. Environmental Protection Engineering. Nr 2/2002.

 • Pyta H., Trzpiot G.: Analiza maksymalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń dla Górnego Śląska, Acta Universitas Lodziensis Folia Oeconomica 156/2002.

 • Pyta H., Żak M.: Rozkład stężenia wybranych LZO w badaniach imisji komunikacyjnej na terenie Gliwic, W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, Politechnika Śląska w Gliwicach 2001.

 • Pyta H.: Zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem pochodzenia komunikacyjnego. Analiza eksploratywna z zastosowaniem sieci neuronowych typu SOM. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, tom 8, 1/2001.

 • Pyta H., Dostosowanie krajowego systemu monitoringu do wymogów Unii Europejskiej, Środowisko i Rozwój, Nr 3/2001.

 • Rogula W., Pastuszka J., Klejnowski K., Wpływ emisji komunikacyjnej na poziomy Stężeń frakcji PM10 i PM2,5 w Zabrzu, Ochrona Powietrza w teorii i praktyce pod red. Jana Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze, 2006, tom II, strony (241-253).

 • Pastuszka J., Rogula W., Talik E., Badania składu chemicznego powierzchniowej warstwy aerozolu atmosferycznego w Zabrzu, Ochrona Powietrza w teorii i praktyce pod red. Jana Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze, 2006, tom II, strony (207-217).

 • Rogula W., J. Żeliński, Using of artificial neural networks in predictions of SO2, NO and NO2 concentrations in Gliwice, Archives of Environmental Protection, Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, Vol. 31/4/2005.

 • Rogula W., J. Żeliński, Artificial neural networks in air pollution prediction – importance of input variables, Archives of Environmental Protection, Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, Vol. 31/2/2005.

 • Rogula W., Klejnowski K., J, Pastuszka, Stężenia TSP, PM10 i PM2,5 przy wybranych skrzyżowaniach Zabrza, W: Zagadnienia ochrony i oceny środowisk regionów górskich i podgórskich, Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2005.

 • Rogula W., Żeliński J., Ocena istotności zmiennych w predykcji stężeń zanieczyszczeń powietrza za pomocą sztucznych sieci neuronowych, W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2004.

 • Rogula W., Żeliński J., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji mechanizmów dominujących w rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń powietrza), Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Nr 4/2004.

 • Rosik-Dulewska Cz., Pyta H.: Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, wody i ziemi w świetle przepisów Unii Europejskiej. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria Wykłady nr 26/2003.

 • Czaplicka M, Węglarz A., Klejnowski K.: Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zaadsorbowanych na pyle całkowitym w otoczeniu źródeł komunikacyjnych – metodyka oznaczeń. W: Works & Studies – Prace i Studia – of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, No. 54/2000.

 <-- do góry

Nasza siedziba